Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
12 Feb 2012

Izvještaj o radu Federalnog operativnog centra o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 11./12.02.2012.godine, do 10:00 sati.

 

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 11./12.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • I dalje je izražena aktivnost na izdavanju odobrenja za transport energenata i ostalih prijeko potrebnih životnih namirnica, vozilima kojima je zabranjen promet na dionicama HNK, ZHK, K10 i Sarajevo.
 • Ova i niz drugih prijeko potrebnih aktivnosti provođena je u tijesnoj saradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih/unutrašnjih poslova i Kantonalnih štabova civilne zaštite.
 • U 07:46 MUP Kantona 10 obavijestio nas je da su od 05,30 sati zatvoreni putni pravci Tomislavgrad – Posušje i Kolo – Karlov Han na magistralnom putu Livno - Tomislavgrad.
 • U 10:05 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za pomoć mehanizacije OSBiH (ULT 160 i kamion)  za čišćenje prometnica u rejonu Livač – Sutina i održavanje prometnica u centru Mostara u slučaju novih padavina, na osnovu zahtjeva Kantonalnog štaba CZ HNK primljenog u 08,35 sati.
 • U 10,15 sati od Općinske službe CZ Ilidža stiglo je obavještenje da nema potrebe za angažovanje hellikoptera radi dostave hrane i lijekova u planinarski dom “Hrasnički stan” na Igmanu, jer je grupa planinara uspjela doći do doma i pobrinuti se za ljude koji su se nalazili u njemu.
 • U 10:40 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i drugih potrepština na teritoriji kantona 10, kao i evakuaciju jedne osobe iz sela Ravne-općina Kupres. (Na osnovu  zahtjeva Crvenog križa FBiH primljenog u 09,55 sati). 
 • U 11:50 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i drugih potrepština na teritoriji općine Konjic, kao i evakuaciju dvije bolesne osobe iz sela Gornja Ljubuča i Repovci, kao i majke sa 4 –godišnjim djetetom. (Na osnovu zahtjeva Općinskog štaba CZ Konjic). 
 • U 12,46 sati Kantonalni štab CZ Kantona 10 dostavio je plan distribucije hrane i lijekova za ugroženo stanovništvo koja treba da se obavi helikopterom.
 • U 13:10 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i drugih potrepština stočarskoj obitelji u Kruzima ispod planine Cincar - općina Livno, na osnovu zahtjeva Kantonalnog štaba CZ Kantona 10 primljenog u 12,20 sati.
 • U 15:15 sati OKC112 obavijestio nas je da su svi helikopteri prizemljeni i da do kraja dana neće biti letova.
 • U 16:30 sati Federalna služba za spašavanje sa visina izvjestila nas je da je, na osnovu zahtjeva PU Stari Grad, izvršila evakuciju jedne umrle osobe iz naselja Vratnik. Tijelo osobe je preuzelo pogrebno društvo, a uzrok smrti biće naknadno ustanovljen.
 • U 12,00 sati, održana je 6. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojeni su sljedeći zaključci  i preporuke :
 1. Da se uputi molba Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske da omogući prolaz autobusa, kamiona i šlepera iz pravca Goražda ka Sarajevu uz policijsku pratnju konvoja.
 2. Da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, do nedjelje 12.02.2012.godine, sačini prijedog naredbe o čiščenju pristupnih puteva poljoprivrednim objektima i stočnim farmama.
 3. Da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, do nedjelje  12.02.2012. godine, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, pripremi prijedlog odluke o čiščenju i odvozu snijega sa magistralne saobraćajnice (gradske transferzale u Sarajevu -zaobilaznice).
 4. Da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, do nedjelje 12.02.2012. godine, sagleda mogućnost angažiranja dodatne mehanizacije za čiščenje snijega iz državnih, privatnih i drugih preduzeća, uključujući i ponudu privatne firme Soni Boy iz Bihaća, te da  Federalnom štabu civilne zaštite, predloži najoptimalnije rješenje obima i mjesta njihovog angažiranja.
 5. Preporučuje se Federalnoj  direkciji robnih rezervi i Vladi Federacije BiH da riješe zahtjeve  Kantona 10 i  Hercegovačko - neretvanskog kantona o traženim količinama lož ulja, na način kako je to riješila za Bosansko – podrinjski kanton.
 6. Da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, do srijede 15.02.2012.godine, sačini prijedog naredbe o aktivnostima svih nivoa vlasti, javnih preduzeća, komunalnih službi, kantona i općina u preduzimanju  mjera i aktivnosti, u skladu sa rješenjima utvrđenim u operativnom Planu odbrane od poplava  Federacije BiH, na predupređenju mogućih poplava u slučaju da dođe do bržeg otopljavanja snijega.
 7. Da Crveni križ Federacije BiH,  do nedjelje  12.02.2012. godine, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, pripremi prijedlog odluke o  finansiranju nabavke prehrambenih artikala potrebnih za rad  javnih kuhinja svih humanitarnih organizacija u Federaciji BiH za period do 15 dana u skladu sa njihovim kapacitetima i mogućnostima.
 • Nakon vanredne sjednice Federalnog štaba CZ, navedene preporuke i zaključci dostavljeni su institucijama na koje se odnose.
 • Svim Vladama kantona, Kantonalnim upravama CZ, Općinskim načelnicima i Općinskim službama CZ dostavljena je Dopuna naredbe Federalnog štaba CZ broj: 11-49/1-73/12 od 09.02.2012. godine o korištenju sredstava posebne naknade.
 • Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, svim Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Kantonalnim štabovima CZ dostavljana je Naredba da autobusima, kamionima i šleperima koji su zaustavljeni u putu omoguće prolazak prema krajnjim odredištima u svakodnevnim konvojima koji će biti pod pratnjom lokalnih policijskih saobraćajnih patrola, a po potrebi i pratnjom mašina za čišćenja snijega. Ista je dostavljena i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 10,42 sati o stanju prometnica u F BiH u 09,00 sati
b) izvještaj u 19,37 sati o stanju prometnica u F BiH u 16,00 sati

2. JP Ceste Federacije BiH d.o.o.
a) u 09,47 sati, Stanje prohodnosti na magistralnim cestama u 08,00 sati

3. BiHAMK
a) izvještaj u 07,26 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
b) izvještaj u 10,27 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
c) izvještaj u 13,27 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
d) izvještaj u 17,25 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

4. Federalnog Hidrometeorološkog zavoda:
a) U 08,00 sati, dnevni bilten
b) U 09,45 sati, dnevni bilten
c) U 14,15 sati, vanredni bilten i vremenska prognoza za naredna tri dana

 

PREGLED
NASELJENIH MJESTA – SELA I ZASEOKA NA PODRUČJU OPĆINA
FEDERACIJE BiH DO KOJIH JOŠ NISU PROČIŠĆENI PUTEVI (11/12.02.2012.)

Trnovo – Neprohodni putevi u MZ prema selu Čunčići i MZ Šabići prema selima Ozimine i Umoljani.
Grad Mostar – Još uvijek su neprohodni putevi za sela Đubrani, Raška gora, Forticu i izletište Ruište.
Konjic – Neprohodni su putevi za oko 50 sela na području općine.
Jablanica -  Putevi za sela Doljani, Junuzovići, Gornje Paprasko, Orlovac, Risovac plato, vikend naselje Risovac su još uvijek neprohodni.
Neum – Do desetak sela putevi nisu prohodni.
Široki Brijeg – Neprohodan put za selo Crne Lokve u kojem živi 30 stanovnika.
Grude – Od središta općine odsječen zaseok Cere u kojem živi 30 stanovnika.
Bihać – U  MZ Martinbrod, do naselja Trubari put je još uvijek neprohodan. U naselju živi 35 domaćinstava sa oko 60 stanovnika.
Bosansko Grahovo – Na području općine 8 sela i zaseoka odsječeno je od središta općine sa oko 300 stanovnika.
Drvar – Neprohodni putevi za 6 naselja sa oko 150 stanovnika.
Glamoč – Odsječeno od općine 18 sela sa oko 800 stanovnika.
Kupres – Odsječeno 12 sela sa oko 300 stanovnika.
Tomislavgrad – Neprohodni putevi za 20 naselja u kojima živo oko 3.000 stanovnika.
Goražde – U MZ Faočići dio putne komunikacije nije očišćen za selo Krečau dužini od 1,5 km i sela Kovači i Grubce. U MZ Kraboriš putni pravci za selo Raškovići i Sijedac nisu očišćeni. U MZ Osječani nisu otvoreni putni pravci „Pobjeda – Mravi“ i Donje selo.
Pale – Prača – Nije prohodan put prema selu Petovići.
Foča – Ustikolina – Još uvijek nije deblokiran put Jabuka – Modro polje – Zbič – Božanovići i dva kraka prema Bešlićim,a i Kozarevićima.

Ažurirano dana 11.02.2012. godine u 21,00 sati.

III OSTALI DOGAĐAJI
2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)
Hercegovačkoneretvanski kanton
Grad Mostar. Iz EP HZ HB javljaju da je zbog radova obustavljena isporuka struje u Strugama i Gornjim i Donjim Hamzićima. Iz EP BiH javljaju da je istočni dio grada bez struje zbog planiranih radova koje bi trebalo završiti do 09 sati. Iz MUPa HNK-a javljaju da je zbog nanosa u Međinama  potpuno zatvoren put Mostar –Široki Brieg, a otežano se prometuje na putu Mostar- Čitluk. Putni pravci: Mostar-Čapljina i Mostar - Jablanica su prohodni za osobna vozila.
Općina Prozor Rama. Stanje u ovoj opštini se stabilizuje, redovno se čiste i održavaju putne komunikacija.Otežano se prometuje prema Uskoplju i Jablanici.
Općina Stolac. Palo novih 15-ak cm snijega, sve putne komunikacije su prohodne ali se otežano prometuje.Grad je uredno snabdjeven el. energijom,vodom i telefonijom.
Općina Čapljina. IZ OC Čapljina javljaju da je palo novih 10-ak cm snijega ali se uredno prometuje na svim putnim pravcima. Grad je uredno snabdjeven el-energijom, vodom i telefonijom.
Općina Jablanica. Palo novih 15-ak cm snijega, otežano se prometuje na svim putnim pravcima. Snabdjevanje vodom i el energijom uredno. Gorska služba spašavanja radi na dostavi neophodnih namirnica i lijekova za ugroženo stanovništvo.
Općina Konjic. I dalje se radi na raščiščavanj lokalnih puteva tako da je većina puteva osposobljena za prometovanje iako je palo novi 15 cm snijega.putna komunikacija nije uspostavljena za oko 50-ak sela pa se do njkih može doćoi samo pješice.
Općina Neum. Sve putne komunikacije su prohodne, uredno snabdjevanje strujom i vodom. I dalje zbog velikih nanosa nije očišćena putna komunikacija za 15-ak sela u Neumskom zaleđu.

Kanton Sarajevo
Općina Centar. U većini ulica počelo je i odvlačenje smeća od strane KJKP „RAD“. Problem i dalje predstavlja suženost kolovoznih traka zbog snijega koji je ostao nakon prolaska grtalica.  Na terenu je bio angažovan mobilni tim CZ koji broji 25 ljudi sa lopatama, krampama i razbijačima leda i djeluju na području cijele općine Centar gdje se ukaže potreba. Najčešće intervencije tima odnosile su se na čišćenje pristupnih puteva do bolesnih, starih, socijalno ugroženih i sl. slučajeva.  Tokom dana 2 mašine radile su na raščišćavanju snijega u mjesnim zajednicama Pionirska dolina, Nahorevo, Soukbunar, Mrkovići, Breka, Koševo, Bardakčijama i Mejtašu. Za danas planirano je čišćenje sljedećih ulica: Sarač Ismailova, Ivana Cankara, Kevrin potok – popravka, Dola – popravka, Sepetarevac – popravka, Bjelave – popravka, dio ulice Ašikovac, Donji Kartal, dio ulice Budakovići, Mehmeda Handžića – popravka, i dio ulica Zaima Šarca – koji do sada nije čišćen.
Općina Ilidža. Zbog težine snijega srušio se krov na skladište firme „Mepros“ u ulici Tvornička br. 20. Nije bilo povrijeđenih lica.
Općina Vogošća. Tokom proteklog dana na deblokadi lokalnog vodovoda u Tihovićima vanredno je angažovana jedna mšina, a po jedna na pročišćavanju puta do farme krava u naselju Gornji Nebočaj - Mjesna zajednica Semizovac i putnih pravaca u Mjesnoj zajednici Svrake. Svi putni pravci su prohodni. Preduzeće “BAGS Energotehnika“ Vogošća redovno svaka dva sata informiše Operativni centar civilne zaštite Vogošća o izlaznoj i povratnoj temperaturi vode za zagrijavanje stanova, privrednih subjekata i javnih ustanova. Zagrijavanje se trenutno odvija bez problema.
Općina Trnovo. U toku predhodnog dana 6 građevinskih mašina je radilo na čišćenju saobraćajnica  prema selima Ledići, Bašci, Brda, Milišići i Lukovac. Još uvijek nisu prohodni lokalni putevu u MZ Delijaš prema selu Čunčići i u MZ Šabići prema selima Ozimine i Umuljani.
GRAS: S obzirom na nove sniježne padavine javni gradski prevoz jutros se odvija otežano i usporeno na svim linijama.
Kanton 10
Magistralne: zbog jakog vjetra 12.02.2012 u 01:00 sati za promet je zatvorena cesta M-15 Šujica-Tomislavgrad-Kolo. Na ostalim dionicama je prohodno, vjetar stvara nanose i otežava promet. Situacija na terenu se mijenja iz sata u sat.
Regionalne: Glamoč-Rore-Drvar i Mokronoge-Ravno zatvoreno za promet.
Radi se na raščišćavanju svih putnih pravaca.
Na snazi je zabrana kretanja svih teretnih vozila i autobusa bez policijske pratnje na području HBŽ. Zalihe goriva za strojeve koji su angažirani od strane Stožera civilne zaštite su pri kraju.
U općinama Drvar, Glamoč, B.Grahovo i Tomislavgrad većina putova u selima su neprohodna. Deminerski timovi Civilne zaštite uz pomoć volontera a u suradnji sa Crvenim Križem HBŽ vrše dostavu lijekova i potrebnih namirnica najugroženijima. Zbog zaleđenih pojilišta i vodovoda mnoga poljoprivredna gospodarstva imaju poteškoće u napajanju stoke. DVD i komunalna poduzeća vrše dostavu vode sa raspoloživim cisternama. Ivovik  10 kvdv (općina Tomislavgrad) zbog jakog vjetra i nepristupačna terena dva dana nije pod naponom. Jošanica (općina Tomislavgrad) 10 kvdv jučer je dolazilo do ispadanja iz napona dva puta kratko. Temperatura jutros u 07.00h je bila -10C, jučer maksimalna -6C, količina padavina 5l/m2, visina snijega 56cm (5cm novog snijega).

Zapadnohercegovački kanton
Sinoć od 16,00 do 16,30 sati počeo je padati gust snijeg koji ponovno stvara probleme. Do jutros je napadalo novih 10 cm snijega. U svim općinama se intezivno radi na raščišćavanju prometnica, gradskih ulica, i prilaza važnijim objektima. Na magistralnim cestama i regionalnim cestama prometuje se otežano i s manjim  zastojima, prema Mostaru i na relacijama prema graničnim prijelazima zbog konvoja kamiona za opskrbu. I dalje su regionalne i lokalne cesta u veoma teškom stanju tj. probijeni su uski prolazi (jedan kolnički trak), koji su danas prekriveni ledom i novim naslagama snijega. Trenutno se probijaju posljednje dionice prema najudaljenijim brdskim mjestima, a hitne potrebe za lijekovima i hranom se i dalje rješavaju skuterima. Opskrba električnom energijom i vodom relativno dobra.

Tuzlanski kanton
Na području TK palo je u prosjeku 7 cm novog snijega. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
Općina Banovići. Kvar na gradskom toplovodu nije otklonjen, tako da jedan dio grada Banovići još uvijek nema grijanje.U toku jučerašnjeg dana čišćene putne komunikacije na kojima saobraćaju autobusi.
Općina Kladanj. Uslijed težine snijega popustio je krov na pom. objektu (štala) vl. Š.H. u naselju Ravne kao i krov hale privatne firme „Tabić Trade“. Mehanizacija za čišćenje snijega je angažovana na cijelom dijelu općine Kladanj.
Općina Tuzla. Dana 11.02.2012. god. u jutarnjim satima dio Tuzle među kojima je i dio UKC Tuzla u naselju Slavinovići (Bolnica „Slavinovići“) ostao je bez vodosnabdijevanja uslijed pucanja vodomjera. U popodnevnim satima došlo je do uklanjanja kvara i normalizacije snabdijevanja vodom.
U toku dana obavljeno je čišćenje jednog dijela trotoara od sniježnih nanosa u blizini škola radi evenutalnog početka školske nastave u osnovnim i srednjim školama.

3. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Informacija o stanju prometnica u FBiH  (na dan: subota, 11.02.2012. u 16:00)
Stanje na autocesti (dionica Kakanj – Jošanica)
(podaci dobiveni od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar)
Autocesta je ponovno očišćena „do crnog“ kolovoza. Čišćenje se obavlja kontinuirano. Prometovanje autocestom se odvija bez poteškoća.
Stanje na aerodromu Sarajevo:
(podaci dobiveni s Međunarodnog aerodroma Sarajevo)
Zračni promet se odvija prema predviđenom rasporedu letova za današnji dan. U periodu do 16:00 sati realizirani su svi planirani letovi – ukupno 9. Večeras se očekuje slijetanje zrakoplova iz Beča, Beograda, Ciriha i Zagreba. Nema poteškoća u odvijanju zračnog prometa te prihvatu i otpremi zrakoplova, putnika i stvari. Zimska služba kontinuirano radi na održavanju aerodromskih površina i radionavigacijskih sredstava radi neometanog i redovnog odvijanja zračnog prometa.
Stanje vezano za željeznički saobraćaj i infrastrukturu:
(podaci dobiveni od izvršnog direktora Željeznice FBiH)
Saobraćaj na željezničkoj pruzi Sarajevo-Čapljina uspostavljen dana 11.02.2012.god  u 16,35.  Lokomotiva koja je iskocila u Tehnickoj stanici Sušica vraćena na kolosijek dana 11.02.2012.god u 14,15. Tako su sada sve željezničke pruge na mreži ŽFBH prohodne i saobračaj se odvija uz određene poteškoće. Elektroprivreda BiH se redovno podmiruje sa željezničkim vagonima.
Stanje na magistralnim cestama:
(podaci dobiveni od Sektora za održavanje, zaštitu i sigurnost cesta, JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo)
Tokom dana čišćenje se vršilo kontinuirano. Vremenski uvjeti su nepovoljni, posebice  u HNK i Kantonu 10.

4. Federalni hidrometerološki zavod (12.02.2012. god. u 07:51 sati)
Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa snijegom. Visine snijega u 7 sati: Bjelašnica 253 centimetra, Ivan Sedlo 165, Nevesinje 160, Han Pijesak 123, Kupres 110, Sarajevo 85, Sokolac 80, Mostar 79, Bugojno 59, Gradačac 58, Livno 56, Bihać 54, Derventa 52, Goražde 39, Tuzla i Višegrad 35, Stolac 18, Trebinje 3 centimetra. Temperature zraka izmjerene u 7 sati imale su slijedeće vrijednosti: Kupres – 15 °C, Ivan Sedlo – 14, Sokolac – 13, Sarajevo i Bugojno – 12, Bihać i Gradačac – 11, Tuzla, Zenica, Derventa, Livno i Sanski Most – 10, Zvornik – 9, Bjelašnica – 8 Goražde – 7, Mostar – 4, Stolac – 1, Trebinje 1 °C.
Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa, za 2 hPa je veći od normalnog i raste. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa snijegom. Više padavina u istočnim dijelovima zemlje, a sredinom dana na krajnjem jugu zemlje se očekuje kiša i susnježica. Do kraja dana prestanak padavina u većem dijelu zemlje. U noći na ponedjeljak u sjevernim područjima će pasti još malo snijega. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na jugu umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka između – 12 i – 6, na jugu od – 2 do 4 °C.
U Sarajevu oblačno sa snijegom. Krajem dana se očekuje prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko – 9 °C.

5. BIHAMK  (stanje 12.02.2012. godine u 06:40 sati)
Zbog snježnih nanosa zatvoren je putni pravac Tomislavgrad-Šuica. Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Drvar-Glamoč, Tomislavgrad-Prozor, Jablanica-Posušje, Ljubinje-Bileća.
Na dionici magistralnog puta M-17 Jablanica-Mostar, trenutno se saobraća u organizovanim kolonama uz policijsku pratnju.
Putni pravac Gacko-Tjentište otvoren je samo za vozila za hitne slučajeve i to uz pratnju policije.
Otežano- jednom trakom saobraćaju samo putnička vozila na putnim pravcima: Gornji Vakuf- Prozor, Mostar- Nevesinje-Gacko  i Dobro Polje – Brod na Drini.
Na putnom pravcu  Bosanski Petrovac -Bihać- GP Izačić zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima iznad 7,5 tona ukupne mase.
Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije obavezna je upotreba lanaca.
Otežano je saobraćanje i na većini ostalih putnih pravaca. Posebno izdvajamo puteve na području Hercegovine,  jugozapadne i istočne Bosne. Dodatne poteškoće vozačima pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose. 
Naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite zabranjeno je kretanje teretnih vozila i autobusa na putnim komunikacijama između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanskog , Zapadno-Hercegovačkog i Kantona 10 (Livanjski kanton), osim vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova, medicinske opreme i sredstava, te posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz koji mogu izazvati veće ekonomske štete. (U skladu sa situacijom na ostalim putnim pravcima u FBIH, te potrebom za normalizovanje snadbjevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti, kantonalni štabovi civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim MUP-ovima na svom kantonu obezbjediti nesmetano odvijanje saobraćaja uz upotrebu propisne zimske opreme.)
Odlukom Vlade i Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranjen je saobraćaj na području grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama (osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila).
Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Deleuša i Klobuk. Na GP Hum trenutno je u funkciji jedna saobraćajna traka. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE