Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
14 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 13./14.2.2012.godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 13./14.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • I dalje je izražena aktivnost na izdavanju odobrenja za transport energenata i životnih namirnica, za vozila koja vrše prevoz na dionicama kroz HNK, ZHK, K10. i Kanton Sarajevo.
 • Ova i niz drugih aktivnosti provođene su u saradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih/unutrašnjih poslova i kantonalnih štabova civilne zaštite.
 • Dana 13.02.2012. godine, u 09:26 sati, informisani smo da će zbog vanredne situacije u Mostaru, domaća logistička kompanija A2B Express Delivery d.o.o. besplatno dostavljati lijekove apotekama i bolnicama, te hranu domovima zdravlja, klinikama, sirotištima i narodnim kuhinjama u ovom gradu.
 • U 10:21 sati, informacija od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o stanju prometnica u FBiH. Autocesta Jošanica-Kakanj očišćena za prometovanje vozila bez poteškoća. Avio transport se obavlja redovno po planu vožnje. Željeznički saobraćaj je u funkciji i odvija se bez zastoja sa manjim zakašnjenjima uz napomenu da se željeznicama obezbjeđuje elektična energija. Zbog ovakog stanja Željeznice FBiH su u mogućnosti da dopreme dovoljne količine uglja za termo elektrane.
 • U 10:37 sati, od Kantonalog operativnog centra CZ Kantona Sarajevo a prema informaciji iz OpSl CZ-a Novo Sarajevo, te FK "Željezničar" da je jučer došlo do rušenja dijela krova na zapadnoj tribini stadiona Grbavica, tačnije konstrukcije koja je pokrivala tribinu. Čitava tribina je pala i uništena pod velikom količinom snijega. Nije bilo ljudskih žrtava.
 • U 10:50 sati, od OKC BiH 112 dobili smo informaciju da helikopteri OS BiH i EUFOR-a nisu u mogućnosti da lete do 12:00 sati zbog nepovoljnih meteo uslova.
 • U 10:58 sati, OKC BiH 112 dostavio je dopis u kojem se zahtjeva ažuriranje planova za djelovanje u slučaju poplava kao i mjere koje bi osigurale plansko regulisanje protoka vode u hidroakumulacijama. Ministarstvo sigurnosti BiH će od nadležnih službi susjednih država tražiti da se razmjenjuju informacije o regulaciji protoka vode u hidroakumulacijama.
 • U 12:22 sati, Crveni križ/krst Kantona Sarajevo dostavio je akt kojim se traži da se iz odobrenih sredstava FŠCZ uplata dijela tih sredstava uplati direktno općinskoj organizaciji Crvenog krsta/križa iz razloga što imaju loša iskustva u prethodnom periodu pri raspodjeli sredstava za rad kuhinja.
 • U 13:34, od JP Ceste Federacije BiH zaprimljen je dopis o aktivnostima koje je neophodno obaviti da bi se izvršilo čišćenje i odvoz snijega sa magistrale M-5, dionica Gradska obilaznica Sarajeva.
 • U 13:55 sati, informacija od OpSL CZ-a Živinice o provedbi Naredbe o korištenju prikupljenih sredstava posebne naknade. Korištenje sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća vrši se na osnovu godišnjeg finansijskog plana korištenja sredstava posebne naknade koji se donosi za svaku budžetsku godinu.
 • U 14:10 sati, informacija o aktivnostima Saveza lovačkih organizacija u BiH. Savez je 30.01.2012. godine uputio apel svim svojim članicma za preduzimanjem hitnih mjera u lovištima s ciljem zaštite divljači. Odmah je obustavljen lov, a pristupilo se intezivnom patroliranju i doturu hrane kako bi se pomoglo divljači. Iznešeno je na desetine tona sijena, zrnaste hrane kao i kamena soli. Ove pojačane aktivnosti su svakodnevne i trajat će sve dok traje stanje prirodne nesreće. Radi saniranja nastale štete u broju divljači, Savez lovačkih organizacija u BiH predlaže formiranje Koordinacionog tijela.
 • U 14:42 sati, Federalni hidrometerološki zavod BiH dostavio je Vanredni bilten o stanju meto uslova u našoj zemlji. Između ostalog izdato je upozorenje da je težina sniježnog pokrivača izmjernog u 13:00 sati u Sarajevu iznosila 160 kg/m2.
 • · U 14:55 sati, Obavještenje JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo da postoji ozbiljna prijetnja urušavanja krova u ulici Kolodvorska br. 14. Ozbiljne naznake registruju se u vidu zvučnih vibracija. Mole za pomoć. Po ovom zahtjevu danas će se na navedenu lokaciju uputiti deminerska ekipa FUCZ-a s jednim kamionom utovarivačem kako bi krov i prostor oko Hitne pomoći bio očišćen od snijega.
 • U 14:57 sati, Zahtjev za pomoć od strane Kliničke bolnice Mostar za obezbjeđenjem 20 tona goriva za grijanje. Zahtjev je upućen prema Federalnoj direkciji za robne rezerve i Kantonalnom stožeru civilne zaštite HNK-a.
 • U 15:59 sati, Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo dostavila je Rješenje o proglašenju redovne odbrane od leda za poplavno područje Srednja Posavina i Odžačka Posavina, na teritoriji Federacije BiH. Redovana odbrana od leda počinje dana 13.02.2012. godine, u 08:00 sati i traje do stavljanja van snage ove odluke. Mjere redovne odbrane od leda provoditi će se u skladu s odredbama tačke 9.3. Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.
 • 16:05 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za vertikalnim transportom na dostavi hrane i lijekova Aiši Kulić u općinu Sokolac – selo Hrastište, a po zahtjevu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.
 • U 17:55 sati, od Ministarstva sigurnosti informisani smo o izvršenim aktivnostima na doturu hrane i lijekova vertikalnim transportom, u toku 13.02.2012.godine. Angažiranja snaga EUFOR-a (vertikalni transport: Završena je dostava paketa hrane u sela Luko i Luke (300 kg ukupno) po zahtjevu FUCZ. Izvršena je evakuacija osobe-Dine Maciča iz sela Grušča u Konjic po zahtjevu FUCZ. Također, od strane OS BiH prihvaćen je zahtjev za pomoć-helikopter za sela: Bulatovići, Tuhobić, Repovci, Gobelovina, Dužani, Čičevo, Ulog, Donja Ljuta (30 paketa po 25 kg). Prema OS BiH upućen je i zahtjev od FUCZ za angažman helikoptera na evakuaciji tehničkog osoblja relejne stanice Tušnica-Livno. Zahtjev se razmatra.

U 12,00 sati, održana je sjednica Federalnog štaba civilne zaštite sa slijedećim dnevnim redom:

a) Analiza stanja i poduzetih mjera Federalnog stožera civilne zaštite od 12.02.2012. godine do danas,

b) Verifikacija odluka, zapovjedi, preporuka i saopćenja koje je donio Federalni stožer civilne zaštite u razdoblju od 12.02.-13.02.2012. godine,

c) Daljnji zadaci Federalnog stožera civilne zaštite na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH i donošenje odluka.

Nakon rasprave na sjednici usvojene su određene naredbe, zaključci i preporuke i to:

1. Naredba Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo odmah i bez odlaganja angažuje dodatne mašine i ljudstvo iz državnih i privatnih preduzeća za potrebe čišćenja snijega sa magistralnih saobraćajnicana kojima saobraćaj još uvijek nije normaliziran,

2. Preporuku Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, do 14.02.2012. godine, do 09,00 sati pripremi prijedlog zapovjedi za rješenje o načinu čišćenja i odvoza snijega sa magistralne prometnice (gradske transferzale u Sarajevu-zaobilaznica) i o načinu određivanja lokacija za odlaganje snijega.

3. Da se pripremi zaključak kojim se načelnik Stožera zadužuje da od Federalnog hidrometeorološkog zavoda zatraži, da do srijede 15.02.2012. godine, kada je zakazan sastanak sa federalnim agencijama za slivna područja Jadranskog mora i rijeke Save na temu prevencije u zaštiti od poplava, na kojeg pozvati i direktora tog zavoda,

4. Da se u vezi akta Ministarstva sigurnosti BiH od 08.02.2012. godine kojim se traži ažuriranje planova zaštite od poplava u slučaju naglog topljenja snijega, pozove predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH, a po mogućnosti i ministar sigurnosti BiH, na tematsku sjednicu Stožera koja je zakazana za srijedu 15.02.2012. godine i na kojoj će se dogovoriti način provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini u cijelosti,

5. Da se pripremi naredba za Federalni i kantonalne MUP, Federalni i kantonalna ministarstva prometa i komunikacija i za kantonalne štabove civilne zaštite na području kantona gdje je bilo ograničeno njihovo kretanje, o liberalizaciji prometa čiji je nacrt već dostavljen svim članovima Stožera, kojom se liberalizuje kretanje kamiona, autobusa i šlepera, zavisno od uvjeta, u konvojima ili na drugi način,

6. U vezi sa ovom naredbom dogovorno je da se na jednoj od narednih sjednica Stožera pozovu direktori JP Ceste Federacije BiH, JP Autocesta i JP Aerodrom, kako bi se uvjerili u efekte ove i drugih naredbi koje je Stožer donosio u vrijeme stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH.

7. Da se pripremi naredba Federalnom zavodu za geologiju da u suradnji sa nadležnim kantonalnim institucijama izvrši procjenu potencijalnih klizišta i odrona te da pripreme program preventivnog djelovanja,

8. Naredba kantonalnim i općinskim stožerima civilne zaštite o čišćenju snijega sa svih ugroženih objekata u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba,

9. Da se pripremi preporuka Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da se putem nadležnih kantonalnih organa za oblast obrazovanja i kantonalnih štabova civilne zaštite i kantonalnih štabova civilne zaštite za početak nastave u svim školskim ustanovama gdje god to uvjeti dozvoljvaju, na osnovu njihovih procjena.

10. Da se pripremi pismeni izvještaj, odnosno zabilješka sa sastanka kojeg je održao načelnik sa ostalim članovima Stožera (Teskeredžić,Kalaš, Parla, Sendić i Poljo kao šef Stručne službe Stožera) u prostorijama Federalnog stožera civilne zaštite 12.02.2012. godine sa predstavnicima švajcarske humanitarne agencije koja djeluje po nalogu švajcarskog Ministarstva vanjskih poslova i predstavnicima Ambasade Švajcarske, na temu pružanja najneophodnije pomoći Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica prirodne nesreće i

11. Da se pripremi odluka po zahtjevu Općinskog stožera civilne zaštite Jablanica, kojom se tom općinskom stožeru odobravaju sredstva za nabavku 2.000 litara dizel goriva i 50 litara motornog ulja za mehanizaciju koju je Stožer angažirao na čišćenju magistralnog puta M-17 na području Drežnice,

Ostale odluke, naredbe i preporuke koje su pripremljene ali nisu potpisane i to:.

1. Naredba kantonalnim i općinskim stožerima civilne zaštite o izvještavanju o stepenu realizacije dobijenih zapovjedi Federalnog stožera civilne zaštite, od proglašenja stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH do utorka 14.02.2012. godine,

2. Naredba kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite za čišćenje pristupnih puteva svim stočnim farmama, te omogućavanja pristupa vodi i stočnoj hrani, te puteva do svih proizvodnoprehrambenih objekata i drugih proizvodnogospodarskih objekata čija je proizvodnja od značaja za provođenje mjera zaštite i spašavanja i o poduzimanju mjera veterinarskih institucija u prevenciji I zaštiti životinja.

3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku prehrambenih artikala neophodnih za pripremu obroka u svim javnim kuhinjama u Federaciji BiH u iznosu od 369.945,00 KM (u vezi sa ovom odlukom čeka se mišljenje, odnosno prijedlog Federalnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a aktivnosti na pribavljanju tog mišljenja su u toku),

Nakon sjednice Federalnog štaba CZ, navedene naredbe i preporuke dostavljene su institucijama na koje se odnose.

1. Da kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji s KŠCZ organizuju nesmetan promet svim motornim vozilima uz punu kontrolu saobraćaja od strane nadležnih policijskih uprava, prema uslovima na terenu, konvojima ili na drugi način.

2. Da kantonalni i općinski štabovi CZ za potrebe FŠCZ podnesu izvještaje o stepenu realizacije dobijenih naredbi FŠCZ-a od vremena proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH, zaključno s utorkom 14.02.2012. godine

3. Da kantonalni i općinski štabovi CZ poduzmu sve odgovarajuće mjere na čišćenju svih puteva prema stočnim farmama te omogući pristup vodi i stočnoj hrani za stoku.

4. Da Federalni hidrometerološki zavod Sarajevo za potrebe FŠCZ pripremi procjenu dugoročne vremenske prognoze u cilju predupređenja i provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, odrona i klizišta, zbog mogućeg naglog topljenja snijega.

5. Da Federalni zavod za geologiju u saradnji s nadležnim kantonalnim institucijama izvrši procjenu klizišta i odrona te pripremi program preventivnih mjera za sprečavanje nastanka istih

6. Da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pripremi prijedlog zaključka resornim ministarstvima i Kantonalnim štabovima CZ o početku nastave u svim školskim ustanovama, na osnovu vlastitih procjena, gdje god to uslovi budu dozvoljavali.

7. Da kantonalni i općinski štabovi CZ zaduže pravne i fizičke osobe da preduzmu aktivnosti na utvrđivanju realnog rizika od urušavanja i oštečenja i uklanjanju sniježnih nanosa sa objekata koji su u njihovom vlasništvu.

· Ministarstvo sigurnosti BiH – OKC – 112 BiH (informcija od 13.02.2012.god., od 14,35 sati)

Od strane OS BiH prihvaćen je zahtjev za pomoć-helikopter za sela Bulatovići, Tuhobić, Repovci, Gobelovina, Dužani, Čičevo, Ulog, Donja Ljuta (30 paketa po 25 kg). Prema OS BiH upućen je i zahtjev od FUCZ za angažman helikoptera na evakuaciji tehničkog osoblja relejne stanice Tušnica-Livno. Zahtjev se razmatra.

Jučerašnja angažiranja snaga EUFOR-a (vertikalni transport):

· Završena je dostava paketa hrane u sela Luko i Luke (300 kg ukupno) po zahtjevu FUCZ.

· Izvršena je evakuacija osobe Dine Maciča iz sela Grušča u Konjic po zahtjevu FUCZ.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:

a) izvještaj u 10,21 sati o stanju prometnica u F BiH u 09,00 sati

b) izvještaj u 19,54 sati o stanju prometnica u F BiH u 19,00 sati

2. BiHAMK

a) izvještaj u 06,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

b) izvještaj u 10,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

c) izvještaj u 13,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

e) izvještaj u 16,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

3. Federalni hidrometerološki zavod (u 14,42 sati)

Vanredni bilten o hidrometerološkim uslovima na području BiH. Izdato je upozorenje da je težina sniježnog pokrivača izmjernog u 13:00 sati u Sarajevu iznosila 160 kg/m2.

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ (u 19,40 sati)

Informacija o učešću deminerskih timova FUCZ koji su stavljeni na raspolaganje kantonalnim upravama i kantonalnim štabovima civilne zaštite kao podrška u otklanjanju problema izazvanih velikim sniježnim padavinama.

5. Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo (u 15:59 sati)

Agencija za vodno područje rijeke Save – Sarajevo dostavila je Rješenje o proglašenju redovne odbrane od leda za poplavno područje Srednja Posavina i Odžačka Posavina, na teritoriji Federacije BiH. Redovana odbrana od leda počinje dana 13.02.2012. godine, u 08:00 sati i traje do stavljanja van snage ove odluke. Mjere redovne odbrane od leda provoditi će se u skladu s odredbama tačke 9.3. Federalnog operativnog plana odbrane od poplava.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton

Dana 13.02.2012. god. održana je sjednica Županijskog stožera civilne zaštite, na kojoj su analizirane do sada poduzete aktivnosti i razmotrena informacija o stanju u općinama HNŽ. Konstatirano je kako je Stožer, na zahtjev mostarskog stožera civilne zaštite, osigurao nabavku soli za posipanje ulica, a na zahtjev stožera iz svih općina HNŽ lož ulje za bolnice i domove zdravlja, koje će ovaj tjedan biti dostavljeno. Na sjednici je donesena odluka da će nastava u osnovnim, srednjim školama, te na visokoškolskim ustanovama u HNŽ početi u ponedjeljak 20. veljače 2012. godine. U tom smislu zaduženo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta, da u suradnji s ravnateljima škola, rektorima sveučilišta, te s gradskim i općinskim stožerima civilne zaštite u narednim danima osiguraju uvjete za nesmetan i siguran dolazak djece u obrazovne institucije. Stožer je, također, zadužio općinske stožere civilne zaštite da izvrše sve potrebne pripreme za slučaj poplava, nakon topljenja snijega, te da Stožer izvijeste o potrebama koje imaju kada je zaštita od poplava u pitanju. O pristiglim zahtjevima Stožer će, u suradnji s Vladom HNŽ-e i u skladu s mogućnostima, donijeti odgovarajuće odluke. Članovi Stožera raspravljali su i o uočenim pojavama izlova ribe i krivolova, te su donijeli zapovijed kojom se od MUP-a i lovočuvarskih službi traži da pojačaju aktivnosti na sprečavanju ovih pojava.

Na području naše županije prometuje se otežano. Zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na dionicama: Stolac – Neum i Prozor-Rama – Tomislavgrad.

Otežano se prometuje na dionicama: Mostar - Nevesinje, Mostar - Stolac i Mostar -Čitluk.

Grad Mostar. Većina najfrekventnijih prometnica u gradu očišćena je za normalno prometovanje, a problem predstavljaju pojedine uske ulice. Naime, zbog automobila je onemogućen normalan ulazak strojeva. Od elektropoduzeća doznaje se da je napajanje el. energijom uredno. Procjene su da će zbog otapanja snijega doći do kratkih spojeva i kvarova na elektromreži. Iz Vodovoda javljaju da je vodoopskrba uredna, ali imaju dosta intervencija na promjeni satova za vodu koji pucaju zbog niskih temperatura. Vatrogasci su imali jednu intervenciju u Mahali gdje su čistili snijeg sa krova jedne obiteljske kuće. Prilikom odvoženja smeća tokom dana radnici JP Komos, JP Parkovi i JP Uborak imali su velikih poteškoća iz dva razloga. Prvi je zaleđeni kontejneri za smeće, a drugi je nepropisno parkirani automobili, koji su spriječili normalno prometovanje vozila javnih poduzeća. Autobusi Mo Busa su prometovali s malim zakašnjenjima na pojedinim relacijama zbog zastoja u prometu uzrokovanim čišćenjem snijega, dok se nije moglo prometovati od Rodoča do Jasenice, te na sjeveru do Potoka. Pripadnici gorskih službi spašavanja imali su nekoliko intervencija, a narednih dana će se više angažirati izvan grada gdje još nije uspostavljen normalan promet i komunikacija.

Općina Konjic. Dana 13.02.2012. god. oko 16 sati helikopterom EUFOR-a je izvršena hitna evakuacija bolesnog Dine Macića iz sela Grušča, koji je prije 3 dana poslan kao pomoć u ugrožena sela Bjelimića. Prebačen je u bolnicu u Konjic, s visokom temperaturom i vidno iscrpljen. Bila je planirana i akcija dostave lijekova i hrane helikopterom OS BiH za sela Repovci, Bulatovići, Tuhobići i Gobelovina, ali je to, zbog vremenskih prilika u Sarajevu, pomjereno za danas. I pored svih napora na raščišćavanju putova, nije se uspjelo probiti do većeg broja sela i zaselaka iz kojih neprestano dolaze apeli za pomoć u hrani i lijekovima. Opskrba vodom i strujom je uredna.

Općina Čapljina. Pripadnici Protupožarne postrojbe su tijekom dana dostavljali hranu i lijekove za osobe u potrebi, na teško pristupačnim dijelovima općine, kao i radili su i na zbrinjavanju romskih osoba u Čapljini i Opličićima. Pored niza tehničkih intervencija i dostave vode za kućanstva, očistili su snijeg sa krovišta dvije obiteljske kuće, posipali sol po ulicama i raskrižjima. Tijekom noći jedna vatrogasna postrojba čistila put od Dračeva do Bajevaca.

Općina Jablanica. Na području općine Jablanica tijekom dana su nastavljene aktivnosti na strojnom raščišćavanju gradskih ulica i putova prema prigradskim i udaljenijim mjestima. Opskrba grada vodom je uredna, dok je u nekoliko seoskih naselja od ranije prisutan problem pucanja vodovodnih cijevi. Napajanje el. energijom je uredno. Općinski stožer civilne zaštite svakodnevno prima sve veći broj zahtjeva za dostavu hrane i lijekova. U cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od poplava, Općinski stožer je donio odluku da se danas i narednih dana angažira oko 50 omladinaca na raščišćavanju trotoara i šahtova, kako ne bi došlo do začepljenja istih prilikom otapanja snijega.

Općina Stolac. Otežano se prometuje magistralnim i lokalnim putovima. Opskrba el. energijom i vodom je uredna.

OpćinaProzor-Rama. Stanje u prometu se stabilizira. Opskrba strujom i vodom uredna.

Općina Neum. Na području grada ulice su čišćene i posipane solju, te su uglavnom prohodne, ali je otežan promet prema ostalim naseljenim mjestima u općini. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Ima problema u telefonskim komunikacijama.

Kanton Sarajevo (18,56 sati)

Prema informaciji iz Općinske službe CZ Novo Sarajevo, te FK " Željezničar" jutros je došlo do rušenja dijela krova na zapadnoj tribini stadiona Grbavica, tačnije konstrukcije koja je pokrivala tribinu. Čitava konstrukcija je pala i uništena pod velikom količinom snijega. Drugi dio tribine je također pod velikim teretom snijega, te su velike šanse da se i taj dio uruši. Nije bilo ljudskih žrtava. Ekipe općinskog Štaba CZ Novo Sarajevo će izaći na teren i utvrditi činjenično stanje. U poslijepodnevnim satima obaviješteni smo od strane Direktora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS da snijeg koji se nalazi na krovu zgrade predstavlja opasnost. Načelnik Štaba CZ KS i članovi Štaba su izašli na lice mjesta te dogovorili konkretne mjere za otklanjanje snijega sa zgrade.

Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, tako da su prohodne ulice u slijedećim MZ: Baščaršija, Sumbuluša, Mjedenica, Mošćanica, Vratnik, Ferhadija, Sedrenik, Medrese, Logavina, Bistrik, Širokača, Mahmutovac, Babića Bašča, Toka-Džeka i Hrid-Jarčedoli. Na ručnom čišćenju tokom dana je bilo angažovano 103 lica te 8 pripadnika DVD Vratnik.

Općina Centar. Većina ulica je potpuno očišćena i kao takva u upotrebi za motorni i pješački saobraćaj. Pozivi građana su sve rjeđi po ovom pitanju, uz izuzetke stanovnika manjih ulica u kojima je otežan pristup mašinama zbog suženosti, izuzetnog nagiba ili nepropisno parkiranih automobila. Međutim, registrovan je znatno veći broj građana koji se telefonski, pismeno i lično obraćaju za pomoć pri skidanju snijega sa krovova i ledenica. Većina takvih poziva upućuje se na upravitelje stambenih zgrada odnosno na zakonsku obavezu samostalnog skidanja snijega i ledenica za vlasnike i korisnike privatnih kuća. Sekretarima mjesnih zajednica upućeno je saopćenje čiji sadržaj distribuiraju građanima putem oglasnih ploča. U saopćenju između ostalog stoji i zakonska obaveza čišćenja snijega i uklanjanja ledenica od strane vlasnika i korisnika stambenih i poslovnih objekata. U iznimnim slučajevima, gdje prijeti realna opasnost po živote ljudi, angažuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo "Bjelave", ukoliko postoje tehnički uslovi za intervenciju uz upotrebu ljestvi i ljudstva. Također, u pojedinim situacijama, ukoliko je hitno potrebno i praktično izvodivo angažuju se i pripadnici mobilnog tima, sastavljenog od 25 ljudi sa alatom za čišćenje snijega. Mobilni tim danas je ručno čistio: krov Ambulante porodićne medicine "Višnjik", krov Srednje zubotehničke škole, krov sa baraka u ulici Nova 18, krov porodične kuće u ulici Hiseta 9, čišćenje snijega na Skenderiji oko "Ledene dvorane" nakon urušavanja krova, stepenište koje vodi do Ambulante "Breka" i apoteke. Čest problem na terenu predstavljaju pucanja cijevi usljed smrzavanja vode i curenje duž pročišćenih saobraćajnica, što dovodi do stvaranja poledice. U ovakvim situacijama obavještava se JKP "Vodovod i kanalizacija", koji vrše hitne popravke, uzrokujući zastoje ili obustave saobraćaja. Tokom dana u Službu CZ je pristigao i apel za pomoć u hrani za dvočlanu porodicu Aide Hamzić u ulici Jukićeva 52 A. Ovaj predmet dat je na rješavanje Službi za rad, socijalna pitanja i izbjeglice i Službi za lokalnu samoupravu. Prema povratnim informacijama hrana je dostavljena na navedenu adresu.

Općina Novo Sarajevo. U toku dana radilo se na poslovima raščišćavanju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo. Na tim poslovima bilo su angažovane 2 mašine i 100 lica na ručnom čišćenju snijega. Pripadnici DVD "Novo Sarajevo" su u toku dana bili angažovani na čišćenju snijega i skidanju ledenica sa objekata.

Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica radilo je 11 mašina, 100 lica redovno.

Općina Ilidža. Tokom dana nastavljeno je čišćenje ulica na području općine Ilidža od strane ugovorene firme "GRAKOP" koja vrši redovno održavanje. Angažovano je 14 pripadnika civilne zaštite na čišćenju krovova na zgradama koje su u vlasništvu općine Ilidža.

Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme "Dedukić" d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 10 mašina od drugih firmi i privatnika, te 25 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih puteva.

Općina Vogošća. Sa područja Općine Vogošća KJKP "RAD", gdje je bilo pristupačno, vršio je odvoz smeća sa dva namjenska vozila. Po zahtjevima mjesnih zajednica sa područja Općine Vogošća za četiri porodice izvršena je distribucija ogrijevnog drveta za pet porodica, a paketi sa prehrambenim artiklima za osam porodica. Povjerenici civilne zaštite na više lokacija su starijim i iznemoglim osobama koji stanuju u kućama pomogli u skidanju snijega sa krovova u cilju sprečavanja urušavanja krovnih konstrukcija i čišćenju pristupnih staza do stambenih objekata.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 14 mašina, kao i 30 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano, prohodno (Klek,Visojevica,Luka-Žorci,Korita,Buljetovina).

Općina Trnovo. U toku dana čišćene su putne dionice prema Umoljanima, Elezovićima, Brdima i Milišićima. Sutra će se čistiti saobraćajnice prema Umočanima.

Kanton 10. (18,15 sati)

Regionalna cesta Mokronoge –Ravno i dalje je zatvorena za promet. Zimska služba Livno-Putovi radi na čišćenju iste. Veći broj sela i zaseoka i dalje je odsječen od glavnih prometnica. Sva raspoloživa mehanizacija je i dalje na terenu. Užurbano se radi na deblokadi seoskih putova i probijanju do osamljenih gospodarskih objekata i stočnih farmi. Komunalne firme i vatrogasci vrše dostavu vode cisternama za najugroženije. Prolaz kamiona i autobusa prema Srednjoj Bosni vrši se uz pratnju putnim pravcem Livno-Šuica. Deminerski timovi FUCZ-a u suradnji sa Crvenim križem HBŽ radili su na dostavi lijekova i namirnica ugroženom stanovništvu u općinama Drvar i B.Grahovo, te na ispomoći prilikom sahrane u mjestu Dobro. Tokom dana dva dobrovoljca (Toni i Damir Miloloža) uspjeli su dostaviti lijekove i hranu do ugroženih obitelji u podnožju planine Cincar na predjelu Kruzi. Na snazi je Odluka o obustavi nastave u svim školama na području HBŽ koja vrijedi do 15. veljače.

Zapadnohercegovački kanton (18,18 sati)

Tokom jučerašnjeg dana u svim općinama se intezivno radilo na raščišćavanju svih saobraćajnica od novog i starog snijega, te gradskih ulica i prilaza važnijim objektima. Na magistralnim cestama i regionalnim cestama prometuje se otežano i s manjim zastojima. Otežano se prometuje i na relacijama prema graničnim prijelazima. Zbog novih padavina snijega, ugaženog snijega i zaleđenih dijelova prometnica, otežano se prometuje na regionalnim i lokalnim cestama koje su i dalje u veoma teškom stanju. Opskrba električnom energijom i vodom relativno dobra. Sveukupno stanje se lagano normalizira.

Tuzlanski kanton

Na području TK u toku noći nije bilo novih padavina. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega. Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama. Zbog niskih temperatura zabilježno je smrzavanje mjernih uređaja na pojedinim dijelovima kantona (Kladanj, Sapna, Gradačac, Čelić, Tuzla) te je radi toga otežano snabdijevanje građanstva pitkom vodom.

Općina Banovići. I dalje dio općine Banovići bez grijanja.

Općina Kladanj. Jutros u 07,00 sati izmjerena je temperatura od -22 °C. Problem sa vodosnabdijevanjem imaju MZ Kladanj (ulice u visinskom dijelu) i MZ Tarevo.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (19,54 sati)

Stanje na autocesti (dionica Kakanj – Jošanica)

(podaci dobiveni od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar)

Autocesta je očišćena za prometovanja vozila bez poteškoća. Čišćenje se obavlja kontinuirano. Očišćene su i zaustavne trake u skoro cijeloj svojo dužini "na crno".

Stanje na aerodromu Sarajevo

(podaci dobiveni od glasnogovornice Međunarodnog aerodroma Sarajevo)

Zračni promet se odvija prema predviđenom rasporedu letova za današnji dan. U periodu do 16:00 sati realizirano je ukupno 9 letova. Iz komercijalnih razloga otkazan je popodnevni let za Budimpeštu. Večeras se očekuje slijetanje zrakoplova iz Istanbula, Beograda, Beča i Zagreba (ukupno 4 slijetanja). Nema problema u odvijanju zračnog prometa, a aktivnosti koje će se nastaviti raditi vezane su za održavanje aerodromskih površina i radionavigacijskih sredstava čistima radi neometanog i redovnog odvijanja zračnog prometa.

Stanje vezano za željeznički saobraćaj i infrastrukturu

(podaci dobiveni od izvršnog direktora Željeznice FBiH)

Sve pruge na Željeznicama Federacije BiH su prohodne. Saobracaj se odvija uz odredene poteskoće. Povremeni prekidi saobraćaja se dogadjaju na pruzi Bradina - Konjic zbog otklanjanja leda koji se u tunelima stvara u velikim količinama. Elektroprivreda BiH se redovno podmiruje praznim kolima Prevoz tereta za ostale korisnike se odvija uz izvjesna kašnjenja.

Noću 12/13 02.2012.godine voz br.45120 koji je vozio ugalj iz Ploča za Koksaru Lukavac stao je u tunelu Plješevac u 2 sata i 10 min. u km 46+00 između stanica Konjic i Bradina. Prema informacijama sa terena uzrok je bio led u tunelu br,14 Plješevac. Poslije borbe gotovo cijelu noć ili tačniju ujutro u 08,35 voz je uz pomoć pomoćnih lokomotiva prepolovljen i pola vagona je dovezeno u stanicu Bradina a pola vraćeno u stanicu Konjic. U 09,00 su poslane interventne ekipe ne kritično mjesto za uklanjanje naslaga leda. Utvrđeno je da podzemne vode izviru u tunelu, slivaju se preko šina i pragova i lede, praveći tako reći bob stazu u tunelu. Interventne ekipe su ostale na terenu cijeli dan do 18,45, kada je pruga ponovo postala prohodna. U vrijeme neprohodnosti pruge putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Konjic je organizovan uz pomoć autobusa a dalje vozovima.

Dana 13.02.2012.godine od 18,45 sve pruge na mreži Željeznica Federacije BiH su prohodne. Saobraćaj se odvija prema planiranom redu vožnje uz određena zakašnjenja. Osim otežanih uslova za odvijanje saobraćaja zbog snijega i leda na kašnjenje vozova dobrim dijelom utječu i česti kvarovi na lokomotivama zbog ekstremnih uslova vožnje i niskih temperatura. Održavanje i popravci lokomotiva u Centralnoj Radionici Rajlovac su takođe otežani zbog niskih temperatura i nedostatka dovoljnih količina rezervnih dijelova za ovoliki broj popravaka. Umor ljudi i odlazak na bolovanje takođe postaje problematičan jer ovakvo stanje traje već više od deset dana

Federalni hidrometerološki zavod (14.02.2012. god. u 06,32 sati)

UPOZORENJE: Težina sniježnog pokrivača izmjerenog 13.02.2011. godine, u 13:00 sati u Sarajevu iznosila je 160 kg/m2.

Jutros je na jugu i zapadu vedro, a u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica 252, Ivan Sedlo 160, Kupres 110, Sarajevo, Sokolac 77, Mostar 76, Srebrenica 64,Gradačac 60, Bugojno 55, Derventa 54, Goražde 39, Sanski Most 38, Banja Luka, Bijeljina, Zenica 37, Tuzla 36, Doboj 33, Čapljina, Prijedor 28, Stolac 23, Neum 22 i Trebinje 13. Temperature zraka u 07 sati (°C): Drvar -24, Kupres -23, Livno -20, Sokolac -18, Prijedor, Sanski Most -16, Bugojno, Srebrenica -15, Bihać, Ivan Sedlo -14, Bjelašnica, Zenica -13, Sarajevo, Bijeljina -12, Tuzla, Zvornik -11, Doboj, Goražde -10, Banja Luka, Stolac, Čapljina -9, Trebinje -7, Gradačac -6, Mostar, Neum -5. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 5 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

PROGNOZA VREMENA ZA DANAS

Danas će u Bosni preovladavati umjereno dopotpuno oblačno vrijeme, uz mjestimično provijavanje slabog snijega. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni slab sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura. Dnevna temperatura od -7 do 0, a na jugu zemlje 5 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno, uz provijavanje slabog snijega. Dnevna temperatura oko -4 °C.

Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ (13.02.2012. u 19:40 sati)

Bosansko - podrinjski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Gojevi - Borovići u kantonalnu bolnicu Goražde. Nakon ukazane pomoći osoba prevezena do navedenog sela. Drugi dio tima vršio prevoz bolesne osobe iz sela Ćurevi u kantonalnu bolnicu Goražde i prevoz nazad u navedeno selo.

Kanton br. 10: Prevoz radnika koji su angažovani na čišćenju pristupnog puta prema groblju, a u svrhu sahranjivanja umrle osobe, iz sela Dobro u Livno. Dostava goriva za bagera koji je radio na čišćenju snijega na pravcu prema selu Vidoši, općina Livno. Drugi dio tima vršio dostavu paketa hrane upućenih za ispostave Crvenog križa u općinama Bosansko Grahovo i Drvar. Dostava paketa Crvenog križa ugroženoj osobi u selu Resanovci, općina Bosansko Grahovo.

Hercegovačko-neretvanski kanton: Prevoz bolesne osobe iz sela Kruševo u bolnicu u Mostar. Prevoz bolesne osobe iz MZ Zalik u bolnicu na Bijelom Brijegu. Drugi dio tima vršio dostavu hrane i lijekova u selo Turija, općina Konjic.

Srednjobosanski kanton: Dostava hrane i obilazak bolesne osobe u selo Buselji, općina Busovača.

Sarajevski kanton: Mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite (PLANT) angažovan na čišćenju snijega u ulici Rustem Pašina, općina Ilidža. Dio tima vršio skidanje snijega sa krova objekta civilne zaštite u naselju Azići. Dio tima angažovan u svojstvu dežurnih vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ. Na ovim poslovima bilo angažirano 15 ljudi. Sektor deminiranja radi u dvije smjene.

Tuzlanski kanton: Dostava paketa Crvenog križa u naselje Mihatovići, općina Tuzla. Dostava paketa Crvenog križa u povratnička sela Handelići i Kovačevići, općina Sapna.

Tokom dana 13.02.2012 godine na zadacima angažovano 40 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 21 vozilom, dva kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodilaca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

BIHAMK (stanje 14.02.2012. godine u 06:30 sati)

I dalje je, zbog snježnih nanosa, u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnim pravcima: Drvar-Glamoč, Tomislavgrad-Prozor, Jablanica-Posušje, Ljubinje-Bileća i Nevesinje-Berkovići. Zbog ugaženog snijega ili leda i u ostalim područjima saobraća se otežano i usporeno, posebno na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Na širem području Kupresa, Šuice i Glamoča jak vjetar povremeno stvara snježne nanose. Ekipe putne operative nalaze se na terenu, ali pri ovako niskim temperaturama djelovanje posipnog materijala je onemogućeno. Zbog problema u odvijanju saobraćaja, koji se javljaju na svim magistralnim i drugim putnim pravcima u FBIH (a posebno u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10) Federalni štab civilne zaštite donio je novu naredbu kojom se naređuje svim kantonalnim MUP-ovima da u saradnji sa kantonalnim štabovima CZ-e organizuju nesmetan saobraćaj svim motornim vozilima uz punu kontrolu saobraćaja od strane nadležnih policijskih uprava, prema uslovima na terenu, konvojima ili na drugi način. Vozila sa prikolicom i šlepere, dok traju zimski uslovi, na planinskim prevojima po mogućnosti preusmjeravati na manje ugrožene putne pravce ili uz policijsku pratnju puštati u manjim konvojima. Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Deleuša i Hum. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj i Crnoj Gori za teretna vozila sa prikolicom i šlepere zatvoreni su granični prelazi Doljani i Klobuk. Na ostalim graničnim prijelazima saobraća se bez dužih zastoja.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE