Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
19 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 18./19.02.2012.godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 18.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • U toku dana kontinuirano su prikupljane informacije o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.
 • U 08:16 sati, Kantonalni štab civilne zaštite HNK dostavio je zahtjev za pomoć OSBiH za dostavu stočne hrane na farmu ovaca u selu Bolobanovo Brdo, općina Konjic. Na farmi se nalazi oko 150 ovaca kojima prijeti uginuće jer su potrošene zalihe hrane, a do farme put nije pročišćen. U konsultaciji sa Općinskim štabom CZ Konjic dogovoreno je da dotur stočne hrane na pomenutu farmu izvrši Federalna služba za spašavanje sa visina (Klub spasavalaca 2000) uz pomoć mještana u ponedjeljak 20.02.2012.godine.
 • U 08:37 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za pomoć mehanizacije OSBiH (jedan bager i dva kamiona za odvoz snijega) za čišćenje prometnica Panjina Kula – Grdonj i Stara Breka na teritoriji MZ Hrastovi II - općina Centar. (Na osnovu zahtjeva Kantonalnog štaba CZ Kantona Sarajevo.)
 • U 08:40 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za evakuaciju jedne bolesne osobe iz sela Gradeljina-Bjelimići, općina Konjic i njegovo prebacivanje na liječenje u Sarajevo. (Na osnovu zahtjeva Kantonalnog štaba CZ HNK).
 •  U 13:00 sati, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i svim kantonalnim štabovima CZ dostavljena je Naredba kojom se stavljaju van snage Naredba Federalnog štaba CZ od 05.02.2012. godine i njena Dopuna od 06.02.2012.godine o zabrani kretanja vozila sa prikolicama, šlepera i autobusa.
 • U 14:25 sati, Republičkoj upravi CZ Republike Srpske, kantonalnim štabovima CZ Tuzlanskog i Kantona Sarajevo, proslijeđena je molba Udruženja za izbjeglice i raseljena lica – obnovu i izgradnju “Gire” sa Sokoca za pomoć stanovništvu na graničnim područjima općina Sokoca, Ilijaša i Olova, koju je pomenuto udruženje uputilo Federalnom štabu CZ.
 • U 15:21 sati, Kantonalni štab civilne zaštite Kantona Sarajevo dostavio je zahtjev za pomoć OSBiH za helikopterski transport iz Sarajeva do farme u selu Miska Strana, općina Trnovo vlasnika farme. Na farmi nema nikog da nahrani stoku i životinjama prijeti uginuće. U razgovoru sa pomenutim farmerom dogovoreno je da njegovo prebacivanje izvrši Federalna služba za spašavanje sa visina (Klub spasavalaca 2000).
 • U 15:28 sati, od Ministarstva sigurnosti informisani smo o izvršenim aktivnostima na doturu hrane i lijekova vertikalnim transportom po našim zahtjevima, u toku 18.02.2012.godine:

1.da je misija dostave hrane i vode za rejon Iiijaša (Esad Memić selo Sirovine) uspiješno završena (usmeno, prema informacijama oficira za vezu OS BiH-maj. Ramića).
2.da je misija dostave hrane i vode za rejon Foča, Gacko (Malo Marevo, Kremin i Rodijelj, Poturevići, Donji Bahori i Lončari) uspiješno završena (usmeno, prema informacijama oficira za vezu OS BiH-maj. Ramića). Posada helikoptera u koordinaciji sa kontakt osobom iz zahtjeva (sa terena) informisana da je put probijen do sela Dječe. Dostava paketa za selo Dječe nije izvršena vazdušnim putem.
3.da je misija medicinske evakuacije osobe u Sarajevo za rejon Konjica (Holjan Miralem selo Gradeljina) uspiješno završena (usmeno, prema informacijama oficira za vezu OS BiH-maj. Ramića).
4.prema zahtjevu zaprimljenom od FUCZ, EUFOR je uspješno završio dvije misiju dostave paketa hrane u rejonu Općine Kupres.
5.prema zahtjevu zaprimljenom od FUCZ, EUFOR je uspješno završio dvije misiju dostave paketa hrane u rejonu Bosanskog Grahova.

 • U 19:22 sati, od Ministarstva sigurnosti informisani smo da OS BiH trenutno nisu u mogućnosti odgovoriti na naš zahtjev za angažiranje jednog bagera i dva kamiona za odvoz snijega u MZ Hrastovi II, općina Centar, jer su inženjerijske mašine angažirane na više drugih lokacija.
 • U 21:43 sati, Štab civilne zaštite Grada Mostara dostavio je informaciju o aktivnostima na čišćenju puteva prema naseljima Vranjevići i Kamena u MZ Blagaj, gdje se nalazi veći broj farmi sa preko 1000 grla stoke koja je ugrožena nedostatkom hrane.
 • Svi članovi Federalnog štaba civilne obavješteni su da je naredna sjednica štaba zakazana za ponedjeljak 20.02.2012.godine u 12:00 sati.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:
1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u: 10,27 sati.

2. BiHAMK
a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,37; 10,54; 11,45; 13,33; 16,27 sati.

3. Federalni hidrometeorološki zavod
a) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za naredna tri dana u 08,51 sati.

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ
Kanton 10: Dostava paketa Crvenog križa u sela Đuličan, Halapići i Stekerovci, općina Glamoč. Dostava hrane za divlje konje na lokalitetu Zagoričani, općina Livno.
Hercegovačko-neretvanski kanton: Dostava hrane i lijekova za obitelj Marka Blaževića u selo Turija, općina Konjic. Članovi tima vršili čišćenje snijega na dijelu puta prema kući navedene obitelji.
Srednjebosanski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Bare u ambulantu u Busovači. Prevoz bolesne osobe iz sela Kaonik u selo Gornje Strane, općina Busovača.
Kanton Sarajevo: Dostava paketa Crvenog križa u bazu EUFOR-a u Butmiru, namijenjenih za ugrožena područja u Kantonu 10. Dežurni članovi tima angažovani u svojstvu vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ.
Tokom dana 18.02.2012 godine na zadacima angažovano 19 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 13 vozila. Ostali pripadnici timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton
MOSTAR. Nastavljeno je čišćenje i odvoženje snijega sa gradskih i prigradskih prometnica.
Prema pisanoj informaciji od AAMKBiH, zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na relaciji Jablanica – Posušje, dok je otežano prometovanje na dionici Mostar – Čitluk – Ljubuški.
ČAPLJINA. Tijekom dana čišćen je i odvožen snijeg iz Ulica Ruđera Boškovića, Gojka Šuška i Peline. Također, strojevi su radili na čišćenju lokalnih prometnica Zvirovići – Miletina, Gabela – GP Unka, te u naseljima Gabela - Stari grad, Modrič i Hotanj. Akcijom OS BiH, kao i mještana naselja Bivolje brdo i Lokve, čišćene su prometnice u tim naseljima. Pripadnici PP postrojbe očistili su snijeg sa krovišta u naselju Trebižat (Dom kulture i dviju kuća, gdje je zbog dotrajalog krova, prijetila velika opasnost od urušavanja). Opskrba električnom energijom i drugim energentima za potrebe kućanstava je uredna.
PROZOR – RAMA. Stanje na području općine je zadovoljavajuće i glavni cestovni pravci u svim dijelovima općine su prohodni. Regionalna prometnica Prozor – Tomislavgrad još uvijek je zatvorena za promet.
KONJIC. Ekipe koje rade na raščišćavanju prometnica još uvijek su aktivne, a zbog danonoćnog rada, sedam strojeva je u kvaru i trebaju na popravku. Usprkos svim naporima i aktivnostima službe CZ – e, stožera CZ – e i drugih službi koje su angažirane, još uvijek se nije došlo do jednog broja sela i zaselaka. Razlog tomu su vrlo visoki snježni nanosi (do 7 m), kao i konfiguracija terena. Smatra se, da dok ne dođe do prirodnog topljenja snijega, neće biti moguće doći do tih područja. Ukoliko bi došlo do bolesti ili bi bilo neophodno dostaviti lijekove, jedina solucija je vertikalni transport. Tijekom dana izvršena je helikopterska evakuacija Selima Holjana iz sela Gradeljina (Bjelimići), koji je prebačen u bolnicu „Koševo“ u Sarajevu. Planirana akcija dostave stočne hrane koja je tražena za selo Baždarevići, bit će obavljena kopnenim putem uz pomoć GSS - a i lokalnog stanovništva koje je krenulo u probijanje ceste.
STOLAC. Tijekom dana, u Ulici Banovinska došlo je urušavanja krova na nenaseljenoj kući koja je vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Služba CZ – e izvijestila je vlasnike objekta, čije je sjedište u Berkovićima (RS). Na području općine prijavljeno je oštećenje i nekoliko plastenika, a stvarna šteta utvrdit će se naknadno. Prometni pravci su prohodni, a do pojedinih sela i zaselaka još uvijek se prometuje otežano. Opskrba el. energijom i vodom je uredna.
JABLANICA. Prema pisanoj informaciji koju smo dobili iz općinskog stožera CZ – e, tijekom dana izvršeno je probijanje ceste do deponije otpada Bukova, te čišćenje prometnice u naselju Jelačići i prometnice Stara cesta. Izvršeno je čišćenje Ulica Olimpijsko naselje i Omladinsko šetalište. Nastavljena je aktivnost strojnog i ručnog čišćenja snijega sa gradskih prometnica i nogostupa, te prema prigradskim i udaljenim mjestima. Snijeg je odvožen na deponije izvan središnjih gradskih ulica. Izvršeno je ručno čišćenje mosta na rijeci Neretvi kod HE Jablanica i mosta „Doljanka“ na magistralnoj cesti M – 16. JKP Jablanica nastavilo je sa odvozom otpada na privremenu deponiju. Upravitelji stambenih zgrada i poslovnih prostora su nastavili čišćenje snijega i ledenica sa krovova. Vodoopskrba je uredna, a tijekom dana dolazilo je u par navrata do pucanja vodovodnih cijevi, čiju su sanaciju izvršile stručne ekipe JKP. Elektro opskrba uredna.
ČITLUK. Prometni pravci prema Mostaru, Čapljini, Ljubuškom i Širokom Brijegu su prohodni. U pojedinim zaseocima promet je još uvijek otežan, pa se i dalje radi na raščišćavanju. Prostori oko škola su očišćeni i nastavni proces počinje u ponedjeljak 20. veljače 2012. god.

Bosansko-podrinjski kanton
Općina Goražde. Na području općine stanje prohodnosti puteva je zadovoljavajuće, redovne službe vode aktivnosti za otvaranje nekategorisanih pristupnih puteva.               
Trenutno se vode aktivnosti na otvaranju pristupnih putnih pravaca:
1.U MZ Berič - pristupni put za selo Dražmilo u dužini dva kilometra u kome živi četiri stanovnika.
2.U MZ Ilovača - put za Duginje, dužina jedan kilometar u kome živi dva stanovnika.
3.U MZ Kraboriš - put za selo Sijedac u dužini od tri kilometra u kome živi četiri stanovnika
Općina Pale- Prača. Obzirom da je stavljeno van snage stanje prirodne nesreće, održavanje puteva vrši samo JKP ,,Prača“ koje je tokom jučerašnjeg dana radilo je na proširivanju puteva. Očišćeni su putni pravci za sela Vinča i putni pravac prema naselju Spreča.
Općina Foča-Ustikolina. Vode se aktivnosti oko ponovnog čišćenja puta prema selu Šahbašići kako bi se time omogućio lakši i kvalitetniji pristup farmi Kunić Tahira. U MZ Ustikolina stavljen je priorotet na čišćenje putnog pravca Ustikolina-Prisoje. Aktivnost čišćenja tog putnog pravca je predviđena u toku današnjeg dana.

Kanton Sarajevo
U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekta KSC „Skenderija“, te objekta KCU Univerziteta u Sarajevu, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 350 lica. Na čišćenju i uklanjanju snijega, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao svu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo.
Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, ali zbog novih padavina došlo je do otežanog kretanja kako za vozila tako i za pješake u svim ulicama. DVD Vratnik je angažirao 8 ljudi na čišćenju krova Umjetničke galerije. KJKP „RAD“ na području Općine Stari Grad radi po planu koji je dogovoren na sastanku štaba Civilne zaštite. Angažirano je 100 ljudi na ručnom uklanjanju snijega.
Općina Centar. Gotovo sve saobraćajnice u općini Centar su očišćene i prohodne za kretanje motornih vozila. Pješački saobraćaj je i dalje otežan zbog nemogućnosti odvoza snijega iz uskih ulica. U toku jučerašnjeg dana KJKP “Rad” je vršio odvoz nagomilanog snijega sa više lokacija na području općine Centar. Usljed primjetnog porasta temperatura došlo je do otapanja snijega i pojave veće količine vode na ulicama, ali i padanja snijega i ledenica sa krovova. Angažovane mašine sinoć i danas su radile uglavnom na proširivanju i dodatnom čišćenju nakon bacanja snijega sa krovova. Takođe je praćen odvoz nagomolanog snijega sa već saniranih klizišta sa Kromolja i iz ulice Antuna Hangija. Mobilni tim je ručno očistio prostor oko zgrade Općine Centar (snijeg sa krova) i krov obdaništa u ulici Josipa Vancaša.
Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica angažirano je 2 mašine za čišćenje snijega, 2 kamion za odvoz snijega i 7 osoba za ručno čišćenje snijega. Angažirani su i pripadnici DVD Novo Sarajevo na skidanje ledenica, kao i pripadnici Crvenog križa na kućnim posjetama i dostavi lijekova ugroženim porodicama.
Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica, kao i skidanju snijega i ledenica sa osnovnih škola. Ukupno je bilo angažirano 56 mašina ( kamiona) i 50 lica.
Općina Ilidža. U toku dana firma „Grakop“ vršila je redovno održavanje ulica. Angažirano je 14 pripadnika civilne zaštite na čišćenju krovova na zgradama koje su u vlasništvu općine Ilidža.
Općina Hadžići. Na području općine u toku dana bilo je angažovano 6 mašina po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 8 mašina od drugih firmi i privatnika, te 11 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova
Općina Vogošća. Tokom dana, nastavilo se sa čišćenjem snijega po mjesnim zajednicama prema Planu zimskog održavanja puteva na području Općine Vogošća od strane izabranih preduzeća sa sedam vozila.
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš na čišćenju saobraćajnica bilo je angažirano ukupno 9 mašina, kao i 30 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka-Žorci, Korita, Buljetovina).
Općina Trnovo. U toku protekla 24 sata na terenu je bilo angažirano 7 mašina. Prohodni su svi regionalni i magistralni kao i većina lokalnih putova, izuzev na području sela: Bobovica, Ozimane i Brda Milišići.

Kanton 10.
Sve magistralne ceste su prohodne. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.
Za promet je zatvorene regionalna cesta Mokronoge –Ravno. Ista je probijena za hitne slučajeve. Ekipa Livno-putova rade na proširenju kolnika. Dionica ceste Lipa-Blidinje je zatvorena za sav promet.
U općini Bosansko Grahovo još nije prohodan lokalni put B.Grahovo –Marikovci-Preodac-V.Tičevo, na tom području živi oko 200 ljudi.
U općini Drvar još se nisu prohodni putevi prema selima Šainovac i Motike gdje živi oko 35 ljudi.
U općini Glamoč prema selima Glavice, Pribelja i Dragnić lokalni putovi su ponovno zameteni.
U općini Livno neprohodna je lokalna cesta Bojmunte-Vrbica-Bogdaši, na ovome području živi oko 200 ljudi.
Na svim ovim putovima intezivno se radi na rasčišćavanju.
U toku dana EUFOR je helikopterom završio dostavu paketa sa hranom i lijekovima na teritorijama općina Kupres i Bosansko Grahovo.

Tuzlanski kanton
Vodostaj na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 196,59 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 12 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 14,3 m3/s.
Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama dok su zbog niskih temperatura zabilježeni manji problemi u snabdijevanju vodom u pojedinim općinama TK.

Zapadnohercegovački kanton
Tokom proteklog dana cijela raspoloživa operativa za čišćenje snijega provela je na čišćenju prometnica. Svi glavni pravci prohodni su na sa obje kolovozne trake.
Opskrba električnom energijom i vodom uglavnom prolazi bez većih poteškoća.

3. POŽARI (LP- 3)

Tuzlanski kanton
Općina Gračanica. Dana 18.02.2012. god. VJ Gračanica je ugasila požar na privatnom stambenom objektu (kuća) u naselju Džakule.

Hercegovačko-neretvanski kanton
MOSTAR. Pripadnici PVP intervenirali su u Ulici K. Tvrtka gdje je gorjelo kombi – vozilo, te u SPC „Piramida“ gdje je gorjela jedna prostorija.

BIHAMK (dana 19.02.2012. godine, u 06:30 sati)
Obustavljen je saobraćaj na regionalnim putevima Tomislavgrad-Prozor, Ljubinje-Bileća i Nevesinje-Berkovići.
Zbog niskih temperatura, moguć je nailazak na poledicu. Na dionicama preko planinskih prevoja upozoravamo na ugaženi ili zaleđeni snijeg na kolovozu. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju na putevima.
I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju. Na putnom pravcu Čapljina-Ljubuški (u oba smjera) teretna vozila sa prikolicom i šleperi saobraćaju uz policijsku pratnju, dok je za ista na putnom pravcu Sarajevo-Rogatica (Romanija) obavezna upotreba lanaca. Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum (zatvoreno sa crnogorske strane). Na GP Klobuk i Deleuša crnogorska policija osim putničkim, povremeno pod pratnjom dozvoljava kretanje i teretnim vozilima na ovom prelazu. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.
Zbog čišćenja i odvoženja snijega, do 18.02. 2012.godine (po potrebi do 21.02.) u vremenu od 19 sati do narednog jutra u 7 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-5 Obilaznica Sarajevo. Navedeni radovi se izvode prema Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Ovim putem pozivamo građane da uklone vozila parkirana uz magistralnu cestu na gradskoj obilaznici, kako bi se radovi mogli izvoditi neometano. Radovi će se izvoditi uz asistenciju policije, a ukoliko se građani ne odazovu na molbu na uklanjanje vozila sa ceste, ista će biti uklonjena od strane pauk službe

Federalni hidrometeorološki zavod
Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mrazom. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka. Visina snijega u 07 sati: Bjelašnica 242 cm, Han Pijesak 128, Ivan Sedlo 125, Kupres 90, Sokolac 68, Sarajevo 62, Srebrenica 51, Mrkonjić Grad 39, Bileća 34, Gradačac i Goražde 27, Derventa 25, Sanski Most 24, Tuzla 23, Bijeljina, Doboj i Zvornik 21, Bihać 20, Banja Luka i Čapljina 19, Neum 13, Stolac 12, Trebinje 3 cm. Temperatura zraka u 7 sati: Sokolac -13 stupnjeva, Bjelašnica -6, Bugojno, Srebrenica i Zenica -5, Sanski Most i Tuzla -4, Sarajevo, Banja Luka i Goražde -3, Bijeljina, Doboj, Ivan Sedlo i Kupres -2, Zvornik -1, Livno 1, Mostar, Trebinje, Stolac i Čapljina 2, Gradačac 3, Neum 5, Bihać 6 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 3 milibara je viši od normalnog i sporo raste.
PROGNOZA VREMENA ZA DANAS
Danas se u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne očekuje oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. U ostatku zemlje prijepodne umjereno, a poslijepodne postepeno naoblačenje. U noći sa nedjelje na ponedjeljak, u Bosni se očekuje snijeg, a na jugu kiša. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu i sjeveru zemlje do 10 stupnjeva.
U Sarajevu prijepodne umjereno, a poslijepodne pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 4 stupnja.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE