Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
17 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 16./17.02.2012.godine, do 09:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 16.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· U toku dana prikupljani su izvještaji kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi naredbi Federalnog štaba CZ.

· U 08,22 sati JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla dostavilo je program rada na interventnom čišćenju slivnika i oborinske kanalizacije u svrhu sprečavanja poplava pri naglom otapanju snijega za vrijeme elementarne nepogode.

· U 08,35 sati, Crveni križ općine Zavidovići, dostavio je obavijest kojom nas informiše da im je od strane JKPR Radnik, bez upozorenja isključeno grijanje u zgradi stare općine u kojoj se nalaze, osim Crvenog križa, i ostale humanitarne (Merhamet, Udruženje porodica šehida, Udruženje ratnih vojnih invalida) i političke organizacije (SDP, SDA).

· U 09,53 sati, Federalnom štabu CZ dostavljen je zahtjev za pomoć jednog bagera, pri raščišćavanju u visinskim predjelima na području općine Široki Brijeg.

· U 09,58 sati, Kantonalni štab CZ Kantona 10., dostavio je informaciju o potrebi angažovanja OSBiH na području Kantona, kako u ljudstvu (50- 60 vojnika), tako i u tehnici (jedan utovarivač).

· U 10,07 sati, zahtjev Željeznica Federacije BiH, vezano za pomoć OSBiH - Željeznicama Federacije BiH (dizel agregat), uz posredstvo Ministarstva prometa i komunikacija FBiH.

· U 10,24 sata, "Agencija za vodno područje rijeke Save", dostavila je informacije o stanju leda na vodotocima I kategorije na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

· U 10,30 sati, iz Kliničke bolnice Mostar, upućen je zahtjev za pomoć u opskrbi gorivom Kliničkoj bolnici Mostar.

· U 10,32 sati, "Agencija za vodno područje rijeke Save", dostavila je rješenje o proglašenju redovne odbrane od leda za poplavno područje Srednja Posavina i Odžačka Posavina.

· U 10,48 sati, općina Pale- Prača, dostavila je zahtjev za angažovanje OSBiH, angažovanje jedne mašine bagera, za čišćenje snijega do zevejanih sela.

· U 11,29 sati, Crveni križ Federacije BiH dostavio je izvještaj o svojim provedenim aktivnostima i aktivnostima Crvenog križa kantona i općina, za dane 14. - 15.02.2012.godine.

· U 11,45 sati, dostavljen je izvještaj o procjeni klizišta na području općine Stolac.

· U 11,53 sata, Udruženje poljoprivrednika "Razvitak" iz Sarajeva, uputilo je reagovanje na nastalu sitauciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici Kantona Sarajevo i šire. Problemi su u prohodnosti puteva do farmi, nabavci, dopremi hrane i lijekova do imanja i poljoprivrednih proizvođača. Njihov dopis proslijeđen je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

· U 13,39 sati, Kantonalni štab CZ Bosansko- podrinjskog kantona obratio se zahtjevom za pomoć u dizel gorivu za potrebe mehanizacije koja je do sada radila i koja će i ubuduće biti angažovana na raščišćavanju putnih komunikacija i drugih aktivnosti.

· U 13,53 sati, općina Foča- Ustikolina dostavila je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Foča- Ustikolina.

· U 13,59 sati, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo dostavila je dopunu Zahtjeva za proširivanje kolovoza na magistralnom putu M- 5 Sarajevo- Pale (obilaznica u ul. Put mladih Muslimana).

· U 14,26 sati, iz Ureda premijera Vlade Federacije BiH proslijeđena je ponuda preduzeća "Behić Sanny Boy" d.o.o. Bihać, koju je Federalni štab CZ već dobio 10.02.2012. godine i razmatrao na svojo šestoj vanrednoj sjednici. Od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u 18,47 sati dobili smo informaciju da su neke mašine ove kompanije već angažovane.

· U 15,16 sati, Kantonalni štab civilne zaštite HNK- a dostavio je molbu za dodjelu stočne hrane Savezu farmera ovčara BiH "Pramenka" iz Konjica, koja je proslijeđena Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

· U 17,07 sati, informacija o učešću deminerskih timova FUCZ u pomoći dotura hrane, lijekova, spašavanjem putem evakuacije stanovništva i drugih potrebnih aktivnosti na područjima: Bosansko- podrinjskog, Hercegovačko- neretvanskog, Srednjobosanskog, Tuzlanskog kantona, te Kantona 10. i Kantona Sarajevo.

· U 18,47 sati, upućen zahtjev za pomoć od strane Željeznica FBiH, kod uspostavljanja željezničkog prometa do tvornice TAS, industrijska zona Vogošća.

· U 18,47 sati, od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dostavljena je informacija o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH, zračnom prometu i željezničkom saobraćaju.

· U 09,41 sati, od strane Ministarstva sigurnosti - Sektor za zaštitu i spašavanje, uputio je zahtjev entitetskim Upravama civilne zaštite, za dostavu podataka o procjeni broja ugroženih sela i domaćinstava kojima je potrebna dostava međunarodne humanitarne pomoći (hrana, higijenski proizvodi, ćebadi, ogrijevni materijali, stočna hrana, radne mašine ... i druga oprema i sredstva), koja bi se dopremala ugroženim naseljima vertikalnim i horizontalnim transportom.

· U 12,00 sati, održana je 10. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojene su sljedeće naredbe, zaključci i preporuke:

- Naredba kojom se zadužuju agencije za vodna područja da na poplavnim područjima osiguraju provođenje mjera utvrđenih u Federalnom operativnom planu zaštite od poplava,

- Naredba za "Elektroprivredu BiH" da sve viškove struje stavi na raspolaganje JP "Elektroprivrede HZHB"

- Da se preporuči da entitetski organi civilne zaštite daju odgovarajuće podatke Ministarstvu sigurnosti radi traženja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju,

- Da se preporuči Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske i resornim ministarstvima da u međusobnoj saradnji i koordinaciji ostvare dogovor u pogledu sagledavanja postojećih planova zaštite od poplava, njihovoj dogradnji i ažuriranju, usklađivanju i donošenju novih,

- Da se preporuči Vijeću ministara BiH, odnosno nadležnim državnim organima da ostvare bilateralnu saradnju sa susjednim državama u cilju koordinacije režima rada hidroakumulacija radi blagovremenog obavještavanje organa na nizvodnim ugroženim područjima,

- Da se zaduži Federalni hidrometeorološki zavod da izveštaj o aerozagađenju u Sarajevu, pored Federalnog ministarstva za okoliš i turizam, redovno dostavlja Federalnom štabu civilne zaštite,

- Da se za sutrašnju sjednicu pripreme kratki izvještaji o obilasku kantona.

Ostale informacije o kojima koje je informisan Štab:

- Da je došla preporuka Federalnog zavoda za geologiju za provođenje preventivnih mjera za klizišta, koja je priložena u materijalima za sjednicu,

- Da je Federalni štab civilne zaštite uputio pismo, zamolbu da se poduzmu mjere u njihovoj nadležnosti za pomoć Srebrenici,

- Da mašine koje su angažirane u Jablanici, za šta je Štab donio naredbu o angažiranju, danas u 14,00 sati okončaju svoj rad na tom području i o tome donese naredba,

- Općine Pale- Prača i Goražde proglasili prestanak stanja prirodne nesreće,

- Da je Kantonalni Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo izdao naredbu o čišćenju sarajevske transferzale,

- Da zahtjev općine Bosansko Grahovo za pomoć treba vratiti kantonu radi poštivanja propisane procedure,

- Da se zahtjev Općine Posušje za nabavku vozila također vrati kantonu,

- Da se u odnosu na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za osiguranje agregata za vuču vozova uputi pismo Ministarstvu sigurnosti u cilju preuzimanja tog agregata od Oružanih snaga BiH,

- Da će g- đica Silvana Marić sa načelnikom Štaba i Mirsadom Teskeredžićem pripremiti tekst naredbe,

- Da se na konferenciji za medije, u cilju smirivanja tenzija, demantuju bilo kakvi drugi podaci o broju žrtava osim onih koji su dostavljeni, odnosno potvrđeni Ministarstvu sigurnosti (ukupno 11 umrlih: 4 u RS- u, 7 u Federaciji BiH).

Dogovoreno je da se slijedeća sjednica održi sutra 17.02.2012. godine, u 12,00 sati, a da se konferencija za medije zakaže u 14,00 sati.

· Nakon sjednice, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici, preduzete su sljedeće aktivnosti:

 1. Agenciji za vodno područje rijeke Save i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora izdata je Naredba da na poplavnim područjima uz površinske vode prve kategorije osiguraju provođenje mjera utvrđenih Federalnim operativnim planom obrane od poplava (u daljem tekstu: FOP) i da nadležne općinske službe, uključujući i službe civilne zaštite u svim općinama, kao i nadležne kantonalne organe, upoznaju sa poplavnim područjima, naseljima ili dijelovima naselja koja mogu biti poplavljena prema mapama plavljenja.
 2. Zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava civilne zaštite da ostvare punu saradnju sa nadležnim organima Republike Srpske u primjeni Zakona o vodama i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i da usko sarađuju, te postupaju po zahtjevima nadležnih državnih ministarstva u ovoj oblasti (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH).
 3. Od kantonalnih štabova civilne zaštite traži se da putem nadležnih kantonalnih ministarstava i institucija pristupe provođenju operativnih mjera odbrane od poplava za područja uz površinske vode druge kategorije na području kantona, utvrđenih Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda, uključujući i praćenje stanja zaleđenosti riječnih tokova i uklanjanje santi leda na kritičnim mjestima vodotoka, te usklađivanje aktivnosti provođenja tih mjera sa provođenjem FOP.
 4. Zadužuju se kantonalni organi i institucije zadužene za provođenje operativnih mjera odbrane od poplava uz površinske vode II kategorije (kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava) da sa područjima koja su potencijalno ugrožena poplavama (prema mapama plavljenja iz tehničkih priloga kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava) upoznaju nadležne općinske službe, uključujući i službu civilne zaštite i da o tome sačine izvještaj i dostave Federalnom štabu civilne zaštite u roku od 10 dana.
 5. Za provođenje operativnih mjera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom na područjima općina (uz površinske vode II kategorije i uređena korita vodotoka na površinskim vodama I kategorije u urbanim područjima) zadužuju se kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite, uz obavezu da provođenje preventivnih mjera odbrane od poplava vrše nadležne općinske javne službe i preduzeća.
 6. Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u saradnji sa kantonalnom inspekcijom, izvrši nadzor pripremljenosti zaduženih subjekata za provođenje FOP- a i kantonalnih operativnih planova odbrane od poplava, kao i pravnih lica koja su vlasnici odnosno korisnici hidroakumulacija i da dostave izvještaj Federalnom štabu civilne zaštite u roku od 10 dana.
 7. Zadužuju se pravna lica koja su vlasnici odnosno korisnici hidroakumulacija i Ministarstvo energetike i industrije, da striktno poštuju uvjete rada propisane vodnom dozvolom i da postupaju po izdatim nalozima Glavnog rukovodioca odbrane od poplava iz FOP- a.
 8. Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo izdata je Naredba da, ukoliko raspolaže određenim viškovima električne energije, proda svoje viškove Javnom preduzeću Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, koje je zbog nemogućnosti da nabavi dovoljne količine električne energije uvelo restrikciju pojedinim potrošačima svoga konzumnog područja.
 9. Data je Preporuka Vijeću ministara BiH, odnosno nadležnim državnim ministarstvima, posebno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Ministarstvo sigurnosti da odmah ostvare bilateralnu saradnju sa susjednim državama u cilju koordinacije i obezbijeđenja odgovarajućeg režima rada hidroakumulacija kao dio preventivnih mjera zaštite od poplava, te radi blagovremenog obavještavanja organa na nizvodno ugroženim područjima.
 10. Data je Preporuka Ministarstvu sigurnosti BiH, u čijoj je nadležnosti i oblast zaštite i spašavanja, da sagleda postojeće planove u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, te preporuči, ako ima potrebe, njihovu dogradnju, ažuriranje, usklađivanje ili donošenje novih, naročito u zajedničkom planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava. Kroz ove planove zajednički utvrditi režim korištenja i ispuštanja voda na energetskim objektima, kao dio preventivnih mjera.
 11. Data je Preporuka Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske, te resornim ministarstvima da u međusobnoj saradnji, koordinaciji i kontaktima ostvare punu saradnju i dogovor prilikom sagledavanja postojećih planova zaštite od poplava, njihovoj dogradnji, ažuriranju, usklađivanju ili donošenje novih, naročito u zajedničkom planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava. Kroz navedene planove potrebno je da se zajednički, uz punu podrško privrednih društava koja gazduju vodama, utvrdi režim korištenja voda na energetskim objektima.
 12. Izdata je Naredba da građevinska mašina, koja je bila angažovana u Jablanici, a koju je uputio Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko- dobojskog kantona po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj:11- 49/1- 03/12 od 04.02.2012.godine, sa kompletnom poslugom i tegljačem prestane sa radom dana 16.02.2012. godine, u 14,00 sati i uz policijsku pratnju se vratii na odredište u Zenicu.

II - Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:

a) izvještaji o stanju saobraćajnica u Federaciji BiH u: 10,07; 10,21; 13,59 i 18,47 sati.

2. Federalnog ministarstva energetike i industrije

a) Izvještaj u 22:05 o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar dana, 16.02.2012. u 14 i 30 sati.

3. Crveni križ Federacije BiH

a) Obavijest u 08,35 i izvještaj u 11,29 sati, o provedenim aktivnostima Crvenog križa Federacije BiH.

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS- a - FUCZ

Bosansko - podrinjski kanton: Dostava hrane i lijekova u selo Morina, općina Goražde. Drugi dio tima vršio dostavu hrane i lijekova u selo Zaborak, općina Čajniče. Prevoz bolesne osobe iz sela Milijeno u Kantonalnu bolnicu Goražde.

Kanton br. 10: Dostava paketa Crvenog križa u općinu Tomislavgrad. Tokom dana planirana dostava stočne hrane za visoravan Kruzi, ali zbog snježnih nanosa vozila se nisu mogla probiti do odredišta.

Hercegovačko - neretvanski kanton: Dostava hrane i lijekova u selo Spiljani, općina Konjic.

Srednjobosanski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Kaonik u selo Gornje Strane, općina Busovača.

Kanton Sarajevo: Članovi POEK tima angažovani na skidanju snijega sa objekta servisne radionice u krugu objekta FUCZ u Azićima.

Tuzlanski kanton: Članovi timova FUCZ sa dva vozila vršila dostavu paketa Crvenog križa u naselja Mramor i Previle općina Tuzla. Paketi crvenog križa dostavljeni i u općinu Lukavac.

- Tokom dana 16.02.2012. godine, na zadacima spašavanja bilo je angažovano 32 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 20 vozila. Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

5. BiHAMK

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,39;10,50; 13,26; 14,28; 16,16; 18,17; 18,28 i 19,37 sati.

6. Agencija za vodno područje rijeke Save

a) Informacija u 10,24 i rješenje o proglašenju redovne odbrane od leda ... u 10,32 sati.

7. Federalni hidrometeorološki zavod

a) U 08,12 sati, vanredni bilten i u 12,40 sati, vanredni bilten br. 2, o vremenskoj prognozi za naredna tri dana.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI - LAVINE (LP- 4)

Hercegovačkoneretvanski kanton

MOSTAR. Dana 17.02.2012.god. u zgradi Vlade(Đački dom) zakazana je sjednica županijskog stožera civilne zaštite sa početkom u 14.00 sati.

Stanje na području grada se normalizira i dalje će dnevne aktivnosti biti uklanjanje snijega i čišćenje lokalnih prometnica. Početak nastave u srednjim i osnovnim školama je planiran za Ponedeljak 20.02.2012.god.

Iz EP HZ HB I EP BiH doznajemo da je opskrba el.energijom na području cijele općine uredna.

Iz JP Vodovod doznajemo da je vodoopskrba uredna.

Prema pisanoj informaciji iz AAMKBIH,zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na dionicama: Stolac- Neum, Prozor- Tomislavgrad. Otežano se prometuje na dionicama: Mostar- Nevesinje, Mostar- Stolac i Mostar- Čitluk- Ljubuški.

ČAPLJINA. Stanje sa napajanjem el.energijom, kao i snabdijevanje drugim energentima za potrebe domaćinstva na području općine je uredno. Pripadnici Protupožarne postrojbe Čapljina su tijekom dana dostavljali hranu i lijekove za osobe po potrebi na teško pristupačnim dijelovima općine.

Uz veliku pomoć djelatnika Općine kao i djelatnika J.K.Poduzeća uz potporu mehanizacije očišćen je Trg Kralja Tomislava ispred zgrade općine. Strojevi su radili na čišćenju putnih pravaca Zvirovići- Miletina, dijelove naseljenih mjesta Modrič, Gorica, Jasenica, Počitelj Brdo, Hotanj, Gagrice, Stanojevići, Lokve. Uz veliku pomoć Oružanih snaga BiH kao i mještana Ševaš njive i Ševaš brdo čišćeni su putevi u tim naseljima.

STOLAC. Opskrba strujom i vodom je uredna. Sve prometnice na području općine su prohodne uz otežano prometovanje.Tijekom jučerašnjeg dana su čišćeni prilazi školama. Danas će se donijeti odluka o početku nastave. Prema usmenoj informaciji Milenka Vujinovića cesta Stolac- Neum je prohodna.

JABLANICA. Tijekom jutra će se raditi planovi za daljnje čišćenja i uklanjanje snijega na području općine. Danas će se donijeti odluka o početku nastave u školama. Na području grada se radi na čišćenju šahtova. Zaseok Junuzovići još uvijek odsječen od ostalog dijela općine. Elektro i vodoopskrba uredni.

KONJIC. I dalje ima dosta sela do kojih nije pročišćeno. Nastaviti će se sa redovnim aktivnostima u izvanrednim situacijama, što znači na uklanjanju i čišćenju snijega na gradskim i lokalnim prometnicama i dostavi hrane i lijekova u udaljena sela do kojih se nemože doći vozilom. Opskrba strujom i vodom zadovoljavajuća. Jedan dio grada je bez grijanja (gradska toplana).

RAMA. Stanje u općini je zadovoljavajuće. Glavni putni pravci u svim dijelovima općine očišćeni i prohodni. Sam grad je većim dijelom očišćen, a snijeg odvezen na deponiju. Djelatnici DVD Rama vrše čišćenje snijega sa krovova javnih institucija. U narednom periodu planira se čišćenje snijega oko Osnovnih škola i Srednje škole u Prozoru, tako da bi nastava naredni tjedan mogla početi. Magistralni put Prozor- Uskoplje i Prozor- Jablanica prohodni su, dok je regionalni put Prozor- Tomislavgrad zatvoren za promet i trenutno poduzeće Livno- Putevi vrši čišćenje te relacije.

NEUM. Na području grada se prometuje normalno. Do nekih zaseoka je put pročišćen, a ostali llokalni putni pravci će se nastaviti čistiti danas. Opskrba vodom uredna. Opskrba el.energijom uredna, osim hotela koji su isključeni zbog velike potrošnje. Stanje u gradu se polako normalizira.

ČITLUK. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili iz O.C.Čitluk, prometnice na području općine su prohodne. I dalje se nastavlja sa čišćenjem preostalog snijega. Tijekom jučerašnjeg dana čistili su se prilazi školama. Nastava bi trebala početi u ponedjeljak. Opskrba strujom i vodom uredna. Cestovni pravac prema Š.Brijegu, na potezu od Hamzića do Buhova još nije prohodan. Tijekom dana je planirano čišćenje ove dionice.

RAVNO. Prometnica Zavala- Kijev Do- Belenići- Ivanica je još uvijek zatvorena za sav promet. Opskrba vodom i strujom je uredna.

Zeničko- dobojski kanton

U proteklom periodu na području općina Zenica, Tešanj Usora, Doboj- jug, Maglaj, Žepče, Kakanj, Visoko, stanje se normalizovalo u potpunosti, tako da su svi glavni i lokalni putni pravci prohodni za saobraćj. Snijeg koji je padao nije prouzrokovao veće probleme u odvijanju saobraćaja. U višim i visokim predjelima, nailazi se na ugažen snijeg i led, koji otežava odvijanje saobraćaja. Na terenu su konstantno ekipe putnih operativa i čiste sve glavne, regionalne i lokalne putne pravce.

Na području općine Maglaj, magistralni i regionalni put prohodan. Na lokalnim putevima: prema mjestima Straište, Oruče, Rakovac, G.Bočinja i G.Ulišnjak, nije moguće odvijanje autobuskog saobraćaja, prohodan je samo za putnička vozila.

Na području općine Vareš svi putevi su deblokirani, radi se na proširenju svih putnih pravaca od snijega. Mašine su stalno na terenu. Snabdjevanje električnom energijom i vodom je uredno.

Na području općine Olovo: Rodbina žene koja živi u mjestu Slivnje, Šehović Nazifa uspjela je da se probije do njene kuće. Imenovana je u vrlo teškom stanju iz razloga što nema ogrjeva. Obezbijeđena je sa istim za nekoliko dana. Općina Olovo u dogovoru sa rodbinom u narednim danima ponovo će otići s ciljem da obezbijedi ogrjev. Takođe su predali pomoć u hrani dva paketa crvenog križa.

Intenzivne snježne padavine sa jakim vjetrom uzrokovale su nove problem na području općine Olovo. Zbog neprohodnosti lokalnih puteva za autobuski saobraćaj nastava u svim školama je ponovo u prekidu. U toku dana dopremit će se ugalj za Srednju školu, tako da će sve škole imati redovno grijanje.

Na području općine Breza svi putevi su prohodni, osim lokalnog puta od Mahmutovića rijeke - Dolovčići - prema Nasićima. Vrše se radovi na deblokiranju puta i očekuje se deblokada dionice puta Mahmutović rijeka - Dolovčić i nastavak prema Nasićima.

Na području općine Zavidovići je zbog obilnih sniježnih padavina u toku protekla 24 sata isti stvorio velike probleme po pitanju prohodnosti puteva. Općinski štab civilne zaštite općine Zavidovići je sinoć, 16.02.2012.godine u 17,00 sati održao sjednicu na kojoj je donio naredbu privrednom subjektu ''ERDI'' d.o.o Zavidovići o angažovanju potrebne mehanizacije na raščišćavanju puteva na području općine. Takođe, izdata je naredba Općinskoj inspekciji da prati, procjenjuje i određuje pravce i prioritete čišćenja puteva i obim izvršenih radova. Na osnovu ove naredbe tokom noći su pročišćeni putni pravci i saobraćaj se od jutros odvija bez zastoja, ali otežano, zbog snijega i leda na kolovozima.

Bosansko-podrinjski kanton

U toku predhodnog dana, na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica, deminerski A tim FUCZ- e je vršio prevoz paketa hrane na relaciji Goražde - Čajniče.

Općina Goražde.

Trenutno se vode aktivnosti na otvaranju pristupnih putnih pravaca i to:

1.U MZ Berič:

- Pristupni putevi za selo Dražmilo u dužini 2 km u kome živi 4 osobe.

- Dio puta za Smolj u dužini oko 500 metara, u kome živi 6 stanovnika.

2.U MZ Ilovača - put za Duginje (aktivnost u toku), dužina jedan kilometar u kome živi 2 osobe.

3.U MZ Kraboriš - putni pravac za selo Sijedac u dužini od tri kilometra u kome živi 4 osobe.

4.U MZ Orahovice - put od Brdo (prodavnica) koji povezuju sela: Butkovići u kome živi osam stanovnika, Danići, u kome živi sedam lica.

5. U MZ Osječani priključni put za Glavin Laz dužine od 1,5 kilometara u kome žive 2 osobe.

Općine Pale- Prača.

Na području ove općine stanje je nešto povoljnije u odnosu na predhodne dane. Tokom dana radilo se na proširivanju putnog pravca prema Čemerničkom vrelu i proširivanju puta od škole u Prači do mosta u gornjoj Prači.

Općine Foča- Ustikolina.

Načelnik Općine Foča- Ustikolina je na prijedlog OŠCZ donio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće dana 16.02.2012. godine.

Nastavljene su aktivnosti na čišćenju preostalih puteva i stvaranja pretpostavki za organizovaniju isporuku hrane i drugih potreba. Mehanizacija je angažovana na čišćenja puta prema selu Vojnići i čišćenje će se nastaviti prema selima Kumjenovići i Slavičići. Takođe je vršeno čišćenje puteva prema farmama na lokalitetu selu Lokve.

Kanton Sarajevo

U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata JU DZ Kumrovec, DZ Saraj polje, objekta KSC "Skenderija", OŠ "Alija Nametak" i Historijski muzej BiH, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 223 lica. Na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP "Rad" je angažirao svu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo.

Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, ali zbog novih padavina došlo je do otežanog kretanja kako za vozila tako i za pješake u svim ulicama. Na ručnom čišćenju tokom dana je bilo angažirano 100 lica.

KJKP "RAD" na području Općine Stari Grad radi po planu koji je dogovoren na sastanku štaba Civilne zaštite.

Općina Centar. Mobilni tim angažovan je na čišćenju snijega sa krova i oko zgrade Općine Centar zbog curenja koje se pojavilo na zidovima viših spratova. Također, čistili su i krov na obdaništu na Višnjiku.

Pripadnici Službe CZ imaju sve više problema u radu zbog gotovo cjelodnevnih zahtjeva građana, koji su u većini slučajeva izvan nadležnosti CZ.

U saradnji sa Službom za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove otpočete su aktivnosti u skladu sa naredbom FŠCZ za procjenu klizišta i izradu Plana preventivnih mjera.

Zbog povećanog broja zahtjeva za izlazak Komisije i procjenu šteta nastalih usljed snježnih nanosa otpočete aktivnosti na formiranju stručnih komisija potrebnih za ove poslove.

Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je 3 mašine za čišćenje snijega, 1 kamion za odvoz snijega i 5 osoba za ručno čišćenje snijega. Angažovani su i pripadnici DVD Novo Sarajevo na skidanje ledenica, kao i pripadnici Crvenog križa na kućnim posjetama i dostavi lijekova ugroženim porodicama.

Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica, kao i skidanju snijega i ledenica sa osnovnih škola. Ukupno je bilo angažirano 11 mašina i 100 lica.

Općina Ilidža. Prpadnici CZ Ilidža su vršili skidanje snijega sa krovova objekata koji su u vlasništvu općine Ilidža. I dalje se neprekidno radi na čišćenju puteva ne teritoriji općine.

Općina Hadžići. U toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme "Dedukić" d.o.o. po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 12 mašina od drugih firmi i privatnika, te 12 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.

Općina Vogošća. Tokom dana, nastavilo se sa čišćenjem snijega po mjesnim zajednicama prema Planu zimskog održavanja puteva sa sedam vozila.

U toku dana Općinski štaba CZ dodatno je angažovao 2 građevinske mašine. Jedna mašina je radila na čišćenju pristupnog puta prema farmi koza u naselju Sedraž- MZ Gora, a druga je bila angažovana na čišćenju industrijske pruge od Semizovca do Industrijske zone.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica bilo je anažovano 8 mašina, kao i 40 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica.

Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka- Žorci, Korita, Buljetovina).

Općina Trnovo. U toku protekla 24 sata na području općine Trnovo palo je 30 cm novog snijega. Jak sjeverni vjetar stvara nove nanose u Šabićima i u području Ostojića, Oblih brda i Gaja. Na terenu je bilo angažovanu 7 mašina. Prohodni su svi regionalni i magistralni kao i većina lokalnih puteva, izuzev na području MZ Šabići.

Kanton 10.

Značajan broj sela na području kantona i dalje je odsječen od glavnih prometnica:

U općini Kupres odsječeno je 8 sela sa oko 150 stanovnika: Zvirnjača, Ravno, Mušići, Bučevača, Gornje i Donje Vukovsko, Blagaj i Rastičevo.

U općini B.Grahovo odsječeno je 13 sela sa oko 450 stanovnika: Luka, Stržišta, Ugarci, Maleševci, Marinkovci, Preodac, Veliko Tićevo, Donji Tiškovac, Jaruga, Gornje i Donje Peulje i Grkovci.

U općini Drvar odsječeno su 4 sela sa oko 50 stanovnika: Šainovac, Zagreda, Nagrađe i Zaglavica.

U općini Glamoč odsječeno je 10 sela sa oko 100 stanovnika: Karaizovci, Dolac, Dragnić, Dubrave, Pribelja, Odžak, Vaganj, Glavica, Brajevci i Rore.

Radi se na čišćenju puteva do navedenih sela kao i na deblokadi stočarskih farmi na području cijelog kantona.

Na regionalnoj cesti Glamoč- Livno preko prijevoja Korićina dolazi do povremenih prekida u odvijanju saobraćaja zbog jakog vjetra i nanosa snijega.

U poslijepodnevnim satima došlo je do blokade nekoliko kamiona i osobnih vozila na putnom pravcu Livno - B.Grahovo, prometnica je zatvorena za sav promet zbog jakog vjetra i visokih nanosa. Poduzeće Ceste d.o.o. radilo na čišćenju prometnice.

Regionalna cesta Mokronoge - Ravno u popodnevnim satima 16.02.2012.godine je ponovno privremeno zatvorena za sav promet zbog olujnog vjetra i velikih nanosa snijega. Regionalna prometnica Kupres- Šipovo je zbog visokih nanosa također zatvorena za sav promet.

Na Regionalnoj cesti D.Rujani- Sajković također je došlo do blokade prometnice zbog jakog vjetra i snježnih nanosa.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 196,85 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 14 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 13,7 m3/s.

Kantonalni štab CZ upozorava građane koji stanuju ili borave u blizini hidroakumulacije jezera Modrac, da je zbog pojačanog ispuštanja vode iz hidroakumulacije, između leda i vode došlo do stvaranja zračnog džepa, koji olakšava pucanje leda, pa je svako kretanje po zaleđenoj jezerskoj površini veoma opasno i može završiti tragično.

Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja na planinskom prijevoju Karaula, na putu (Kladanj - Olovo), uz korištenje lanaca za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

U protekla 24 sata na području TK palo je novih 10 cm snijega, što ukupno iznosi 42 cm.

Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama dok su zbog niskih temperatura zabilježeni manji problemi u snabdijevanju vodom u pojedinim općinama TK.

Općina Banovići. Još uvijek dio općine Banovići, radi kvara na toplovodu, nema grijanje.

Općina Gradačac. U toku jučerašnjeg dana obavljeno čišćenje snijega radi poboljšanja prohodnosti putnih pravaca u MZ Jasenica.

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni. Na području općine Bihać juče je očišćen lokalni put Martin Brod - Cvjetnić , dok put za selo Trubari još nije očišćen.

3. POŽARI (LP- 3)

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. TVJ- a Cazin imala je jednu intervenciju u naselju Podgredina od 15:19- 17:50 sati, gdje je došlo do požara na krovnoj konstrukciji pilane "Vita jela". Uzrok požara je dimnjak, požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je manja materijalna šteta.

BIHAMK (06:30)

Zbog snježnih nanosa obustavljen je saobraćaj na dionici R- 415 Kupres- Šipovo. Na planinskom prijevoju Rogoj (Sarajevo- Foča), te na širem području Romanije zabranjeno je kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

I na ostalim dionicama preko planinskih prijevoja mjestimično ima ugaženog snijega. U nižim krajevima saobraća se po vlažnim ili mokrim kolovozima.

Privremeno je zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M- 18 Brod na Drini- Kula i M- 20 Brod na Drini- Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.

Na putnom pravcu Čapljina- Ljubuški (u oba smjera) teretna vozila sa prikolicom i šleperi saobraćaju uz policijsku pratnju.

Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko prijevoja Karaula (Olovo- Kladanj), Komar (Travnik- Donji Vakuf), Rostovo (Bugojno- Novi Travnik) i Koprivnica (Bugojno- Kupres) obavezna je upotreba lanaca.

Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Deleuša i Hum (zatvoreno sa crnogorske strane). Na GP Klobuk Crnogorska policija povremeno pod pratnjom dozvoljava kretanje i teretnim vozilima na ovom prelazu. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

Zbog čišćenja i odvoženja snijega, do 18.02. 2012.godine (po potrebi do 21.02.) u vremenu od 19 sati do narednog jutra u 7 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M- 5 Obilaznica Sarajevo. Navedeni radovi se izvode prema Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Ovim putem pozivamo građane da uklone vozila parkirana uz magistralnu cestu na gradskoj obilaznici, kako bi se radovi mogli izvoditi neometano. Radovi će se izvoditi uz asistenciju policije, a ukoliko se građani ne odazovu na molbu na uklanjanje vozila sa ceste, ista će biti uklonjena od strane pauk službe.

Federalni hidrometeorološki zavod (07:36)

Jutros je na jugu pretežno vedro, a u ostalim područjima je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Visine snijega u 7 sati: Bjelašnica 246 centimetara, Kupres 120, Sarajevo 80, Mostar 61, Gradačac 52, Bugojno 51, Jajce 34, Goražde 32, Doboj i Zenica 30, Bijeljina 28, Bihać i Sanski Most 27, Banja Luka 25, Čapljina 23, Neum 21, Prijedor 18, Stolac 16 centimetara.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati imale su slijedeće vrijednosti: Bjelašnica - 15 °C, Drvar i Sanski Most - 13, Prijedor - 11, Livno - 10, Tuzla, Banja Luka, Bihać i Jajce - 9, Sarajevo, Doboj, Kupres i Ivan Sedlo - 7, Bijeljina i Bugojno - 4, Mostar, Goražde i Čapljina - 2, Zenica - 1, Neum, Stolac i Gradačac 0°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 3 hPa je veći od normalnog i raste.

Danas na jugu malo do umjereno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima mjestimično slab snijeg u centralnim i istočnim područjima, a poslijepodne naoblačenje sa sjevera će na sjeveru, istoku i mjestimično u centralnim dijelovima zemlje donijeti slabu kišu, a u noći na istoku i sjeveroistoku slab snijeg. Vjetar slab, u Bosni zapadnog i jugozapadnog smjera, u Hercegovini sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu od 5 do 9 °C. U Sarajevu djelomično vedro. Ujutro i poslijepodne može padati slab snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka oko 0 °C.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE