Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
22 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 21./22.02.2012. godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dan, 21.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· Svakodnevno se vrši kontinuirano prikupljanje informacija o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.

· U 08,55 sati, od strane Općinskog načelnika općine Vareš, dostavljena je Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće, na području općine Vareš, sa danom 17.02.2012.godine.

· U 10,20 sati, od strane Općinskog štaba CZ općine Konjic, dostavljen je Zahtjev broj: 11-46-57/12 od 19.02.2012. godine da nisu u mogućnosti na vrijeme ispoštovati rokove za dostavu podataka Federalnog Štaba CZ o dostavi traženih podataka. Telefonskim putem naloženo da nema odgađanja i obrasci su dostavljeni u elektronskoj formi.

· U 10,25 sati, Općinskom štabu civilne zaštite Konjic upućen je zhtjev da se dostavi njihov stav po pitanju zahtjeva Udruženja Bjelimičani i mještana sela Donje Višnjevice.

· U 10,45 sati, Ured Vlade F BiH za odnose sa javnošću dostavio je pregled pisanja dnevne štampe za 21.02.2012. godine.

· U 12,18 sati, Vladi Federacije dostavljen je prijedlog za izostavljanje 31. tačke dnevnog reda 38. sjednice Vlade Federacije koja se odnosi na imenovanje novog člana Federalnog štaba civilnr zaštite, u vezi zahtjeva Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

· U 12,52 sati, Ured Premijera F BiH, u cilju pripreme plana i koordinacije mjera i aktivnosti na prevencije moguće nove prirodne nesreće-poplava, dostavio je Zahtjev za:

- Informaciju o režimu rada hidroakumulacija i stanja u istim, mogućim uticajima na eventualne poplave, planu aktivnosti i mjerama na njihovom sprečavanju

- Informaciju o mjerama koje, u slučaju poplava, poduzimaju ministarstva unutrašnjih poslova i civilna zaštita, te aktivnosti na njihovom sprečavanju

- Informaciju o istom iz oblasti vodoprivrede i zaštite ugroženih područja te sprečavanju negativnih posljedica

Navedene informacije neophodno je dostaviti u cilju pripreme Premijera Federacije BiH za sastanak premijera na regionalnom nivou koji će se održati u petak 24.02.2012. godine, a koji će posebno razmatrati pomenute teme.

· U 13,14 sati, od strane Općinskog štaba CZ općine Jablanica, dostavljen je Zahtjev broj: 06-46-243-45/12 od 21.02.2012. o produženju roka za dostavu traženih podataka. Telefonskim putem naloženo da nema odgađanja i obrasci su dostavljeni u elektronskoj formi.

· U 14,30 sati, od strane Općinskog načelnika općine Banovići, dostavljena je Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće, na području općine Banovići, sa danom 20.02.2012.godine.

· U 14,38 sati, Munistarstvu Sigurnosti upućen je Zahtjev za angažovanje helikoptera OS BiH radi dostave hrane, lijekova i drugih potrepština po zahtjevu Udruženja Bjelimićani u selo Brda-općina Konjic, selo Lončari-Općina Gacko i selo Jezero-općina Kalinovik.

· U 15,18 sati, od strane općine Kalesija dostavljena je informacija o klizištima broj: 02/5-44-32/2012 od 22.02.2012. godine koju smo proslijedili Federalnom zavodu za geologiju.

· U 15,22 sati, od strane Općinskog načelnika općine Sapna, dostavljena je Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće, na području općine Sapna, sa danom 21.02.2012.godine.

· U 15,45 sati, od strane Caritas Biskupske konferencije BiH dobili smo zahtjev za identificiranje najugroženijih područja poplavama kako bi se Caritas što bolje pripremio za distribuciju eventualne pomoći. Isti Zahtjev je proslijeđen Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

· U 11,00 sati, održana je sjednica Federalnog štaba CZ. Verificirane su sljedeće odluke i preporuka:

1. Odluka Stožera o usvajanju preporuka za provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje negativnih posljedica klizanja i odronjavanja zemljanih i stijenskih masa tokom snježnih padavina,

2. Odluka o usvajanju procedure za dostavljanje zahtjeva za dodjelu pomoći općinama iz sredstava posebne naknade Federacije BiH,

3. Preporuka Republičkoj upravi civilne zaštite RS-a za pružanje pomoći stanovništvu na graničnom području opštine Sokolac, Ilijaš i Olovo.

4. Utvrđen je prijedlog Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području F BiH, koji je odmah poslije sjednice dostavljen Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

· Nakon sjednice, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici, preduzete su sljedeće aktivnosti:

  1. Agenciji za vodno područje Jadranskog mora dostavljen je Zaključak da, u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br.:11-49/1-283/12 od 16.02.2012. godine, a shodno Zakonu o vodama, u roku od 24 sata dostave svim kantonalnim ministarstvima na svom području informaciju o poplavnim područjima i naseljima koja mogu biti predmet poplave voda prve kategorije i istu proslijede Federalnom štabu civilne zaštite.
  2. Svim vladama kantona i kantonalnim štabovima civilne zaštite dostavljen je Zaključak da se zadužuju vlade kantona i nadležni kantonalni organi te, kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite da odmah preduzmu aktivnosti na ažuriranju svojih planova odbrane od poplava, a tamo gdje ti planovi ne postoje, odmah pristupe njihovoj izradi, utvrde preventivne mjere zaštite od poplava i odmah preduzmu mjere na provođenju tih mjera. Zaključak je donesen u skaldu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br.:11-49/1-283/12 od 16.02.2012. godine, kojom su zaduženi kantonalna ministarstva i institucije da pristupe provođenju operativnih mjera odbrane od poplava za područja uz površinske vode druge kategorije kao i kantonalni štabovi civilne zaštite i općinski štabovi civilne zaštite da provode operativne mjere odbrane od poplava u skladu sa kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (21.02.2012.g.) :

a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u 09,47 sati.

2. Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica :

a) izvještaji o o provedenim aktivnostima Operativnog štaba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 09,48 sati.

3. Crvenog križa Federacije BiH :

a) Zbirni izvještaj od 04. do 20.02.2012.godine u 10,52 sati.

4. Agencija za vodno područje rijeke Save

a) Informacija o poplavnim područjima i naseljima koja mogu biti poplavljena vodotocima I kategorije na vodnom području rijeke Save, u 08,02 sati.

5. BiHAMK (21.02.2012.g.):

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,34; 10,21; 13,18; 16,35 sati.

6. Federalni hidrometeorološki zavod (21.02.2012.g.) :

a) Dnevni bilten, u 08,56; 13,59; sati.

b) Vanredni bilten, u 14,20 i 15,18 sati - vremenska prognoza za 7 dana i informacije o stanju snijega i leda.

7. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ:

Srednjebosanski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Kaonik u selo Gornje Strane, općina Busovača.

Kanton Sarajevo: Mašinski tim (PLANT) angažovan na čišćenju i odvozu snijega na prostoru stočne pijace u naselju Doglodi i ispred objekata Federalne uprave civilne zaštite u naselju Azići. Dežurni članovi tima angažovani u svojstvu vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ.

Tuzlanski kanton: Dostava paketa Crvenog križa u općinu Sapna.

Tokom dana 21.02.2012 godine na zadacima angažovano 23 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 9 vozila, 2 kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

III - OSTALI DOGAĐAJI

2. SNIJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP - 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton

Stanje u južnom dijelu kantona se postepeno normalizuje dok u općinama na sjeveru još uvijek ima velikih snježnih nanosa. Lokalni putevi još nisu očišćeni. Iz općinskih štabova civilne zaštite Konjica i Jablanice pristigli su zahtjevi za produženjem rokova za dostavu podataka. Općinski štabovi su još uvijek opterećeni pozivima i zahtjevima građana za pomoć sa terena, kako za prohodnost putnih komunikacija, dostavi pomoći u hrani i lijekovima, dostavi stočne hrane itd. a kako su ograničeni ljudskim resursima ne stižu dostaviti tražene podatke.

Grad Mostar. Dana 20.02.2012 god. Stožer civilne zaštite Grada Mostara na svojoj sjednici donio je Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području Mostara i izvan snage stavio Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode uzrokovane visokim snježnim padavinama i niskim temperaturama od 04.02.2012 god. Radnici komunalnih poduzeća nastavili su s odvozom otpada. Normalizuje se stanje na visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama. Prema pisanoj informaciji od AAMKBiH, putni pravci su prohodni, otežano je prometovanje na pojedinim dionicama. Elektrosnabdjevanje grada je uredno.Tokom dana na 13 trafo-stanica će se vršiti regulacija napona pa će doći do kratkih isključenja od 10-30minuta. Vodosnabdijevanje grada je uredno.

Općina Prozor-Rama. Stanje na području općine je zadovoljavajuće i glavni cestovni pravci u svim dijelovima općine su prohodni. Samo središte je većim dijelom očišćeno, a snijeg se odvozi na deponiju. U ponedjeljak 20.02.2012 god. nastavljena je nastava u srednjim i osnovnim školama. Elektro i vodoopskrba općine je uredna.

Općina Čitluk. Stanje u općini je zadovoljavajuće. Čišćeni su preostali lokalni putevi. Nastava u školama se odvija bez većih poteškoća.

Općina Konjic. Nastavljeno je raščišćavanje putnih komunikacija ali će biti potrebno još vremena da se, zbog velikih smetova uspije doći do svih sela i zaseoka. U operativni centar još uvijek dolazi veliki broj poziva sa zahtjevima sa terena za čišćenjem snježnih nanosa koji su još uvijek jako veliki. Jučer je upućen zahtjev za helikoptersko angažovanje oružanih snaga za dostavu hrane, lijekova i ostalih najpotrebnijih stvari za Bjelimićka sela.

Općina Jablanica. Visina novog snježnog pokrivača na području općine Jablanica koji je pao tokom prethodne noći u gradu iznosila je 3-5cm, dok je u višim dijelovima iznosila 25-40cm. Nastavljene su aktivnosti na mašinskom raščišćavanju gradskih ulica, kao i prigradskim i udaljenijim mjestima. Izvršeno je probijanje puta za Harem Rastoka u selu Baćina, te čišćenje puteva za naselja: Dobrigošće, Gornje Paprasko i dionica puta Kućara-Mrakovo-Rodići. Nastavljeno je čišćenje puta za deponiju smeća „Bukova“ i oslobađanje kontejnera od snijega. Vršeno je čišćenje šahtova, a snijeg je odvožen iz dvorišta Osnovne škole, dječjeg obdaništa i platoa Gornja Kolonija. Snabdjevenost električnom energijom i vodom je uredna.

Općina Čapljina. Normalizovano je stanje na području općine, nema većih poteškoća na terenu. Pripadnici PP jedinice Čapljina tokom dana vršili redovne aktivnosti. Snabdijevanje električnom energijom i drugim energentima je uredna.

Općina Neum. Stanje se postepeno normalizuje Preostali lokalni putevi se čiste. Snabdjevanje vodom i el.energijom uredno.

Općina Stolac. Prometni pravci su prohodni, na pojedinim lokalnim putevima se prometuje otežano. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Nastava u školama se odvija bez većih poteškoća.

Kanton Sarajevo

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa dijelova kolovoznih traka i trotoara u ulicama: Dalmatinska, Buka, Mejtaš, Čekaluša, H. Šabanovića, D. Ozme, H. Kikića, Sutjeska (oko Druge gimnazije), dio Koševske (oko Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Zubotehničke škole, Maksilofacijalne klinike), kao i objekta Gimnazije Obala, te objekata na području općine Novo Sarajevo (OŠ Kovačići, vrtić Mašnica i Međunarodni centar za mlade), Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažovao 225 lica.

Od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obaviješteni smo da su u svim školama na području Kantona Sarajevo, dvorišta očišćena, skinut je snijeg i ledenice sa krovova ali da se još uvijek nisu stekli uslovi za početak nastave u osnovnim i srednjim školama jer nije moguće garantovati bezbjedan dolazak učenika do škole iz razloga što još nisu svi trotoari očišćeni, kao i da opasnost predstavljaju ledenice i teški snijeg koji se otapa i pada s krovova objekata. Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo. Prema podacima općinskih operativnih centara civilne zaštite stanje na području općina u Kantonu Sarajevo je slijedeće:

Općina Stari Grad. Na području općine sprovedene su akcije uklanjanje snijega i ledenica sa krovova škola tako da su očišćenje škole: OŠ“Saburina“, OŠ „M.M.Bašeskije“, OŠ“Hamdija Kreševljaković“, OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Edhem Mulabdić“, OŠ „Šejh Muhamed Ef.Hadžijamaković“, OMŠ “Mladen Pozajić“, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, kao i vrtići: „Biseri“, „Bajka“ i „Pčelica“. Općinski štab CZ je postavio upozoravajuće table opasnosti od snijega i ledenica sa krovova zgrada.

Općina Centar. Otežavajuća je činjenica da nesavjesni građani snijeg sa krova bacaju direktno na saobraćajnice, što dovodi do novih obustava i poteškoća pri kretanju. Također, velika prijetnja, posebno za pješake su ledenice i sante leda koje vise i padaju sa krovova. Upravitelji u većini slučajeva ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, kao ni veliki broj vlasnika privatnih objekata. Na osnovu naredbe FUCZ poduzeli smo aktivnosti na sprječavanju pojave novih klizišta, odnosno aktiviranja ranije saniranih i tako izvršili obilježavanje klizišta na pet lokacija u ulicama: Kromolj, Antuna Hangija, Trebevićka, Porodice Foht i Tešanjska. Na pomenute lokacije bit će postavljene table sa upozorenjem da se na ista ne deponuje snijeg i ne vrše priključci sistema odvodnih voda, kao ni posijecanje stabala i ispaša stoke. Nastavljeno je i odvoženje deponovanog snijega iznad saniranog klizišta na Kromolju, u cilju sprječavanja nepoželjnih pojava navedenih u Naredbi.

Općina Novo Sarajevo. U razgovoru sa direktorima škola i koordinatorima vrtića kod većine su isti problemi, a to su trotoari koji nisu očišćeni što primorava učenike i uposlene da idu ulicom. Većina je istakla da su imali i određene probleme sa prokišnjavanjem krova, što su donekle uspjeli sanirati. Vrtići „Kekec“ i „Mašnica“ imaju problema sa krovom koji prokišnjava, uprkos čiščenju krovne površine, a prilaz onemogućavaju vozila koja su parkirana ispred ulaza. Vrtić „Košuta“ je počeo sa radom, prilaz i krov su očišćeni. Osnovna škola „Malta“ i „Pofalići“ imaju problem pristupnog puta za učenike koji dolaze iz pravca Drinske ulice. Staza je uska, trotoari nisu očišćeni, a teren je strm, što direktno utiče na bezbjedan dolazak u školu. Pasarela koju neki đaci koriste, trenutno je van upotrebe, zbog ozbiljnih oštećenja. Osnovna škola „Hrasno“ takođe se susreće sa prokišnjavanjem krova, začepljenim olucima i sa velikim hrpama snijega koje dodatno otežavaju prilaz školi, a i stvarat će velike probleme prilikom topljenja. Osnovne škole „Grbavica I“, „Grabavica II“, „Kovačići“, „Isa-beg Ishaković“, Međunarodna osnovna škola i Velešički heroji“ spremne su za početak nastave, izuzev većih količina snijega u svom krugu. Centar „Vladimir Nazor“ ima problem sa prilazom jednom dijelu zgrade, gdje svoje vrijeme provode djeca sa poteškoćama u kretanju. Neophodno je očistiti ovaj ulaz, kako bi se nastava počela neometano odvijati. Iz Centra su naglasili da bi bilo poželjno očistiti i krov objekta koji se nalazi u TC Robot. Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo i pored manjih problema koje ima na strani od osnovne škole Isa-beg Ishaković, zadovoljna je urađenim i počinje sa radom redovno. U razgovoru sa direktorima Treće gimnazije, Srednje ekonomske škole, Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Elektrotehničke škola za elektroenergetiku rečeno nam je da osim velikih količina snijega u krugu, nemaju većih problema i spremni su za početak nastave. Željeznički školski centar ima velikih problema sa krovom koji prokišnjava i direktno ugrožava opremu i nastavna sredstva, a prilaz školi je otežan jer trotoari nisu očišćeni, tako da se do škole dolazi ulicom. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn ima problema zbog svoje lokacije, jer snijeg sa krovova okolnih zgrada direktno pada na njihov ulaz, a škola jedini prilaz ima iz Vilsonovog šetališta. Nismo uspjeli kontaktirati uposlenike Osnovne škole „Čengić Vila“, vrtić „Rosica“ i vrtić „Aprilski cvjetovi“, kao i „Mješovita srednja saobraćajna škola“.

Općina Novi Grad. U svim školama (osnovnim i srednjim) na području općine dvorišta su očišćena, uklonjeni su snijeg i ledenice sa objekata, dok problem, posebno u padinskim djelovima općine predstavljaju neočišćeni trotoari koji vode prema školama.

Općina Ilidža. Prema informacijama svi prilazi školama su očišćeni, a snijeg u većoj mjeri skinut shodno naredbi Općinskog načelnika.

U Devetoj osnovnoj školi u Blažuju prilikom čišćenja snijega na nadvožnjaku mašine su nanijele snijega na ulaz u školu pa je prolaz otežan.

Općina Hadžići. Na području općine Hadžići stanje sa školama je slijedeće:

  1. Osnovna škola „Himi ef. Šarić“ Tarčin, skinut snijeg sa krova objekta, uklonjene ledenice i prohodan pristupni put (trotoar).
  2. Osnovna škola „9. maj“ Pazarić, Samostalno uklonjen snijeg sa krova objekta, uklonjene ledenice.
  3. Osnovna škola „6. mart“ Hadžići, uzimajući u obzir činjenicu da je dio krova škole u lošijem stanju te zbog bezbjednosti, nismo smjeli na taj dio krova uputiti naše snage. Taj dio škole je upitan i potrebno je stručno mišljenje o njegovoj upotrebi.

- pripremu za nastavak nastave unutar objekta škole trebalo je izvršiti odgovorno lice. Budući da to nije učinjeno, a u interesu učenika, dana 21.02.2012. godine, Općinski štab civilne zaštite je, svojim resursima uradio čišćenje snijega sa krova područne škole u Binježevu, sa fiskulturne sale centralne škole u Hadžićima i sa krova likovnog kabineta.

- JU Osnovna škola „6. mart“ Hadžići nije pravovremeno preduzela adekvatne mjere za otklanjanje posljedica od prirodne nesreće uzrokovane obilnim snijegom.

Općina Vogošća. Svi prilazi školama, trotoari i dvorišta su očišćeni. Sa svih škola sa područja općine skinut je snijeg i ledenice sa krovova.

Općina Ilijaš. Još uvijek se saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Visojovica, Homar-Jasike, Luka-Žorci, Malinovica, Sabanci, Korita). Svi prilazni putovi prema osnovnim i srednjim školama su očišćeni, školska dvorišta su također očišćena. Sa krovova svih škola su skinute ledenice i snijeg.

Općina Trnovo. Prohodni su svi regionalni i magistralni kao i većina lokalnih puteva, izuzev na području MZ Šabići gdje nisu prohodni lokalni putevi Brda-Milišići, kao i put prema selu Ozmine.

Pristupni putevi prema OŠ „Zaim Kolar“ su očišćeni kao i dvorište škole. Snijeg i ledenice sa krova škole su skinute.

Kanton 10.

Na području Kantona stanje na prometnicama se normalizira. Potreban je oprez u zavojima i usjecima zbog niskih temperatura dolazi do zaleđivanja kolničkog traka. Regionalni put Tomislavgrad-Lipa-Blidinje na dionici puta od Lipe prema Blidinju još nije očišćen, te se radi na njenom račišćavanju. Ekipe zimske službe rade na čišćenju i proširenju kolnika gdje je to potrebno..

Općina Bosansko Grahovo. Još nije u potpunosti prohodan Tiškovac, Preodac. Lokalni put B.Grahovo –Marikovci-Preodac-V.Tičevo, na tom području živi oko 100 ljudi, strojevi Livno putova rade na čišćenju prometnice.

Općina Drvar. Otežano se prometuje pogotovo prema naselju Šainovac koje je i dalje odsječeno od općinskog sjedišta.

Općina Glamoč. I dalje su zatvorene lokalne ceste Pribelja, Dolac–Dragnić. Danas se očekuje čišćenje navedenih putova. Opskrba vodom na višim etažama otežana u gradu zbog slabog pritiska.

Temperatura u 7 sati, u Livnu je bila -3 C, a visina snijega 45 cm.

Tuzlanski kanton

Svi putevi na području TK-a su prohodni. Vodotoci na području TK su u svojim koritima i trenutno nema opasnosti od pojave poplava i izlivanja vodotoka.

Odluku o prestanku prirodne nesreće uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama na području TK-a donijele su općine Banovići i Sapna.

Dana 20.02.2012. godine, oko 09 i 50 sati, na njivi kod mjesnog groblja u MZ Krtova 1, pronađeno je beživotno tijelo Cvijanović Miladin, rođ 1959. godine. Mrtvozornik je konstatovao da je smrt nastupila smrzavanjem.

Zeničko-dobojski kanton

Radi normalizovanja stanja redovno se čiste putni pravci na kojim se odvija lokalni autobuski saobraćaj. U funkciji nije autobuska linija koja djecu sa podrućja općine Vareš dovozi u Osnovnu školu Solun iz naselja Ligatići. Dodatno su pročišćeni i nekategorisani putevi za naselja: Krajšiči, Martinovići, Hadrei Rečicu. Nisu prohodni putevi za Slivnje. Sve veći broj građana prijavljuje štete na objektima: plastenici i štale.

Bosansko-podrinjski kanton (sa stanjem od 21.02.2012.g. u 09,20 sati)

Općina Pale- Prača. Stanje na području općine je dosta bolje u odnosu napredhodne dane. Kiša koja je padala tokom jučerašnjeg dana, sinoć je prešla u snijeg koji je napadao oko 10 cm ali nije prouzrokovao veće probleme. Stanje se polako normalizuje i radi se na otklanjanju posljedica od sniježnih padavina.

Općina Foča-Ustikolina. U toku posljednja 24 sata, na području općine angažovanjem mehanizacije izvršeno je ponovno čišćenje puta Jabuka-Pobirjanovići-Rodijelj, dok je tokom dana planirano proširivanje putne komunikacije Njuhe-Zebina Šuma.Opšta je ocjena da se stanje na području Općine stabilizuje, ali još je stanje u MZ Jabuka teže gdje je trebalo ponovo angažovati mehanizaciju na čišćenju puta Grebak-Božanovići-Zbič i Jezero-Radeljevići, jer su ovi putevi nakon čišćenja ponovo zatrpani novim snijegom.

3. POŽARI (LP- 3)

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. IVJ RMU Đurđevik je dana 22.02.2012.godine ugasila požar u selu Gračanica, kojom prilikom je izgorilo 1000 bala sijena i spriječeno je širenje požara na dvije štale u kojima se nalazila stoka.

Općina Tuzla. VJ Tuzla ugasila je požar na dimnjaku u ul. Save Kovačevića.

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona vatrogasne jedinice su intervenisale u Visokom gdje je došlo do požara na kući u ul. Muhameda Hadžimejlića br.1, vl. H.K. koji je nastanjen u inostranstvu. Pričinjena je veća materijalna šteta bez povrijeđenih lica, uzrok požara, predpostavlja se namjerna paljevina.

O S T A L O

BIHAMK (dana 22.02.2012. godine, u 06:30 sati)

Jutros se na većini putnih pravaca u BiH saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, bez dužih zastoja. Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima koji prolaze kroz kotline i uz riječne tokove, dok na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na ugaženi snijeg na kolovozu. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Na put ne krećite bez zimske opreme. Na putnim pravcima Krupac-Trnovo-Brod na Drini, Tjentište-Gacko i Višegrad-Vardište učestala je pojava lavina pa je saobraćanje otežano. I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na putnom pravcu Kula-Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.

Za sav saobraćaj zatvoren je granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima, ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE