Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
18 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije, za dane 17./18.02.2012.godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 17.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· U toku dana prikupljani su izvještaji kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ.

· U 06:30 sati, Izvještaj BIHAMKA o stanju na putevima sa stanjem od 06:30 sati.

· U 07:53 sati, Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona dostavio je zahtjev za materijalnu pomoć na prevazilaženju aktuelnih problema u vezi sa prehranom i zaštitom divljači.

· U 08:05 sati, Općinski štab civilne zaštite Jablanica dostavio je informaciju o stanju na području općine Jablanica kao i pregled najvažnih aktivnosti štaba civilne zaštite.

· U 08:33 sati, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dostavila je informaciju o stanju prikupljanja, raspodjele i namjenskog utroška sredstava ostvarenih poosnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

· U 09:02 sati, Općina Lukavac dostavila je informaciju o stanju prikupljenih i utrošenih sredstava koja se realizuju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

· U 09:45 sati, Izvještaj članova Federalnog štaba civilne zaštite g-đa Dijana Bukovac i g-din Stipo Buljan o službenoj posjeti Kantonalnom stožeru Grude.

· U 09:50 sati, Član Federalnog štaba civilne zaštite g-din Stipo Buljan dostavio je dorađenu Naredbu za EP BiH – EP HZHB d.d. Mostar od 16.02.2012. godine.

· U 09:55 sati, Crveni križ FBiH uputio je apel da se što hitnije oslobodi od snijega pristup do Centralnog magacina Crvenog križa FBiH koji se nalazi na Ilidži, u ulici Jahiela Fincija 18. koji svakodnevno izdaje i prima robu koja se distribuira ugroženom stanovništvu Federacije BiH.

· U 10:07 sati, Općinsko vijeće Glamoč dostavilo je zaključak u kojem izražava svoje nezadovoljstvo zbog problema koji su nastali u koordinaciji i saradnji s Kantonalnim štabom CZ-a.

· U 10:08 sati, Općina Bužim dostavila je izvještaj o realizaciji naredbi Federalnog štaba civilne zaštite

· U 10:11 sati, Federalno ministarstvo prometa i komunakcija dostavilo je informaciju o stanju na prometnicama u FBiH.

· U 10:27 sati, Općina Sapna dostavila je izvještaj o realizaciji odluka Federalnog štaba civilne zaštite.

· U 10:28 sati, Ministarstvo sigurnosti - sektor za zaštitu i spašavanje dostavilo je informaciju o sastanku s donatorima koja je održana dana 15.02.2012. godine u Ministarstvu sigurnosti BiH s ciljem sagledavanja njihove mogućnosti za pomoć stanovništvu BiH.

· U 10:30 sati, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo je preporuke upućene kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s ciljem zaštite i spašavanja životinja.

· U 10:31 sati, Izvještaj BIHAMKA o stanju na putevima sa stanjem od 10:30 sati.

· U 10:35 sati, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo je prijedlog naredbe o poduzimanju mjera i aktivnosti na predupređenju mogućih poplava.

· U 10:52 sati, Općinski štab civilne zaštite Stari Grad Sarajevo dostavio izvještaj o realizaciji naredbe Federalnog štaba civilne zaštite po pitanju klizišta s visokim stepenom opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra.

· U 10:58 sati, Federalni hidrometerološki zavod BiH dostavio je Vanredni bilten o meteorološkim promjenama.

· U 11:08 sati, Crveni križ FBiH dostavio je izvještaj o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH za dan 16.02.2012.godine.

· U 11:15 sati, Crveni križ FBiH dostavio je informaciju o naseljima i osobama kojima je dodjeljena pomoć vertikalnim transportom za dan 11.02.2012. godne, na području općine Kupres.

· U 13:09 sati, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac dostavilo je informaciju u vezi realizacije naredbe Federalnog štaba CZ-a u kojem nas informišu da na području općine nema klizišta i odrona koji bi predstavljali opasnost po ljudske živote i materijalna dobra.

· U 13:30 sati, Izvještaj BIHAMK-a o stanju na putevima sa stanjem od 13:30 sati.

· U 13:59 sati, Općinski štab civilne zaštite Tuzla dostavilo je dopunu izvještaja o utrošku sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

· U 15:19 sati, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa - kancelarija za vetrinarstvo BiH dostavilo je zahtjev za dostavu informacija u kojem traže da se najkasnije do utorka 21.02.2012.godine, dostave informacije o ugroženim farmama i ostalim objektima koji se bave proizvodnjom i preradom proizvoda životinjskog porijekla i potrebnoj pomoći koju bi trebalo osigurati.

· U 15:20 sati, Općinski štab civilne zaštite Gračanica dostavio je izvještaj o realizaciji odluka Federalnog štaba civilne zaštite.

· U 15:54 sati, Ministarstvo sigurnosti dostavilo je poziv na sastanak s ciljem analiziranja trenutnog stanja i utvrđivanja mjera i aktivnosti na prevenciji potencijalnih poplava i klizišta koji će se održati u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH, dana 22.02.2012. godine, s početkom u 13:00 sati.

· U 16:30 sati, Izvještaj BIHAMK-a o stanju na putevima sa stanjem od 16:30 sati.

· U 16:36 sati, Općinski štab CZ Novi Grad dostavio je izvještaj o realizaciji odluka Federalnog štaba CZ-a, i da klizište u ul. Gradačačkoj (cijelom dužinom od Bosmala do Aneksa) predstavlja visok stepen opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra.

· U 17:51 sati, Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanje NUS-a FUCZ-e dostavilo je informaciju o učešću deminerskih timova na dan 17.02.2012.godine, u otklanjanju problema izazvanih velikim sniježnim padavinama.

· U 18:57 sati, Udruženja za izbjeglice i raseljena lica – obnovu i izgradnju “Gire” sa Sokoca dostavilo je molbu za pomoć za uspostavljanje putne komunikacije na graničnom području općina Sokolac, Ilijaš i Olovo.

· U 20:53 sati, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dostavilo je informaciju o stanju prometnica u F BiH za dan 17.02.2012. godine sa stanjem u 16:00 sati.

· U 12:00 sati, održana je 11. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojene su sljedeće naredbe, zaključci, preporuke i izvještaji:

a) Naredbe:

- Naredba agencijama za vodna područja da na poplavnim područjima osiguraju provođenje mjera utvrđenih u Federalnom operativnom planu zaštite od poplava,

- Naredba za „Elektroprivredu BiH“ o stavljanju viškova struje na raspolaganje JP „Elektroprivrede HZHB“.

- Naredba o stavljanju van snage tačke 2. Naredbe FSCZ o angažiranju svih rapoloživih resursa pravnih lica za raščišćavanje puteva od veliki snježnih nanosa na području HNK broj:11-44/1-03, od 04.02.2012. godine

- Naredba Željeznicama Federacije BiH da stave u funkciju pomoćni voz.

b) Preporuke:

- Preporuka Vijeću ministara BiH i nadležnim državnim ministarstvima za ostvarivanje bilateralne saradnje sa susjednim državama u cilju koordinacije režima rada hidroakumulacija,

- Preporuka Vladi Federacije BiH i Vladi RS-a i resornim ministarstvima za sagledavanje postojećih planova zaštite od poplava

- Preporuka Ministarstvu odbrane BiH za ustupanje agregata za vuču „JP Željeznicama BiH“,

c) Izvještaji članova Stožera o obilasku kantona.

- Izvještaji članova Stožera o obilasku kantonalnih štabova CZ-a. Članovi Federalnog štaba CZ-a podnjeli su izvještaj o obilasku najugroženijih kantona,

- Komadanti i načelnici svih kantonalnih štabova CZ-a izvijestili su Federalni štab CZ-a o stanju na ugroženim područima i o daljnim mjerama na saniranju posljedica prirodne nesreće u FBiH.

Konferencija za medije održala se u 14,00 sati.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:

a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u: 10,10 i 20,53 sati.

2. Crveni križ Federacije BiH

a) Apel za pomoć u 09.55 i izvještaj u 11,08 sati, o provedenim aktivnostima Crvenog križa Federacije BiH.

3. BiHAMK

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,30; 10,30; 13,30; 16,30 sati.

4. Federalni hidrometeorološki zavod

a) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za naredna tri dana u 10,58 sati.

5. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ

Kanton br. 10: Prevoz hrane za radnike koji su angažovani na čišćenju snijega prema selima Rujani, Gubin, Provo i Sajkovići. Prevoz televizijske ekipe FTV u selo Rašćani u opštini Tomislavgrad, radi obilaska ugroženih osoba (Šimun i Petar Aščić).

Hercegovačko - neretvanski kanton: Dostava hrane i lijekova porodici Šaćire Ćibo (6 članova) u selo Spiljani, općina Konjic. Dio neprohodnog puta prema navedenom selu članovi tima su prešli pješke.

Srednjebosanski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Bare u Dom zdravlja Busovača i nazad.

Kanton Sarajevo: Mašinski tim FUCZ (PLANT) vršio čišćenje i odvoz snijega ispred objekta Crvenog križa općine Ilidža i objekta FUCZ u Azićima. Dio tima angažovan na čišćenju snijega u krugu objekta FUCZ u Azićima. Dežurni članovi tima angažovani u svojstvu vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ.

Tokom dana 17.02.2012 godine na zadacima angažovano 32 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 17 vozila. Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton

U izvještajnom periodu OC CZ HNK-a zaprimio je veliki broj dojava, zahtjeva, molbi za pomoć koja je vezana za probleme nastale sniježnim nevremenom i orkanskim vjetrom na teritoriji HNK-a. Iz izvještaja pristiglih od OC CZ u opštinama HNK-a uočljivo je da se stanje u svim opštinama osim Konjičke opštine normalizira, u svim opštinama nastavljaju se aktivnosti na mašinskom rasčišćavanju ulica, prilaznih puteva i sokaka. Snabdjevenost el. energijom i vodom u svim opštinama je uredna. U Konjičkoj opštini i dalje ima zametenih sela do kojih se mora hrana i druge potrepštine dostavljati bilo gorskom službom spašavanja bilo helikopterom. Tako smo u izvještajnom periodu imali dva zahtjeva za upotrebu helikoptera i to izmještanje bolesnog Holjan Miralema iz sela Gradeljina kod Bjelimića i dostava stočne hrane za boloban Salku na Bolobanovo brdo. Oba zahtjeva su upućena prema FOC kako bi se dalje nastavilo sa procedurama oko realizacije pomenuog.

Ostali događaji koje po listi pitanja obrađuje OC CZ HNK-a nisu evidentirani.

Kanton Sarajevo

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata DZ Kumrovec, DZ Ilidža, JU Opća bolnica „Dr. Abdulah Nakaš“, objekta KSC „Skenderija“ i Historijski muzej BiH, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 350 lica.

Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, ali zbog novih padavina došlo je do otežanog kretanja kako za vozila tako i za pješake u svim ulicama. DVD Vratnik je angažirao 8 ljudi na čišćenju krova Umjetničke galerije. KJKP „RAD“ na području Općine Stari Grad radi po planu koji je dogovoren na sastanku štaba Civilne zaštite. Angažirano je 103 čovjeka na ručnom uklanjanju snijega.

Općina Centar. Sve saobraćajnice u općini Centar su očišćene i prohodne za kretanje motornih vozila. Pješački saobraćaj je i dalje otežan zbog nemogućnosti odvoza snijega iz uskih ulica. Usljed primjetnog porasta temperatura došlo je do otapanja snijega i pojave veće količine vode na ulicama, ali i padanja snijega i ledenica sa krovova. Angažovane mašine sinoć i danas su radile uglavnom na proširivanju i dodatnom čišćenju nakon bacanja snijega sa krovova. Na osnovu prijava građana upućena je jedna mašina na Soukbunar gdje je proširila Urijan Dedinu ulicu, te dio Mrakuše, Porodice Foht i Trebevićke. Popravljane su i ulice Himze Polovine, Zaima Šarca, Šekerova, te prostor oko OŠ „Alija Nametak“ i ambulante na Bardakčijama. Mobilni tim je ručno očistio prostor oko zgrade Općine Centar (snijeg sa krova) i krov obdaništa u ulici Josipa Vancaša.

Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažirano je 2 mašine za čišćenje snijega, 2 kamion za odvoz snijega i 7 osoba za ručno čišćenje snijega. Angažirani su i pripadnici DVD Novo Sarajevo na skidanje ledenica, kao i pripadnici Crvenog križa na kućnim posjetama i dostavi lijekova ugroženim porodicama. Svakodnevno se vrši podjela toplih napitaka kako angažiranim pripadnicima struktura civilne zaštite tako i građanima.

Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica, kao i skidanju snijega i ledenica sa osnovnih škola. Ukupno je bilo angažirano 11 mašina i 100 lica.

Općina Ilidža. U toku dana firma „Grakop“ vršila je redovno održavanje ulica. Angažirano je 14 pripadnika civilne zaštite na čišćenju krovova na zgradama koje su u vlasništvu općine Ilidža. Jedna mašina firme „BOSMAN“ očistila ulice Vidovci i Puhovik u MZ Rakovica, a u toku je čišćenje ulice Hendekuša na broju 102 u MZ Osijek.

Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 8 mašina od drugih firmi i privatnika, te 11 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.

Općina Vogošća. Tokom dana, nastavilo se sa čišćenjem snijega po mjesnim zajednicama prema Planu zimskog održavanja puteva na području Općine Vogošća od strane izabranih preduzeća sa sedam vozila.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je angažirano ukupno 9 mašina, kao i 30 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka-Žorci, Korita, Buljetovina).

Općina Trnovo. U toku protekla 24 sata na području općine Trnovo palo je 30 cm novog snijega. Jak sjeverni vjetar stvara nove nanose u Šabićima i u području Ostojića, Oblih brda i Gaja. Na terenu je bilo angažirano 7 mašina. Prohodni su svi regionalni i magistralni kao i većina lokalnih putova, izuzev na području MZ Šabići.

Kanton 10.

Sve magistralne ceste su prohodne. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.

Za promet su zatvorene regionalna cesta Mokronoge – Ravno, ista je probijena za hitne slučajeve ekipa Livno-putova rade na proširenju kolnika.

Dionica županijske ceste Lipa-Blidinje je zatvorena za sav promet.

U općinama B.Grahovo, Glamoč i Kupres većina seoskih putova je neprohodna zbog visokih nanosa snijega. Raspoloživa mehanizacija radi na čišćenju istih.

Tuzlanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. U protekla 24 sata na području TK nije bilo sniježnih padavina. Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama dok su zbog niskih temperatura zabilježeni manji problemi u snabdijevanju vodom u pojedinim općinama TK.

Općina Čelić. U toku jučerašnjeg dana čišćeni lokalni putevi prema naseljima Sitari i Drijenča.

Općina Kladanj. Dana 17.02.2012. god. čišćeni neprohodni lokalni putevi prema naseljima Hotani, Brgule, Crijevčići, Krivajevići, Dopasci, Olovci, Vučinići. Angažovana je sva mehanizacija na njihovom raščišćavanju.

BIHAMK (dana 18.02.2012. godine, u 06:30 sati)

Zbog snježnih nanosa obustavljen je saobraćaj na regionalnim putevima Ljubinje-Bileća i Nevesinje-Berkovići. Na dionicama preko planinskih prevoja upozoravamo na ugaženi snijeg ili led na kolovozu, a na jugoistoku zemlje i na povremeno jak vjetar, koji stvara snježne nanose. Kolovoz je u većem dijelu Hercegovine sužen, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju na putevima. I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju. Na putnom pravcu Čapljina-Ljubuški (u oba smjera) teretna vozila sa prikolicom i šleperi saobraćaju uz policijsku pratnju. Na putnim pravcima Koprivnica-Kupres i Sarajevo-Rogatica (Romanija) za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca. Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum (zatvoreno sa crnogorske strane). Na GP Klobuk i Deleuša idu samo putnička vozila. Crnogorska policija povremeno dozvoli kretanje i teretnim vozilima na prelazu Klobuk. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 15 minuta.

Federalni hidrometeorološki zavod (dana 18.02.2012. godine, u 08.07 sati)

Jutros je u Hercegovini, zapadnom i sjeverozapadnom dijelu Bosne vedro, dok je na istoku, sjeveroistoku i u centralnim dijelovima pretežno oblačno. Visine snijega u 7 sati: Bjelašnica 244 centimetra, Nevesinje 160, Ivan Sedlo 135, Han Pijesak 133, Kupres 105, Gacko 103, Sokolac 73, Sarajevo 68, Srebrenica 56, Mostar 55, Livno 44, Drvar 36, Gradačac 35, Derventa, Zvornik 30, Tuzla, Goražde i Višegrad 29, Sanski Most 26, Bijeljina i Doboj 25, Bihać 24, Čapljina 22, Banja Luka 21, Neum 18, Prijedor 16, Stolac 14, Trebinje 6 centimetara. Temperature zraka izmjerene u 7 imale su slijedeće vrijednosti: Drvar – 13 °C, Livno i Kupres – 11, Sanski Most – 9, Bugojno i Bjelašnica – 8, Bihać i Prijedor – 6, Stolac – 5, Čapljina i Ivan Sedlo – 4, Zenica i Sokolac – 3, Sarajevo, Banja Luka i Trebinje – 2, Mostar – 1, Tuzla, Goražde i Neum 0, Doboj, Srebrenica i Zvornik 1, Bijeljina 4, Gradačac 5 °C.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 3 hPa je veći od normalnog i raste. Danas u istočnom, sjeveroistočnom i djelomično u centralnom dijelu Bosne prijepodne pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom na istoku. Sredinom dana se očekuje razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Najviše sunčanog vremena će biti na jugu zemlje. Poslijepodne prolazno naoblačenje će preći preko Bosne i Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, poslijepodne u skretanju na jugo, a u Hercegovini sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 9 °C.

U Sarajevu ujutro pretežno oblačno, prijepodne će nastupiti djelomično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4 °C.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE