Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
15 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 14./15.02.2012.godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 14.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • U toku dana prikupljani su izvještaji kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi Federalnog štaba CZ.
 • U 10:36 sati, upućena je obavijest Ministarstvu sigurnosti BiH da se odustaje od zahtjeva za dostavu hrane i lijekova helikopterom Aiši Kulić u općinu Sokolac - selo Hrastište, jer su se stekle okolnosti za direktni pristup kopnenim putem, a Republičkoj upravi CZ RS upućen zahtjev da imenovanoj dostave neophodne lijekove i hranu.
 • U 14:35 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH za angažovanje helikoptera EUFOR-a na teritoriji općine Konjic za evakuaciju dvije bolesne starice iz sela Razići, kao i za dostavu hrane u sela Stojkovići i Trešnjevica, po zahtjevu Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK.
 • U 16:00 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH za angažovanje helikoptera za dostavu hrane, lijekova i goriva na teritoriji općina Foča (sela Malo Marevo, Rodijelj, Kremin i Putevići), Gacko (Donji Bahori i Lončari) i Bileća (selo Dječa), a po zahtjevu federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
 • U 18:18 sati, od Ministarstva sigurnosti BiH informisani smo o izvršenim aktivnostima na doturu hrane i lijekova vertikalnim transportom, u toku 14.02.2012.godine:

1. Završena je dostava paketa hrane u sela Bulatovići, Tuhobić, Repovci, Gobelovina, Dužani, Čičevo, Ulog, Donja Ljuta (560 kg) po zahtjevu FUCZ
2. Također, od strane OS BiH prihvaćen je zahtjev FUCZ za angažman helikoptera na evakuaciji tehničkog osoblja relejne stanice Tušnica-Livno. Zadatak je u pripremi.
3. Od strane FUCZ stavljen je van snage zahtjev za angažovanje OS BiH u rejonu Sokoca.
4. Od strane OKC BiH-112 danas su zaprimljena: 1 zahtjev za angažovanje helikoptera EUFOR-a za evakuaciju 2 osobe u selu Razići
5. Jedan zahtjev za angažovanje helikoptera OS BiH na dostavi hrane i lijekova za Foča (Malo Marevo, Kremin, Putevići), Gacko (Donji Bahori i Lončari) i Bileća (selo Dječa).

 • U 12,00 sati, održana je 9. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojeni su sljedeći zaključci :
 • Da se sutra pripremi analiza izvještaja kantonalnih i općinskih štaba civilne zaštite, jer do 20,00 sati 14.02.2012.godine, svi štabovi trebaju dostaviti izvještaje o provedenim aktivnostima na svojim područjima,
 • Izvještaji o realizaciji Naredbe o utrošku sredstava također trebaju stići u istom roku, te treba pripremiti analizu provođenja i te naredbe Štaba. Načelnik Štaba posebno je obrazložio primjer dobrog postupanja općine Čapljina na saniranju posljedica velikih snježnih padavina i niskih temperatura,
 • Pošto sutra neće biti održana sjednica Štaba zaključeno je da se pripremi poseban plan obilaska slijedećih kantona: Zapadnohercegovačkog (dr Buljan i D. Bukovac), Hercegovačko-neretvanskog (komandant i načelnik), Bosanskopodrinjskog (Efendić i K. Ćatović), Kantona Sarajevo (Kalaš i Savić), te Kantona 10 (A. Petrić i N. Hodžić).
 • Sastanak sa agencijama za slivna područja rijeke Save i Jadranskog mora održaće se u četvrtak 16.02.2012. godine.
 • Na sjednicu Štaba u petak 17.02.2012. godine, pozvati sve komandante kantonalnih štaba civilne zaštite, a u dogovoru sa Premijerom Federacije BiH, eventualno i premijere kantonalnih vlada, radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti i poduzimanja daljih mjera, jer su od četvrtka 16.02.2012. godine najavljene nove padavine.
 • Da se uputi Naredba prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u cilju provođenja aktivnosti na čišćenju zaobilaznice u Sarajevu i da se izvještaj o provedenim aktivnostima dostavi u narednih 3-5 dana,
 • Da se zahtjev, kojeg je dostavio Premijer Federacije BiH Štabu na rješavanje, a koji se odnosi na finansijsku pomoć Općini Srebrenica, dostavi Federalnoj komisiji za procjenu šteta na izjašnjenje
 • Da se informacija Saveza lovačkih organizacija u BiH dostavi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi pripreme odgovarajućeg prijedloga za Štab.
 • Dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi u četvrtak 16.02.2012. godine, u 12,00 sati, a da se konferencija za medije zakaže u 13,45 sati.

 

 • Nakon sjednice, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici preduzete su sljedeće aktivnosti:
 • Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija izdata je dopuna Naredbe broj 11-49/1-71/12 od 09.02.2012.godine, zbog nastavka radova na čišćenju i održavanju prohodnosti svih magistralnih puteva, angažirajući pri tome svu raspoloživu mehanizaciju javnih komunalnih preduzeća.
 • Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija izdata je Naredba, da upravitelj magistralnih cesta u Federaciji BiH JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo, organizuje i izvrši čišćenje i odvoz snijega sa magistralne ceste M-5, dionica Gradska zaobilaznica Sarajevo.
 • Federalnom zavodu za geologiju izdata je Naredba da, u suradnji sa nadležnim kantonalnim i općinskim institucijama, izvrši procjenu potencijalnih klizišta i odrona te pripremi program preventivnih mjera za sprječavanje posljedica.
 • Svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ izdata je Naredba da, na osnovu vlastite procjene, sačine listu klizišta sa visokim stepenom opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra, te iste dostave Federalnom štabu civilne zaštite i Federalnom zavodu za geologiju i da formiraju stručne timove koji će vršiti kontinuirani monitoring na klizištima prema sačinjenoj listi klizišta.
 • Kantonalnim štabovima Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog, Bosanskopodrinjskog, Kantona Sarajevo, te Kantona 10 dostavljen je Zaključak Federalnog štaba CZ o posjeti navedenim kantonima članova Federalnog štaba CZ dana 15.02.2012.godine.

II - Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 09,46 sati o stanju prometnica u F BiH
b) izvještaj u 10,26 sati o stanju prometnica u F BiH
c) izvještaj u 10,27 sati o stanju prometnica u F BiH

2. Federalnog ministarstva energetike i industrije
a) Izvještaj u 09:59 o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar dana, 12.02.2012. u 11 i 30 sati.
b) Izvještaj u 15:39 o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar dana, 14.02.2012. u 14 i 30 sati.

3. Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
a) Izvještaj u 09:58 o aktivnosti Operativnog štaba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na dan 13.02.2012.

4. Crveni križ Federacije BiH
a) Izvještaj u 11,23 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH

5. JP Ceste Federacije BiH d.o.o.
a) u 10,27 sati, Aktivnosti na čišćenju i odvoženju snijega
b) u 11,46 sati, Izvještaj o provođenju naredbe Federalnog štaba CZ

6. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a - FUCZ
Tokom dana 14.02.2012 godine na zadacima angažovano 43 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 21 vozilom, dva kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodilaca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

7. BiHAMK
a) izvještaj u 06,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
b) izvještaj u 10,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
c) izvještaj u 13,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
d) izvještaj u 16,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
e) izvještaj u 16,50 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

8. Federalni hidrometerološki zavod
a) U 08,31 sati, dnevni bilten
b) U 13,04 sati, vanredni bilten
c) U 14,10 sati, vanredni bilten i vremenska prognoza za narednih sedam dana

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI - LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton
Grad Mostar. Tijekom proteklog dana probijeno je niz zahtjevnih prometnica prema prigradskim naseljima, a s time će se nastaviti i danas, posebice tamo gdje su ugroženi ljudi kao i neke farme. U gradu su još uvijek problem pojedine uske ulice ali i to što građani s nogostupa, dvorišta i krovova bacaju snijeg na već očišćene prometnice. 
Opskrba vodom i strujom je uredna. Iz elektroprivrednih poduzeća upućen je apel građanima da ako žele čistiti s krovova snijeg, ako postoji električni vod, da pozovu radnike elektrodistribucija kako bi se isključila struja dok se ne završi s čišćenjem.
Kako dolazi i do otapanja snijega i ledenica s krovova, građani su pozvani na pojačan oprez.
Tijekom protekla 24 sata, pripadnici PVP - e intervenirali su u četiri navrata i to u Cernici gdje je gorjela kuća, u naselju Zalik i Titovoj ulici na čišćenju snijega s krovova, te u Potocima gdje je pukla vodovodna cijev.
Radnici komunalnih poduzeća nastavili su s odvozom otpada uz probleme sa zaleđenim kontejnerima i s kvarovima na vozilima. Građani su pozvani da u idućim danima otpad iznose u vremenu od 20 do 08 sati ujutro i da ga odlažu kod kontejnera koji se nalaze na glavnim prometnicama jer vozilima za odvoz otpada je vrlo teško prići u uske ulice.
Autobusi „Mo Busa“ su prometovali uz male poteškoće na pojedinim prigradskim linijama, gdje prometnice još nisu dovoljno očišćene od snijega i leda. 
Danas će se nastaviti s intenzivnijim posipanjem solju po očišćenim kolnicima.
Prema pisanoj informaciji koju smo dobili od AAMKBiH, zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na relaciji Jablanica - Posušje, dok je otežano prometovanje na dionicama Mostar - Čitluk - Ljubuški, Mostar - Nevesinje i Mostar - Stolac.
Na prometnici M - 17.3 Buna - Stolac u mjestu Kvanj, zbog leda i ugaženog snijega zabranjen je promet za teretna vozila sa prikolicom i tegljače.
Općina Prozor-Rama. Stanje na području općine je zadovoljavajuće i glavni cestovni pravci u svim dijelovima općine su prohodni. Samo središte je većim dijelom očišćeno, a snijeg se odvozi na deponiju. Regionalna prometnica Prozor - Tomislavgrad zatvorena je za promet i trenutno poduzeće „Livno - putovi“ vrši čišćenje te relacije.
Djelatnici DVD Rama rade na čišćenju snijega sa krovova javnih institucija, a u narednim danima planirano je čišćenje snijega oko osnovnih škola i Srednje škole u Prozoru.
Općina Čitluk. Prema informaciji koju smo dobili iz općinskog stožera CZ - e, trenutačno stanje na području općine je zadovoljavajuće što se tiče opskrbe električnom energijom, pitkom vodom, te hranom i lijekovima, jer svako kućanstvo ima pristup do trgovine.
Promet na regionalnim cestovnim pravcima prema Mostaru, Čapljini i Ljubuškom postupno se normalizira, dok cestovni pravac prema Š. Brijegu, na potezu od Hamzića do Buhova uopće nije prohodan, niti je čišćen od snijega.
Općina Konjic. Jučer su helikopteri OS BiH izvršili dostavu lijekova i hrane za sela: Grušča, Ljuta, Čičevo, te podbitovinjska sela Repovci i Tuhobići.
Nastavljeno je raščišćavanje putova na području općine, ali uz sve napore, još uvijek nije uspostavljena komunikacija sa većim brojem sela i zaselaka, te će akcije trajati duži vremenski period.
Opskrba el. energijom i vodom je uredna, uz manja oštećenja koja se redovito saniraju.
U OC CZ - e Konjic još uvijek stižu brojni zahtjevi za pomoć u lijekovima, hrani, raščišćavanju, evakuaciji i sl. Zalihe hrane u „Merhametu“ i „Caritasu“ su iscrpljene, tako da se ne može izići u susret brojnim zahtjevima za pomoć.
Općina Jablanica. Prema pisanoj informaciji koju smo dobili iz općinskog stožera CZ - e, na zgradi OŠ u Jablanici došlo je do oštećenja limenog krova (30 m2), Ekipe su izišle na teren i osigurale krov da ne bi došlo do veće štete. Procjenjuje se da će se tijekom naredna dva dana uspjeti sanirati nastala šteta.
U D. Jablanici došlo je do rušenja krova i nosivog zida na jednoj štali u kojoj su ostali zatrpani krava i tele, koji su uz pomoć mještana izvučeni na sigurno. Općinski stožer je posredstvom koordinatora za MZ - e i JKP Jablanica proveo akciju privremenog statičkog ojačanja nosivih elemenata štale.
U naselju Ostrožac došlo je do izlijevanja kanalizacije, a JKP Jablanica radi na sanaciji oštećenja.
Za potrebe jednog stočara iz sela Krstac, preko općinskog stožera, osiguran je prijevoz sijena.
I tijekom proteklog dana nastavljene su aktivnosti na strojnom raščišćavanju gradskih ulica i prometnica prema prigradskim i udaljenim mjestima.
Elektro opskrba je uredna. Vodoopskrba je zadovoljavajuća, a u nekoliko seoskih naselja prisutan je problem radi pucanja vodovodnih cijevi.
Općina Čapljina. Od 14,30 sati obustavljen je promet na prometnici M - 6 Čapljina - Ljubuški u mjestu Studenci, jer su tegljači, kao i strojevi koji su angažirani na čišćenju od strane općine Ljubuški napravili zastoj. Tegljači su isključeni iz prometa i privremeno parkirani na proširenju kod veletržnice u Tasovčićima, a promet je donekle normaliziran u večernjim satima. Zbog leda i ugaženog snijega, na spomenutoj dionici do daljnjeg je zabranjen promet za teretna vozila s prikolicama i tegljače.
Pripadnici PP postrojbe Čapljina tijekom dana dostavljali su hranu i lijekove za osobe u potrebi na teško pristupačnim dijelovima općine.
Pripadnici postrojbe bili su angažirani i na dostavi hrane i lijekova u naselju Crnići gdje su angažirali građevinski stroj koji je očistio ulice i omogućio normalno prometovanje osobnim vozilima.
Pored niza izvanrednih tehničkih intervencija i dostave vode za kućanstva , pripadnici postrojbe očistili su snijeg sa krova jedne obiteljske kuće u Višićima i jednog gospodarskog objekta u Tasovčićima.
Tijekom pretprošle noći, zbog urušavanja većih količina snijega sa brda, pripadnici postrojbe čistili su prometnicu od Dračeva do Svitave.
Tijekom dana čišćen je snijeg ispred svih javnih ustanova, kao i školskih objekata, kako bi se isti pripremili za skori početak nastave.
Općinski stožer CZ - e zaprimio je više poziva građana sa terena, a nastojalo se iznaći adekvatno rješenje za sve probleme kako u samom gradu, tako i u prigradskim naseljima. Uz pomoć stožera i MZ Struge - Gorica, osigurano je terensko vozilo i organizirana jedna sahrana u naselju Jasenica.
Snabdijevanje električnom energijom i drugim energentima je uredno.
Općina Neum. Iz Službe CZ - e općine Neum, pisanim putem izvješteni smo da su još uvijek zbog vremenskih neprilika neprohodne lokalne prometnice: Brštanica - Cerovo - Borut, Rabrani - G. Hrasno, Hutovo - Glumina, Hutovo - Zelenikovac, Hutovo - Previš, Hutovo - Dobri do i Gradac - Žukovice - Drijen.
Opskrba strujom i vodom je uredna, a telefonske veze su u funkciji.
Općina Stolac. Prometni pravci su prohodni, a zbog širine puta otežano se prometuje na dionici Stolac - Neum. Čišćenje samog grada i lokalnih prometnica je u tijeku. Do nekih sela prometuje se otežano, te je pristup moguć samo terenskim vozilima.
U tijeku je čišćenje prilaza i školskih dvorišta.
Opskrba el. energijom i vodom je uredna.
Općina Ravno. Iz službe za CZ - u izvješteni smo pisanim putem da je većina lokalnih prometnica na području općine prohodna, izuzev prometnice Zavala - Kijev Do - Belenići - Ivanica. U tijeku su pripreme za čišćenje i ove dionice.
Opskrba strujom i vodom je uredna, a telefonske veze su u funkciji.

Zapadnohercegovački kanton
Zadnjih dana zbog prestanka snježnih padalina došlo je donekle do normalizacije životnih uvjeta na području našeg kantona. Opskrba el. energijom, vodom i drugim energentima je uredna.
Sve prometnice čiste se intezivno a prometuje se otežano, naročito na putnom pravcu M-6 Grude-Ljubuški zbog suženog kolnika i većeg broja tegljača na spomenutoj prometnici.
Zbog niskih temperatura i otežanog prometovanja nastava u osnovnim i srednjim školama odgođena je do daljnjeg.

Kanton Sarajevo
U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i objekta KSC „Skenderija“, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažovao 120 lica.
Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo.
Prema podacima općinskih operativnih centara civilne zaštite stanje na području općina u Kantonu Sarajevo je slijedeće:
Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, tako da su prohodne ulice u slijedećim MZ: Baščaršija, Sumbuluša, Mjedenica, Mošćanica, Vratnik, Ferhadija, Sedrenik, Medrese, Logavina, Bistrik, Mahmutovac, Babića Bašča, Širokača, Kovači, Toka-Džeka i Hrid-Jarčedoli. Na ručnom čišćenju tokom dana je bilo angažovano 107 lica.
Općina Centar. U toku dana nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica na području općine Centar. Također, pripadnici DVD „Bjelave“ su tokom dana uklanjali snijeg i ledenice sa pojedinih objekata. Tokom dana mobilni tim pripadnika CZ je ručno čistio prostor oko ambulante porodične medicine „Višnjik“, krov i prostor oko ambulante na Soukbunaru, kao i mostić sa prilaznim stepenicama kosog lifta na ciglanama.
Općina Novo Sarajevo. U toku dana radilo se na poslovima raščišćavanju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo. Na tim poslovima bilo su angažovane 2 mašine i 100 lica na ručnom čišćenju snijega.
Pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ su u toku dana bili angažovani na čišćenju snijega i skidanju ledenica sa objekata, dok su ekipe Crvenog križa dostavili lijekove na kućnu adresu ugroženim porodicama.
Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica, kao i skidanju snijega i ledenica sa osnovnih škola. Ukupno je bilo angažovano 11 mašina i 100 lica.
Općina Ilidža. Tokom dana nastavljeno je čišćenje ulica na području općine Ilidža od strane ugovorene firme „GRAKOP“ koja vrši redovno održavanje. Također, 14 pripadnika civilne zaštite je bilo angažovano na čišćenju krovova na zgradama koje su u vlasništvu općine Ilidža.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku prethodnog dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 12 mašina od drugih firmi i privatnika, te 49 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.
Općina Vogošća. Tokom dana, nastavilo se sa čišćenjem snijega po mjesnim zajednicama vršeno je prema Planu zimskog održavanja puteva na području Općine Vogošća od strane izabranih preduzeća sa sedam vozila. Čišćenje snijega odvijalo se bez problema. U toku dana održana je sjednica Općinskog štaba CZ na kojem su između ostalog donesena naredba svim pravnim licima i građanima za uklanjanje snijega i ledenica s objekata.
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku predhodnog dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 13 mašina, kao i 50 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka-Žorci, Korita i Buljetovina).
Općina Trnovo. U toku dana bilo je angažovano 6 mašina. Očišćene su putne dionice prema Umoljanima, Brdima, dok se trenutno čiste saobraćajnice prema Elezovićima i Milišićima. Sutra će se čistiti saobraćajnice prema Umočanima i Čunčićima.

GRAS: Sve uspostavljene tramvajske, trolejbuske, autobuske kao i minibuske linije rade otežano i usporeno. Radi se na uspostavljanju novih linija gdje to mogućnosti budu dozvoljavale.

Kanton 10.
Regionalna cesta Mokronoge -Ravno i dalje je zatvorena za promet. Zimska služba Livno-Putovi-a radi na čišćenju iste.
Na dionicama koje su bile zametene snijegom promet se odvija otežano (suženi kolnici) , na ostalim dionicama normalno se prometuje.
Veći broj sela i zaseoka i dalje je odsječen od glavnih prometnica.
Sva raspoloživa mehanizacija je i dalje na terenu. Užurbano se radi na deblokadi seoskih putova i probijanju do osamljenih gospodarskih objekata i stočnih Farmi.
Komunalne firme i vatrogasci vrše dostavu vode cisternama za najugroženije.
TUN Tim A i B civilne zaštite u suradnji sa Crvenim križem HBŽ i danas su radili na dostavi lijekova i namirnica ugroženom stanovništvu u općinama Livno i Glamoč.
Tijekom dana angažirali smo dobrovoljce, komunalne službe i oružane snage BiH na skidanju snijega sa objekata.
Na snazi je Odluka o obustavi nastave u svim školama na području HBK koja vrijedi do 20 veljače.

Tuzlanski kanton
Na području TK u protekla 24 sata nije bilo značajnijih padavina. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama dok su na području općina Kladanj, Sapna, Gradačac, Čelić, Tuzla zabilježeni manji problemi u snabdijevanju građanstva pitkom vodom.
Općina Banovići. I dalje dio općine Banovići bez grijanja.
Općina Doboj Istok. Dana 14.02.2012. god. volonteri Crvenog krsta su očistili trotoare od sniježnih nanosa na prostoru MZ Brijesnica Velika a dana 13.02.2012. god. očišćeni su trotoari na području MZ Klokotnica od strane članova BZK „Preporod“ i građana.
Uposlenici JU Centar za socijalni rad su podijelili 5 prehrambenih paketa socijalno ugroženim porodicama na području općine Doboj Istok.
Općina Gradačac. Dana 14.02.2012. godine, došlo je do urušavanja krova na objektu farme pilića u MZ Vučkovci, vlasništvo Hrštić Nesibe. Farma nije bila naseljena tako da je materijalna šteta pričinjena samo na krovnoj konstrukciji.
Općina Kladanj. U toku jučerašnjeg dana službenici OSCZ Kladanj, terenskim vozilom sa medicinskim osobljem obavljali zadatke na pružanju medicinske pomoći osobama u naseljima Brateljevići i Starić.

Dana 14.02.2012. godine u 15,00 sati, održana je 4. vanredna sjednica KŠCZ Tuzla na kojoj je razmatrana aktualna situracija na području TK kao i provedbe naredbi FŠCZ.

BIHAMK (06:30)
Zbog snježnih nanosa, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnim pravcima: Tomislavgrad-Prozor, Jablanica-Posušje.
Zbog poledice na kolovozu, u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna vozila na putnom pravcu Mostar-Buna-Stolac.
Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije obavezna je upotreba lanaca.
Dionica M-20 Gacko-Tjentište (preko prevoja Čemerno) prohodna je za vozila do 3,5 tone. Na pojedinim dionicama kolovoz je sužen, pa je otežano mimoilaženje. Dodatno, na ovoj dionici postoji opasnost od lavina i smetova.
Zbog ugaženog snijega ili leda i u ostalim područjima saobraća se otežano i usporeno, posebno na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Ekipe putne operative intervenišu na svim putnim pravcima.
Zbog problema u odvijanju saobraćaja, koji se javljaju na svim magistralnim i drugim putnim pravcima u FBIH (a posebno u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10) Federalni štab Civilne zaštite donio je novu naredbu kojom se naređuje svim kantonalnim MUP-ovima da u saradnji sa kantonalnim štabovima CZ-e organizuju nesmetan saobraćaj svim motornim vozilima uz punu kontrolu saobraćaja od strane nadležnih policijskih uprava, prema uslovima na terenu, konvojima ili na drugi način. Vozila sa prikolicom i šlepere, dok traju zimski uslovi, na planinskim prevojima po mogućnosti preusmjeravati na manje ugrožene putne pravce ili uz policijsku pratnju puštati u manjim konvojima.
Privremeno je zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini- Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.
Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Deleuša i Hum (zatvoreno sa crnogorske strane). Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj i Crnoj Gori za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zatvoreni su granični prelazi Doljani i Klobuk. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

Federalni hidrometeorološki zavod (07:24)
Jutros je na sjeverozapadu i po kotlinama na istoku oblačno, dok je u ostalim područjima pretežno vedro. Visni snijega u 7 sati: Bjelašnica 248 centimetara, Nevesinje 172, Ivan Sedlo 150, Han Pijesak 123, Gacko 105, Kupres 95, Sarajevo i Sokolac 74, Mostar 69, Srebrenica 61, Gradačac 58, Bugojno 52, Bihać i Zvornik 38, Gradiška 37, Sanski Most i Tuzla 34, Goražde 33, Bijeljina 32, Doboj, Jajce i Zenica 31, Banja Luka 30, Višegrad 28, Čapljina 26, Neum 22, Stolac 19, Trebinje 9 centimetara. Temperature zraka izmjerene u 7 sati imale su slijedeće vrijednosti: Sokolac - 26 °C, Drvar - 23, Bugojno i Kupres - 21, Livno - 20, Jajce - 19, Zenica i Sanski Most - 18, Tuzla i Ivan Sedlo - 16, Sarajevo, Srebrenica i Bjelašnica - 15, Doboj - 14, Banja Luka - 13, Bihać i Stolac - 12, Bijeljina, Goražde, Čapljina i Zvornik - 11, Gradačac i Trebinje - 8, Mostar - 6, Neum - 5 °C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 6 hPa je manji od normalnog i opada.
Danas u Bosni i Hercegovini postepeno naoblačenje sa sjevera. U noći na četvrtak očekuje se snijeg, a na krajnjem jugu zemlje kiša i susnježica. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između - 4 i 2, na jugu od 1 do 5 °C.
U Sarajevu prijepodne umjereno, a poslijepodne oblačno vrijeme. U noći se očekuje snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka oko - 2 °C.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE