Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
23 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 22./23.02.2012.godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 22.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· U toku dana kontinuirano su prikupljane informacije o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.

· U 10:15 sati, Federalni hidrometerološki zavod dostavio je Vanredni bilten o meterološkim prilikama za naredne dane.

· U 10:34 sati, BIHAMK-ov izvještaj o stanju na putevima u 10:30 sati

· U 10:55 sati, Općina Čelić dostavila je Odluku o prestanku prirodne nesreće uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura na području općine Čelić.

· U 12:06 sati, Kantonalna uprava civilne zaštite dostavila je Vanredni izvještaj u kojem se navodi da je dana 20.02.2012. godine, u MZ Krtova 1, općina Lukavac, pronađeno beživotno tijelo Cvijanović Miladina, rođenog 1959 godine. Obdukcija obavljena od strane vještaka sudske medicine pokazala je da je smrt nastupila uslijed smrzavanja.

· 13:04 sati, Crveni križ FBiH dostavio je informaciju o relizaciji Odluke štaba/stožera civilne zaštite a koja se odnosi na utrošak sredstava dobijenih za nabavku prehrambenih artikala za rad javnih kuhinja na području FBiH.

· U 13:50 sati, Agencija za vodno područje Jadranskog mora – Mostar dostavila je dopis u vezi koordinacije navedene Agencije i Federalnog štaba civilne zaštite.

· U 14:02 sati, Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo je Informaciju o provedenim mjerama ovog ministarstva za period u kom je proglašeno stanje prirodne nesreće.

· U 14:21 sati, Međunarodna zračna luka – aerodrum Mostar dostavila je Zahtjev za nabavku mineralnog gnojiva “Urea” u količini od 1 (jedne) tone, a koje se inače koristi kao jedno od sredstava za uklanjanje snijega i leda na aerodrumskim površinama.

· U 15:49 sati, Vlada Federacije BiH dostavila je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama na području Federacije BiH.

· U 18:03 sati, Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanje NUS-a FUCZ-a dostavio je informaciju o učešću deminerskih timova FUCZ u otklanjanju posljedica koje su izazvale velike sniježne padavine na dan 22.02.2012. godine.

· U 20:05 sati, Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo dostavilo je informaciju o prevenciji moguće prirodne nesreće od poplava.

· U 21:09 sati, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo je informaciju o stanju na hidroakumulacijama na području F BiH za pripremu platforme za regionalni sastanak u Banja Luci.

· U 21:18 sati, Član Federalnog štaba civilne zaštite g-din Stipo Buljan dostavio je Preporuke vezano za sastanak u Banja Luci 24.02.2012. godine.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. BiHAMK

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,35; 10,30; 13,30; 15,30; 16,32 sati.

2. Federalni hidrometeorološki zavod

a) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za narede dane u 10,15 sati.

3. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ

Hercegovačko-neretvanski kanton: Prevoz medicinske ekipe u mjesto Potoci - općina Mostar, radi pružanja pomoći bolesnoj osobi. Drugi dio tima vršio dostavu lijekova u selo Zabrđe, općina Konjic.

Kanton Sarajevo: Dežurni članovi tima angažirani u svojstvu vozača – podrška Federalnom štabu civilne zaštite. Sektor za Organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a radio u dvije smjene.

Tokom dana 22.02.2012. godine, na zadacima angažirano 17 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ sa 9 vozila. Ostali pripadnici timova dežurali su prema rasporedu neposrednih rukovodilaca a u skladu s potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema izvještajima pristiglih iz OC CZ opština HNK-a uočljivo je da se stanje normalizira u svim opštinama gdje se nastavljaju aktivnosti na mašinskom raščiščavanju i odvoženju snijega sa ulica, sokaka, prilaznih puteva i trotoara, na predviđene deponije. Štabovi CZ rade na prikupljanju i dokumentovanju posljedica uzrokovanim velikim sniježnim nevremenom. Iz Elektrodistribucije informacija da je stanje sa el. energijom uredna, ali da će u toku dana zbog planiranih radova doći do desetominutnih obustava. Iz Vodovoda informacija da je vodoopskrba uredna. AAMK-a informacija da se prometuje po pretežno mokrim i skliskim putevima te da se vozačima savjetuje oprez u vožnji. Svi putevi u kantonu su prohodni dok se zbog izvođenja radova na dionici Prozor-Jablanica saobraćaj odvija sporije. U izvještajnom periodu pristigla je prijava na postojanje NUS-a u Raštanima.

Kanton Sarajevo

U toku prethodnog dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažovao 244 lica na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa dijelova kolovoznih traka i trotoara.

Općina Stari Grad. Sve glavne saobraćajnice u svim MZ su prohodne. Većina sporednih ulica je još uvijek blokirana i kroz njih je otežano kretanje vozila i pješaka. Opasnost predstavljaju ledenice sa krovova i obrušavanje snijega. Minibuska linija je djelimično uspostavljena. Mašinski se čiste pojedine ulice prema planu dostavljenom od KJKP RAD. Služba CZ Stari Grad je primila dojave za urušavanje snijega sa dvanaest objekata i uradila poslove iz svoje nadležnosti.

Općina Centar. Tokom 18. dana trajanja stanja prirodne nesreće na podrućju općine Centar situacija se skoro u potpunosti stabilizovala. Izvještaji sa terena još uvijek sadrže postojanje problema uklanjanja snijega sa krovova, što je van naših nadležnosti. Ipak, u slučajevima gdje se radi o krovovima objekata čiji su vlasnici stari, nemoćni ili socijalno ugroženi građani, a gdje je izostala intervencija upravitelja, šaljemo naš mobilni tim da ukloni opasnost. Također, na ovim poslovima povremeno angažujemo i pripadnike Službe za zaštitu od požara. U situacijama gdje zbog tehničke neizvodivosti radova ili izražene opasnosti po živote i zdravlje naših ljudi nije moguće očistiti snijeg ili led sa krova, vršimo obilježavanje i upozoravanje na opasnost.

Na ovaj način pružena je pomoć i spašen krov nad glavom porodicama u stanju socijalne pomoći u ulicama Porodice Foht i Donja Manđina. Raščišćen je i snijeg koji su nesavjesni građani sa krova bacili na saobraćajnicu u neposrednoj blizini Doma zdravlja u Vrazovoj ulici.

Općina Novo Sarajevo. U toku prethodnog dana na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovani su:

- 2 mašina za čišćenje i 3 kamiona (u toku noći odvoženje)

- Vatrogasno vozilo DVD „Novo Sarajevo 1934“ sa 6 vatrogasca

Općina Novi Grad. U toku prethodnog dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i odvozu snijega. Ukupno je bilo angažirano 53 vozila i 50 lica.

Općina Ilidža. Firma „GRAKOP“ vrši redovno održavanje ulica na području općine Ilidža, a u toku je raščišćavanje pješačkih staza. Pripadnici civilne zaštite su vršili skidanje snijega sa krovova zgrada koje su u vlasništvu općine Ilidža.

Općina Hadžići. U toku prethodnog dana nastavljene su redovne aktivnosti na čišćenju i odvozu snijega sa saobraćajnica.

Općina Vogošća. Jučer je vršeno čišćenje saobraćajnica i trotoara po programu redovnog zimskog održavanja istih. Operativni centar civilne zaštite i dalje je u funkciji sa dvadesetčetveročasovnim radnim vremenom.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica bilo je angažirano:

Mehanizacija:

- Redovno zimsko održavanje općine: Halilović d.o.o. 8 vozila

Ljudstvo:

- Ukupno angažirano 15 radnika na čišćenju.

Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Visojovica, Luka-Žorci, Sabanci,). Svi prilazni putovi prema osnovnim i srednjim školama su očišćeni, školska dvorišta su također očišćena. Također, sa krovova svih škola su skinute ledenice i snijeg.

Općina Trnovo. U toku prethodnog dana je na terenu radilo ukupno 7 (sedam) mašina za čišćenje snijega. Očekuje se da će u toku dana biti prokrčen put prema selima Ozimine i Milišići.

GRAS: Danas je u saobraćaju : 43 tramvaj, 25 trolejbusa, 49 autobusa i 19 minibusa.

Kanton 10.

Sve magistralne i regionalne ceste na području Kantona 10 su prohodne. Zbog niskih temperatura tijekom noći na kolnicima dolazi do zaleđivanja kolničkog traka.

Općina Livno. Svi putovi u općini su prohodni. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.

Općina Tomislavgrad. Svi putovi u općini su prohodni. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.

OpćinaKupres. Svi putovi u općini su prohodni. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.

Općina Bosansko Grahovo. U općini B. Grahovo još nije u potpunosti prohodan Tiškovac. Na tom području živi oko 40 stanovnika. Ekipe zimske službe rade na čišćenju i proširenju kolnika gdje je to potrebno.

Općina Drvar. U općini Drvar put prema naselju Šainovac je probijen i radi se na proširenju istog.

Općina Glamoč. U općini Glamoč danas se očekuje čišćenje puta prema mjestu Dragnić. Opskrba vodom je otežana zbog zamrznutih potoka i rezervoara.

Nastave u osnovnim školama na području cijele županije nema zbog štrajka prosvjetnih djelatnika.

Tuzlanski kanton

Svi putevi na području TK-a su prohodni. Vodotoci na području TK su u svojim koritima i trenutno nema opasnosti od pojave poplava i izlivanja vodotoka. Odluku o prestanku prirodne nesreće uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama na području općine Čelić donio je općinski načelnik općine Čelić na prijedlog OŠCZ Čelić.

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni i nema zastoja i vanredniih ograničenja u odvijanju saobraćaja. Zbog prisutnosti magle koja smanjuje vidljivost vozačima se preporučuje opreznija vožnja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

U općini Bihać u 07:00 sati temperatura je iznosila -6 0C.

Vodostaj rijeke Une iznosi 24 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Visina snijega je 4 cm.

U općini Sanski Most u 07:00 sati temperatura je iznosila -5 0C.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 115 cm, (kritična tačka je 380 cm).

Visina snijega je 14 cm.

3. POŽARI (LP- 3)

Zeničko-dobojski kanton

Općina Visoko. VJ Visokoimala je jednu intervenciju na gašenju požara stambenog objekta (kuća) u mjestu Pertac, ulica Alagića. Požarom su bile zahvaćene podrumske prostorije, kao i 2 sobe na spratu kuće. U stambenom objektu niko nije stanovao. Uzrok požara nije poznat.

Općina Tešanj. VJ Tešanj imali su 2 intervencije na gašenju dimnjaka na stanbenim objektima (kuće) u ulicama Skendera Kulenovića i Braće Pobrić. Pričinjena manja materijalna šteta. Ostale vatrogasne jedinice su obavljale svoje redovne poslove i zadatke.

BIHAMK (dana 23.02.2012. godine, u 06:30 sati)

Jutros se u većem dijelu BIH saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, bez dužih zastoja. Otežano se saobraća u višim planinskim predjelima, gdje je poledica naročito izražena. Izdvajaju se putevi u jugozapadnoj i istočnoj Bosni. Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajamo puteve na području Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova, Bugojna, Viteza, Žepča, Orašja, Odžaka, Prijedora, Bijeljine, Zvornika i Doboja. Vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara. Na putnim pravcima Dobro Polje-Miljevina, Tjentište-Gacko i Višegrad-Vardište povećana je opasnost od lavina. Skreće se pažnja i na učestale odrone kamanja na kolovoz. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i da se na put ne kreće bez zimske opreme.

I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na putnom pravcu Kula-Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju. I na putnom pravcu Nevesinje-Gacko saobraćaju samo vozila do 3,5 tone.

Za sav saobraćaj zatvoren je granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

Federalni hidrometeorološki zavod

Jutros je u južnim i zapadanim područjima bilo vedro, a u ostalim djelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka. Visina snijega u 07 sati: Bjelašnica 254 cm, Ivan Sedlo 125, Han Pijesak 122, Kupres 90, Sokolac 54, Livno i Srebrenica 36, Bugojno 35, Drvar 24, Mrkonjić Grad 23, Zvornik 19, Bileća, Jajce i Tuzla 18, Goražde 16, Doboj, Sanski Most i Zenica 14, Derventa 12, Bijeljina 11, Mostar 10, Banja Luka 9, Gradačac 5, Bihać i Prijedor 4 cm. Temperatura zraka u 7 sati: Kupres -10 stupnjeva, Drvar -8, Gradačac i Livno -7, Bihać i Bjelašnica -6, Prijedor i Sanski Most -5, Banja Luka -4, Doboj i Ivan Sedlo -3, Bijeljina, Jajce, Sokolac, Zenica i Stolac -2, Bugojno, Srebrenica, Zvornik i Čapljina -1, Sarajevo i Tuzla 0, Goražde 1, Trebinje 4, Mostar 5, Neum 6 stupnjeva.
Atmosferski tlak u Sarajevu je iznosio 949 milibara za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.
PROGNOZA VREMENA ZA DANAS

Danas se u Hercegovini očekuje pretežno vedro. U Bosni prijepodne pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana se očekuje postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Poslijepodne novo naoblačenje sa sjevera. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu do 14 stupnjeva.
U Sarajevu prijepodne pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana se očekuje smanje oblačnosti i nešto sunčanije. Najviša dnevna temperatura oko 5 stupnjeva.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE