Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
21 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 20./21.02.2012. godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dan, 20.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· Svkodnevno se vrši kontinuirano prikupljanje informacija o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.

· U 08,43 sati, dostavljeni su Zaključci koje je Vlada Federacije BiH donijela na 37. sjednici, održanoj 15.02.2012.godine, o stanju u F BiH s obzirom na stanje prirodne nesreće ..., s posebnim osvrtom na stanje u Hercegovčko-neretvanskom kantonu.

· U 09,25 sati, dostavljen je prigovor mještana naselja Orašje, općina Tuzla, Federalnom, Kantonalnom i Općinskom štabu CZ, kako su bili danima odsječeni i da nisu imali prohodne putne komunikacije. Iz općinske Službe CZ smo dobili demant na prigovor i više fotografije s lica mjesta, na kojima se vidi da je putna komunikacija očišćena.

· U 10,06 sati, na FŠCZ direktno pristigao zahtjev za pomoć u rješavanju problema u raščišćavanju puta od sniježnih nanosa na relaciji Seonica - Donje Višnjevice, zaseok Hakalovići. Problemi su u doturu hrane za stoku (oko 500 ovaca), nabavka lijekova za starije osobe i nemogućnost polaska djece u školu od 20.02.2012.godine. Zahtjev potpisalo 24. mještanina. Apel za pomoć upućen je Štabu CZ i Službi za CZ, općine Konjic, na znanje i da se povratno po procedurama očituju za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu.

· U 10,15 i 17,17 sati, od Ministarstva sigurnosti BiH, dobili smo apel za pomoć u hrani, lijekovima i drugim sredstvima (gorivo, cerada i dr.), za sela, Brdo, Lončari i Jezero, koje je uputilo Udruženje “Bjelimićani” Sarajevo. I ovaj apel za pomoć upućen je loklanoj zajednici Konjic na znanje i da se očituju za pomoć povratno po procedurama.

· U 10,55 sati, dostavljena je informacija od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Zavod za zaštitu spomenika, o objektu Hastahana - Prva Vakufska bolnica, u kojoj se navodi da je projekat rekonstrukcije građevinske cjeline Hastahana napravljen i da se predviđa potpuno rušenje ostatka objekta, do temelja.

· U 11,00 sati, Crveni križ Federacije BiH dostavio je izvještaj o svojim provedenim aktivnostima i aktivnostima Crvenog križa kantona i općina, za dane 17. - 19.02.2012.godine.

· U 12,50 sati, iz ureda predsjednika Vlade Kantona 10., pristigao je zahtjev na ured premijera Vlade F BiH i Federalnom štabu CZ, za raspodjelom loživog ulja kantonima. Zahtjev je upućen Direkciji robnih rezervi i kabinetu Sekretara Vlade F BiH.

· U 13,04 sati, od strane predsjednika Vlade Kantona 10., dostavljena je Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće, na području tog Kantona, sa danom 20.02.2012.godine.

· U 13,39 sati, iz kabineta premijera Vlade Federacije BiH, proslijeđena je za Federalni štab CZ, preliminarna ponuda za ekspertne usluge iz oblasti sigurnosnih građevinskih objekata i građana od padavina, opterećenja snijegom i sl., od firme “KONEXPERT” Sarajevo.

· U 14,47 sati, od Društva Crvenog križa Federacije BiH, dostavljen je pregled distribuirane robe helikopterskim transportom u suradnji sa Oružanim snagama BiH i EUFOR-om za ugroženo stanovništvo u periodu od 05.02. do 18.02.2012.godine.

· U 17,19 sati, primljena je Informacija o učešću deminerskih timova FUCZ na dan, 20.02.2012.godine, u otklanjanju problema izazvanih velikim sniježnim padavinama.

· U 17,41 sati, Općinski štab civilne zaštite Novi Grad, putem Kantona Sarajevo, uputio je zahtjev za angažovanje mehanizacije i ljudstva OS BiH radi raščišćavanja prilaza objektima i uklanjanja snijega s krovova objekata (vrtića) JU “Djeca Sarajeva”. Kao razlog navodi se neprohodnost prilaza objektima (vrtićima) i snijeg na krovovima tih objekata. U pitanju su vrtići: “Lastavica” ul. Gradačačka 145; “Dunje” ul. Brčanska bb, “Mašnica” ul. Kemala Kapetanovića 30, “Košuta” ul. Aleja Lipa 49 i “Kekec” ul. Ferde Hauptmana 36.

· U 18,57 sati, Federalnom štabu CZ, obratio se pismenim putem član FŠCZ, gosp. Namik Hodžić, sa Mišljenjem u vezi zahtjeva Merhameta Bihać, Merhameta Derventa, Merhameta Brčko Distrikt BiH, Dobrotvora Sarajevo i UG Fenix iz Sanskog Mosta, o pomoći.

· U 19,48 sati, dostavljen je Federalnom operativnom centru CZ, Dnevni red za 13. izvanrednu sjednicu FŠCZ koja će se održati dana, 21.02.2012.godine, u 11,00 sati, u zgradi Federalne uprave civilne zaštite, ulica Vitomira Lukića br. 10 (Stup).

· U 22,47 sati, primljena informacija o stanju na području općine Jablanica broj:06-46-243-45/12 u kojoj je prikazan pregled najvažnijih aktivnosti Štaba civilne zaštite općine Jablanica, u toku dana.

· U 12,00 sati, održana je sjednica Federalnog štaba CZ. Usvojene su sljedeće odluke, procedure, preporuke i zaključci:

- Odluka sa usvojenim Preporukama za sprovođenje preventivnih mjera za sprječavanje i ublažavanje negativnih posljedica klizanja i odronjvanja zemljanih i stijenskih masa tokom sniježnih padavina. Preporuke iz Odluke dostvljene kantonalnim vladama, kantonalnim štabovima CZ, općinskim nčelnicima i općinskim štabovima CZ.

- Odluka sa usvojenim Procedurama za dostavljanje zahtjeva za dodjelu pomoći općinama iz sredstava posebne naknade Federacije BiH, koje je redložila Federalna komisija za procjenu šteta. Prededure se dostavljaju kantonalnim vladama, kantonalnim štabovima CZ, općinskim nčelnicima i općinskim štabovima CZ, te nadležnim komisijama za procjenu šteta u kantonima i općinama.

· Prijedlog Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.

· Zapisnik sa 12. izvanredne sjednice Federalnog stožera civilne zaštite, održane 20.02.2012. godine u Federalnoj upravi civilne zaštite, s početkom u 12,00 sati.

II - Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (20.02.2012.g.) :

a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u: 10,45 sati.

2. BiHAMK (20.02.2012.g.):

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,43; 10,31; 13,44; 16,47 sati.

3. Federalni hidrometeorološki zavod (20.02.2012.g.) :

a) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za narednih sedam dana (od 20. do 26.02.2012.g.), u 10,09 sati.

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a - FUCZ (20.02.2012.g.) :

- Kanton br. 10: Dostava paketa Crvenog križa u sela Bojmunti, Gubin i Radanovci, općina Livno.

- Sarajevski kanton: Mašinski tim (PLANT) angažovan na čišćenju i odvozu snijega.

- Tuzlanski kanton: Dostava paketa Crvenog križa u povratničko naselje Jeginov Lug, općina Kalesija.

Tokom dana 20.02.2012 godine na zadacima angažovano 35 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 12 vozila, 2 kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

Deminerski timovi i dalje daju odgovarajući doprinos u otklanjanju problema koji su prouzrokovani velikim snježnim padavinama. Budući da je stanje još uvijek složeno, aktivnosti kantonalnih štabova civilne zaštite se nastavljaju, nastavlja se i angažman deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite, dok god to bude potrebno.

III - OSTALI DOGAĐAJI

2. SNIJEŽNI NANOSI - LAVINE (LP - 4)

Tuzlanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Snijeg koji je padao u protekla 24 sata, nije uzrokovao nikakve smetnje. Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama, dok su zbog niskih temperatura zabilježeni manji problemi u snabdijevanju vodom u pojedinim općinama TK-a. U MZ Vitinica, općina Sapna došlo je do urušavanja 2 krova, na stambenim objektima (kuća). MZ Kraljevići, OSCZ Sapna, iseljena je jedna starija osoba, zbog opasnosti urušavanja starijeg objekta (kuća).

Zeničko-dobojski kanton

Na osnovu izvještaja koje smo dobili iz Operativnih centra civilne zaštite: Visoko, Vareš i Breza u kojima su nas izvijestili da je od juče počela nastava u svim Srednjim i Osnovnim školama na područjima njihovih općina.

Bosansko-podrinjski kanton (sa stanjem od 20.02.2012.g. u 08,58 sati)

Općina Goražde: Stanje prohodnosti puteva na području općine je zadovoljavajuće, redovne službe vode aktivnosti na njihovom održavanju. Sve škole na području Goražda počele sa radom 20.02.2012. godine. Općina Pale- Prača: Stanje na području općine Pale-Prača je dosta bolje u odnosu napredhodne dane. Vrši se i dalje održavanje i čišćenje puteva po prioritetima. Autobuski saobraćaj se odvija normalno bez većih poteškoća. Od juče učenici osnovne škole u Prači su krenuli na nastavu.

Općina Foča-Ustikolina: U toku posljednjih 48. sati, na području općine Foča-Ustikolina angažovanjem mehanizacije izvršeno je čišćenje puta prema selu Slavičići u MZ Jabuka i selu Prisoje u MZ Ustikolina. U toku jučerašnjeg dana izvršeno je dopremanje stočne hrane do farme Hanjalić Ismeta u selu Šahbašići. Članovi OŠCZ-e izvršili su obilazak očišćenih puteva u MZ Jabuka, obavili razgovor sa povratnicima u selu Mazlina, Božanovići, Zbič, Bešlići i Vojnići kako bi se sagledalo stanje i utvrdili naredni prioritetni zadaci. Općinska komisija za procjenu šteta započela je sa sa svojim aktivnostima.

Srednjobosanski kanton

Saobraćaj na prostoru SBK-a zbog mokrih i klizavih saobraćajnica te novog snijega odvija se otežano i usporeno. Stanje odostaja rijeka na području Kantona je normalno.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 21.02.2012.god., u zgradi Vlade (Đački dom) zakazana je sjednica Kantonalnog štaba CZ sa početkom u 13.30 sati. PVP je imala dvije tehničke intervencije u Gnojnicama i u ul. A.Starčevića

Iz EP doznajemo da je opskrba el.energijom uredna. Iz JP Vodovod vodoopskrba je zadovoljavajuća.

Općina Čapljina. Na jučerašnjoj sjednici Općinskog Stožera CZ, donesena je odluka o prestanku stanja prirodne nepogode na prostoru općine Čapljina. Stanje sa napajanjem el.energije, kao i snabdijevanje drugim energentima za potrebe domaćinstva na području općine je uredno. Pripadnici protupožarne jedinice Čapljina su u toku dana dostavljali pitku vodu, vršili čišćenje krovova na kućama i na Domu Zdravlja u Čapljini.

Općina Stolac. Opskrba strujom i vodom je uredna. Sve prometnice na području općine su prohodne. Nastava u osnovnim i srednjim školama je počela 20.02.2012.god..

Općina Jablanica. U toku jučerašnjeg dana palo je novih 3-4cm novog snijega u grada. U višim predjelima i više, što nije prouzročilo probleme u odvijanju prometa. Za danas su planirane aktivnosti na ručnom čišćenju nogostupa u gradu, pri čemu će biti angažiran jedan broj mladih. Izvršeno je probijanje puta za Harem Lug, te čišćenje puteva za naselja: Krstac, Gornje Paprasko, Dobrinja, aćina, Djevor, Dragan Selo i Šabančići. Opskrba vodom je zadovoljavajuća i praćena je povremenim pucanjem vodovodnih cijevi.

Općina Konjic. Uprkos naporima Stožera CZ Konjic i rada na raščišćavanju puteva koji nisu u potpunosti za sva sela i zaseoke prohodni građani još uvijek upućuju apele i zahtjeve za čišćenje i dostavu lijekova, hrane kao i stočne hrane. Takođe su počeli pristizati veoma brojni zahtjevi za procjenu šteta na privrednim i stambenim objektima. Nastava u osnovnim i srednjim školama je počela iako određeni broj učenika nije u mogućnosti da dođe do istih.

Općina Prozor-Rama. Tijekom jučerašnjeg dana na području općine palo je 15-tak cm novog snijega. Sve glavne prometnice su prohodne. Manji broj lokalnih prometnica će se nastaviti čistiti danas. Snabdijevanje vodom i strujom uredno. Nastava u osnovnim i srednjim školama počela je u ponedjeljak.

Općina Neum. Stanje na području općine je zadovoljavajuće. Još uvijek se radi na čišćenju nekih lokalnih prometnica. Tijekom jučerašnjeg dana jedan dio grada je bio bez struje. U poslijepodnevnim satima kvar je otklonjen. Nastava u školama počela u ponedjeljak.

Općina Čitluk. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili iz O.C. Čitluk, jučer se radilo na pročišćavanju preostalih lokalnih puteva, koje su tijekom jučerašnjeg dana pročišćene, tako da su sve prometnice na području općine prohodne. Opskrba strujom i vodom je uredna. Nastava u školama počela u ponedjeljak.

Zapadnohercegovački kanton (stanje 20.02.2012.g. u 20,20 sati)

U poslijepodnevnim satima na području Kantona počele su obilne kišne padavine, koje otapaju snijeg.

Kanton Sarajevo (noćni zvještaj, sa stanjem do 19,00 sati)

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata KSC „Skenderija“, Gimnazija Obala, te objekta GAK Pedijatrija, kao i čišćenju trotoara prema planu KJKP „Rad“ Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 221 lice.

Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo.

Općina Stari Grad. Sve glavne saobraćajnice u svim MZ su prohodne. Većina sporednih ulica još uvijek nisu u potpunosti očišćene od snijega što otežava kretanje vozilima kao i pješacima. Veliku opasnost za građane predstavljaju ledenice sa krovova kao i obrušavanje snijega.

Služba CZ Stari Grad zaprimila je 6 dojava o urušavanju na objektima. Radilo se o 4. privatne kuće i 2. štale. Pripadnici Službe CZ su izašli na teren i uradili poslove iz svoje nadležnosti.

Općina Centar. Na osnovu podataka koje smo prikupili sa terena gotovo sve saobraćajnice u općini Centar su očišćene i prohodne za kretanje motornih vozila. Nakon intezivnijeg odvoza snijega sa više lokacija većina glavnih saobraćajnica je osposobljena je i za nesmetano odvijanje dvosmjernog saobraćaja. S obzirom da je veliki broj ulica u općini Centar čišćen po nekoliko puta od strane civilne zaštite općine Centar i da nema više ulica koje bi se mašinski mogle očistiti prema naredbi Općinskog štaba obustavljen je rad mašina do daljnjeg.

Kao i prethodnih dana i dalje veliki problem predstavlja odlaganje snijega sa krovova od strane građana na ulice koje su već nekoliko puta čišćene.

Također je smanjen broj ljudi na ručnom raščišćavanju snijega, tako da mobilni tim sada broji 10 ljudi, dok su ostali u stanju pripravnosti. S obzirom da nam je KJKP ''Rad'' dostavilo 6 tona soli za posipanje u refuzi ovaj tim je učestvovao u njenom pakovanju u vreće kao i razvoženju i istovaru po mjesnim zajednicama. Osim ovih poslova pripadnici mobilnog tima učestvovali su na čišćenju snijega oko objekta ambulante u Mis Irbinoj ulici i čišćenju donjeg dijela ulice Mrakuša.

Pripadnici Službe za zaštitu od požara formirane pri DVD ''Bjelave'' i dalje su aktivni na poslovima skidanja snijega i ledenica sa krovova ugroženih domaćinstava kao i na poslovima na koje ih OŠ CZ i Služba CZ rasporedi na osnovu poziva građana.

Zbog sve veće opasnosti od pada snijega i ledenica sa krovova izdato je saopštenje za građane i putem Službe za informisanje objavljeno u sredstvima infornisanja.

Općina Novo Sarajevo. U toku proteklog dana na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovani su vatrogasno vozilo DVD „Novo Sarajevo“ sa angažovanim vatrogascima i 5 osoba na ručnom čišćenju snijega.

Općina Novi Grad. U toku proteklog dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica. Ukupno je bilo angažirano 59 mašina i 50 lica. Čišćeno je područje oko Suda BiH i zaostali krakovi ulica koje su očišćene ranije.

Općina Ilidža. U toku proteklog dana firma „Grakop“ vršila je redovno održavanje ulica. Angažovana je jedna mašina na čišćenju korita potoka Bunice, te čišćenje trotoara od Šeste OŠ prema mostu na rijeci Dobrinja. Jedna mašina firme „Stambolić“ vrši odvoz nagomilanog snijega ispred objekta u ul. Tunel br. 5.

Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega vršene su redovne aktivnosti na čišćenju saobraćajnica i trotoara.Po osnovu Ugovora o održavanju cesta lokalnog karaktera sklopljenog između općine Hadžići i „Dedukić“ d.o.o. Hadžići angažovano je 6 mašina. Po naredbi Općinskog štaba civilne zaštite angažovane su 2 mašine.

Općina Vogošća. Tokom proteklog dana nastavilo se sa redovnim čišćenjem snijega prema Planu zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća od strane izabranih preduzeća. Nije bilo vanrednih zahtjeva.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku predhodnog dana na čišćenju saobraćajnica bilo je angažirano ukupno 8 mašina, kao i 25 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Visojovica, Homar-Jasike, Luka-Žorci, Malinovica, Sabanci, Korita).

Općina Trnovo. U toku protekla 24.sata na području općine Trnovo angažirano je 7 mašina. Prohodni su svi regionalni i magistralni kao i većina lokalnih puteva, izuzev na području MZ Šabići, gdje nisu prohodni lokalni putevi Brda-Milišići, Umoljani-Elezovići, kao i put prema selu Ozmine. U MZ Trnovo nije prohodan lokalni putni pravac prema selu Lisovići.

GRAS: U saobraćaju je učestvovao: 41 tramvaj, 25 trolejbusa, 42 autobusa i 14 minibusa.

Kanton 10. (sa stanjem od 20.02.2012.g. u 10,16 sati)

Na području općine Livno lokalnim cestama se otežano prometuje: Gubin- Sajković, Bogdaši, Vrbica, Radanovci.

U općini Tomislavgrad sve su ceste prohodne.

Za promet je otvorena regionalna cesta Mokronoge -Ravno, radi se na proširivanju kolnika. Regionalni put Lipa-Blidinje radi se na čišćenju.

U općini Bosansko Grahovo još nije u potpunosti prohodan Tiškovac, Preodac, Jaruga. Lokalni put B.Grahovo -Marikovci-Preodac-V.Tičevo, na tom području živi oko 100 ljudi,strojevi Livno putova rade na čišćenju prometnice.

U općini Drvar pada snijeg pa se prometuje otežano.

U općini Glamoč još su zatvorene lokalne ceste Pribelja, Dolac-Dragnić i Ubovića Dolina. Danas se naastavlja čišćenje navedenih puteva.

3. POŽARI (LP- 3)

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. TVJ-a Cazin imala je tehničku intervenciju u mjestu Pjanići, izvlačenje smrtno stradalog lica iz putničkog vozila nakon saobraćajne nezgode.

Općina Bihać. TVJ-a Bihać imala je jednu intervenciju na zapaljenom kontejneru za smeće u ul. Bedem.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA - NUS (LP - 19)

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prijava NUS-a - Grad Mostar, mjesto pronalaska -Tekija. Pronađena ručna bomba… 1 kom. Obaviješten vođa “A” TUN tima.

O S T A L O

BIHAMK (dana 21.02.2012. godine, u 06:34 sati)

Zbog novih snježnih padavina, jutros se u većem dijelu BIH saobraća otežano i usporeno. Posebno skrećemo pažnju na dionice preko planinskih prevoja, gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 cm. Dodatne poteškoće vozačima na području Kupresa, Livna i Šuice pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose. Na planinskom prevoju Romanija (Sarajevo - Rogatica) za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca, dok je na prevoju Crni Vrh (Zvornik-Tuzla) za ovu kategoriju vozila na snazi zabrana.

Učestala je pojava lavina na putnom pravcu Krupac - Trnovo - Brod na Drini, pa je otežano saobraćanje, dok se na putu Tjentište - Gacko iz istog razloga (lavine) ne preporučuje kretanje.

I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.

Za sav saobraćaj zatvoren je granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE