Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
20 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 19./20.02.2012. godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 19.02.2012. godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· U toku dana kontinuirano su prikupljane informacije o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.

· U 09,47 sati, Štaba civilne zaštite Grada Mostara dostavio informaciju broj: 01-46-2/12-1 u kojoj se navodi trenutno satnju i prohodnosti puteva prema naseljima Gornji Vranjevići i Kamena ( MZ Blagaj). Navedena informacija proslijedjena Sekretaru Vlade F BiH i podpredsjedniku F BiH.

· U 10,17 sati, dostavljena Naredba broj: 11-49/1-288/12 Federalnom ministarstvu kulture i sporta u kojoj se naređuje zaštita spomenika kulture, odnosno nultih objekata od oštećenja ili urušavanja.

· U 11,18 sati, općina Konjic dostavila Obavijest, broj 11-46-45/12 kojom se otkazuje procedura oko organizacije Helikopterskog transporta i transporta motornim sankama za selo Bolobanovo brdo.

· U 12,37 sati, dostavljena Dopuna Naredbe broj: 11-49/1-173-1/12 svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ sa tabelama u kojoj se kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite naređuje da hitno, a najkasnije do 22.02.2012.godine do 18,00 sati Federalnom štabu civilne zaštite dostave izvještaj o stepenu izvršenja naredbe sa popunjenim obrascima koje će izraditi Služba Federalnog štaba CZ.

· U 14,18 sati Šef Kabineta FUCZ je dostavio FOC-u Zapisnik sa 11 izvanredne sjednice FŠCZ održane 17.02.2012.godine.

· U 17,38 sati Šef Kabineta FUCZ je dostavio FOC-u Dnevni Red za 12 izvanrednu sjednicu FŠCZ koja će se održati 20.02.2012.godine u 12,00 sati u zgradi Federalne uprave civilne zaštite, ulica Vitomira Lukića br. 10 (Stup).

· U 18,49 sati, Kantonalni operativni centar Travnik dostavio je Vanredni izvještaj broj: 04-44-1/12-50-1, u kojem se navodi da je na dijelu prometnice M-16 od Podbilačja do ušća rijeke Ugra u Vrbas došlo do odrona: lavina, kamenja i zemlje u periodu od 14,40 do 16,35 sati čime je onemogućen promet motornim vozilima. Angažovanjem pripadnika PS Jajce i službe za održavanje puteva, uspostavljen je saobraćaj jednom trakom.

· U 19,21 sati MUP SBK Travnik dostavio je informaciju u kojoj se navodi da je Komandir PS Jajce sa službenicima civilne zaštite općine Jajce izvršio obilazak dijela magistralnog puta M-16 na kome su uočena tri odrona (lavine snijega) koje su u potpunosti prekrile obje kolovozne trake zbog čega je saobraćaj obustavljen u oba smijera za sva vozila. Putna služba je uputila radne mašine na teren radi rašćišćavanja putne komunikacije. S obzirom na naprijed navedeno MUP SBK predlaže Federalnom štabu civilne zaštite obustavu saobraćaja na pomenutoj dionici kako ne bi došlo do neželjenih posljedica a saobraćaj bi se preusmjerio na magistralni put M-5 relacijom Jajce - Mrkonjić Grad - Banja Luka.

· U 22,16 sati, primljena informacija o stanju na području općine Jablanica broj:06-46-243-43/12 u kojoj je prikazan pregled najvažnijih aktivnosti Štaba civilne zaštite općine Jablanica.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:

a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u: 17,21; 22,59 sati.

2. BiHAMK

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,35; 10,30; 13,30; 15,30; 16,32 sati.

3. Federalni hidrometeorološki zavod

a) Dnevni bilten o vremenskoj prognozi za dan 19.02.2012. godine u 10,23 sata

a) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za naredna tri dana u 14,00 sati.

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ

Kanton br. 10: Prevoz bolesne osobe (Suada Milak) sa visoravni Kruzi do bolnice u Livnu.

Sarajevski kanton: Mašinski tim (PLANT) angažovan na čišćenju i odvozu snijega ispred objekta Federalne uprave civilne zaštite u ulici Vitomira Lukića, općina Ilidža.

Tokom dana 19.02.2012 godine na zadacima angažovano 15 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 5 vozila, 2 kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

Iz navedenog je vidljivo da su deminerski timovi u nevedenim sredinama dali odgovarajući doprinos u otklanjanju problema koji su prouzrokovani velikim snježnim padavinama. Budući da je stanje još uvijek složeno, aktivnosti kantonalnih štabova civilne zaštite se nastavljaju, nastavlja se i angažman deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite dok god to bude potrebno.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton

Danas počinje nastava u Osnovnim i Srednjim školama i Visokoškolskim ustanovama na području županije.

Grad Mostar. Većina najfrekventnijih prometnica u gradu očišćena je za normalno prometovanje. Opskrba vodom i el. energijom je uredna.

Općina Konjic. Usprkos svim naporima još uvijek se nije došlo do nekoliko sela i zaselaka. Ekipe su na terenu i rade na čišćenju prometnica. Opskrba el. energijom i vodom je uredna.

Općina Čapljina. Zbog kvara na dalekovodu u Strugama, od 14,00 sati bez napajanja el. energijom su naselja Struge, Gorica i Jasenica. Ekipa Elektro Čapljine je na terenu i pokušava otkloniti kvar.

Vatrogasci očistili krovište dvije kuće u Gabela Polju i dvorište oko škole u Prćavcima. Dostavljani su hrana i lijekovi na teško pristupačnim dijelovima općine.

Općina Jablanica. Općinski stožer civilne zaštite je održao sastanak na kome je izvršena analiza prohodnosti lokalnih putova, stanja trotoara i stepeništa u gradu, s posebnim osvrtom na sigurnost dolaska učenika do škola. Posebno su loši uvjeti za kretanje duž dijela magistralnog puta M-17 kroz naseljeno mjesto Ostrožac i dionici puta kod mosta na Neretvi kod Lendave, kao i kroz naselje Donja Jablanica, te na dionici magistralnog puta M-16 od mosta na Doljanki do naselja Mirke.

Uz pomoć jednog građevinskog stroja izvršeno je djelimično čišćenje kruga HE Jablanica i platoa u naselju Podbrežje. Započeto je probijanje puta za harem Lug. Izvršeno je čišćenje puta za naselje Krstac i prilaznih putova do zaseoka Čilići i Imamovići u naselju Šanica.

Općina Stolac. Stanje na području općine je zadovoljavajuće. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Još uvijek je otežan promet prema Neumu.

Općina Prozor-Rama. Stanje na području općine je zadovoljavajuće. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Jutros je otvoren za promet i regionalni put R 418 prema Tomislavgradu.

Općina Neum. Stanje na području općine se normalizira. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Još uvijek je otežan promet prema Stocu.

Kanton Sarajevo

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekta KSC „Skenderija“, te objekta KCU Prema informacijama koje smo dobili iz Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu, danas u 13,40 sati jedno lice je zadobilo lakše povrede u predjelu grudnog koša. Povrede su nastupile kao posljedica udarca ledenice koja je pala sa krova zgrade.

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata objekta KSC „Skenderija“, te objekata KCU Univerziteta u Sarajevu, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 350 lica.

Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo. Prema podacima općinskih operativnih centara civilne zaštite stanje na području općina u Kantonu Sarajevo je slijedeće:

Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega,-KJKP „RAD Sarajevo na području Općine Stari Grad radipo planu koji je dogovoren na sastanku Štaba CZ.Angažovano je 103 čovjeka na uklanjanju snijega.

Općina Centar. Tokom današnjeg dana 3 mašine su čistile ulice, tako da je prohodnost ulica na području općine dosta dobra. Glavni problem je odlaganje snijega sa krovova zgrada i kuća, kao i nagomilani snijeg kojeg je nemoguće više pomjerati u uskim ulicama te je neophodno odvoženje istog na deponiju. U toku dana i sinoć su očišćene sljedeće ulice: Ciglanska, Soukbunar, Stolačka, Adila Grebe, Skenderpašina, Maka Dizdara, dio Tabašnice, Nahorevska i Nahorevo Dio radne ekipe civilne zaštite je angažovan na obilježavanju mjesta gdje prijeti opasnost od padanja snijega i leda sa krova. Mobilni tim je ručno očistio krov sa i proctor oko vrtića “Makovi” u ulici Maka Dizdara.

Općina Novo Sarajevo. U toku dana na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažirane su 42 mašine za čišćenje snijega, 3 kamiona za odvoz snijega i 10 osoba za ručno čišćenje snijega.

Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica. Ukupno je bilo angažirano 48 mašina ( kamiona) i 50 lica. Čišćeno je podrušje oko Suda BiH i zaostali krakovi ulica koje su očišćene ranije.

Općina Ilidža. U toku dana firma „Grakop“ vršila je redovno održavanje ulica, kao i čišćenje snijega koji je u međuvremenu pao na ulicu Nike Kolumbića.

Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku su vršene redovne aktivnosti na čišćenju saobraćajnica i trotoara.

Općina Vogošća. Obilaskom terena utvrđeno da je pod težinom snijega urušen krov firme „Papilon“, kao i jedan plastenik u naselju Ugorsko.Tokom dana nastavilo se sa redovnim čišćenjem snijega prema Planu zimskog održavanja puteva na području Općine Vogošća od strane izabranih preduzeća. Pripadnici civilne zaštite postavili upozorenja na opasnost od ledenica na mjesta na kojima ih nije bilo.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica bilo je angažirano ukupno 9 mašina, kao i 25 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica.

Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka-Žorci, Korita, Buljetovina).

Prema podacima iz preduzeča GRAS jutros je u saobračaj uključeno 29 autobusa, 24 tramvaja i 13 minibusa.

Kanton 10.

Za promet je otvorena regionalna cesta Mokronoge –Ravno na kojoj se radi na probijanju i proširivanju kolnika. Regionalni put Lipa-Blidinje i dalje je zatvoren za sav promet i njegovo čišćenje će se organizirati nakon otvaranja pravca Mokronoge-Ravno.

Općina Bosansko Grahovo. Još nije u potpunosti prohodan lokalni put B.Grahovo-Marikovci-Preodac-V.Tičevo, na tom području živi oko 100 ljudi, strojevi Livno putova rade na čišćenju prometnice.

Općina Drvar. Još se nisu prohodni putovi prema selima Šainovac i Motike gdje živi oko 35 ljudi.

Općina Glamoč još je zatvoren lokalni put Dubrava-Pribelja danas se očekuje otvaranje puta za nesmetan promet.

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata na području TK nije bilo sniježnih padavina, dok su zbog niskih temperatura zabilježeni manji problemi u snabdijevanju vodom u pojedinim općinama.

3. POŽARI (LP- 3)

Tuzlanski kanton

Općina Tuzla. PVB Tuzla je u toku jučerašnjeg dana ugasila manji požar u magacinu firme za roizvodnju sokova “Bony”.

BIHAMK (dana 20.02.2012. godine, u 06:30 sati)

Zbog sniježne lavine u prekidu je odvijanje saobraćaja na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka. Na ostalim putnim pravcima jutros se saobraća po pretežno mokrom kolovozu, dok na dionicama preko planinskih prevoja upozoravamo na ugaženi ili zaleđeni snijeg. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.

Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Hum i Deleuša (zatvoreno sa crnogorske strane). Na GP Klobuk crnogorska policija osim putničkim, povremeno pod pratnjom dozvoljava kretanje i teretnim vozilima. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

Federalni hidrometeorološki zavod

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme,a samo ponegdje u zapadnim i južnim područjima registrovana je i kiša, a na planinama slab snijeg. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima, bilo je magle ili niskih oblaka. Visina sniježnog pokrivača u 13 sati: Bjelašnica 242 cm, Kupres 95, Sarajevo 58, Bugojno 41, Livno 40, Tuzla i Sanski Most 23, Zenica 22, Čapljina i Bihać 18, Neum i Stolac 10 cm . Temperatura zraka u 13 sati: Bjelašnica -6 stupnjeva, Ivan Sedlo i Kupres 1, Prijedor 3, Mostar i Čapljina 4, Livno i Sokolac 5, Trebinje i Stolac 6, Banja Luka, Bugojno, Doboj, Gradačac i Tuzla 7, Bijeljina, Neum i Zvornik 8, Sarajevo, Bihać i Sanski Most 9, Srebrenica 10, Zenica 11 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA DANAS

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme, u Bosni u višim područjima sa snijegom, a u nižim područjima sa susnježicom i kišom koja će postupno preći u snijeg. U Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će krajem dana i prestati. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjereno jugo. Jutarnja temperatura – 5 do 0, na jugu do 6, a najviša dnevna od – 1 do 7, na jugu do 10 stupnjeva.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE