Aktuelno

Zapovijedi i preporuke Federalnog stožera civilne zaštite
17 Feb 2012

Uzimajući u obzir da je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, zbog nemogućnosti nabavke dovoljne količine električne energije, uvela restrikciju svojim pojedinim potrošačima, Federalni stožer civilne zaštite (FSCZ) naložio je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da određene viškove električne energije, ukoliko njima raspolaže, proda Elektroprivredi HZ HB.

FSCZ je zadužio agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora da na poplavnim područjima uz površinske vode prve kategorije osiguraju provedbu mjera utvrđenih Federalnim operativnim planom obrane od poplava (FOP), te da nadležne općinske službe, uključujući i civilnu zaštitu, kao i nadležna kantonalna tijela, upoznaju s poplavnim područjima, naseljima ili dijelovima naselja koja mogu biti poplavljena prema mapama plavljenja.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava civilne zaštite trebaju ostvariti punu saradnju s nadležnim tijelima Republike Srpske u primjeni Zakona o vodama i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te usko surađivati i postupati po zahtjevima nadležnih državnih ministarstva u ovoj oblasti (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH).

Od kantonalnih stožera civilne zaštite traži se da, putem nadležnih kantonalnih ministarstava i institucija, pristupe provedbi operativnih mjera odbrane od poplava za područja uz površinske vode druge kategorije na području kantona, uključujući i praćenje zaleđenosti riječnih tokova i uklanjanje santi leda na kritičnim mjestima.

Zadužuju se kantonalni organi i institucije zadužene za provođenje operativnih mjera odbrane od poplava uz površinske vode druge kategorije da o područjima koja su potencijalno ugrožena poplavama upoznaju nadležne općinske službe, uključujući i sužbu civilne zaštite.

Za provedbu operativnih mjera zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom na područjima zadužuju se kantonalni i općinski stožeri civilne zaštite, uz obvezu da preventivne mjere provedbu nadležne općinske javne službe i preduzeća.

Sredstva za provedbu preventivnih mjera odbrane od poplava općinama treba osigurati iz sredstava koja se prikupljaju po Zakonu o vodama, a koja su prihodi kantona.

Federalna uprava za inspekcijske poslove treba, u saradnji s kantonalnim inspekcijama, izvršiti nadzor pripremljenosti za provedbu FOP-a i kantonalnih operativnih planova odbrane od poplava, kao i pravnih osoba koje su vlasnici, odnosno korisnici hidroakumulacija.

FSCZ preporuča Vijeću ministara BiH, odnosno nadležnim državnim ministarstvima, prije svega Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH, da odmah ostvare bilateralnu saradnju sa susjednim državama u cilju koordinacije i osiguranja odgovarajućeg režima rada hidroakumulacija kao dijela preventivnih mjera zaštite od poplava, te radi pravodobnog obavještavanja tijela na nizvodno ugroženim područjima.

Preporuča se Ministarstvu sigurnosti BiH, u čijoj je nadležnosti i oblast zaštite i spašavanja, da sagleda postojeće planove u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, te preporuči, ako ima potrebe, njihovu dogradnju, ažuriranje, usuglašavanje ili donošenje novih, naročito u zajedničkom planiranju i provedbi preventivnih mjera zaštite od poplava. Kroz planove treba zajednički utvrditi i režim korištenja i ispuštanja voda na energetskim objektima.

Entitetskim vladama i nadležnim ministarstvima Federalni stižer civilne zaštite preporuča ostvarivanje pune suradnje i dogovora pri sagledavanju postojećih planova zaštite od poplava, njihovoj dogradnji, ažuriranju, usuglašavanju ili donošenju novih, naročito u zajedničkom planiranju i provedbi preventivnih mjera zaštite od poplava. Kroz planove treba zajednički, uz punu podrškku gospodarskih društava koja gazduju vodama, utvrditi režim korištenja voda na energetskim objektima.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE