Aktuelno

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite
10 Feb 2012

Federalni štab civilne zaštite stavio je van snage naredbu od 5.2.2012. godine i dopunu naredbe od 6.2.2012. godine.

Istovremeno, Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se zabranjuje kretanje svih teretnih vozila i autobusa na putnim pravcima koji povezuju putne komunikacije između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko­neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10 u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim vozila kojima se vrši prevoz hrane, energenata (nafte, naftnih derivata, lož-ulja, uglja), lijekova, medicinske opreme i sredstava i posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz, koji mogu izazvati veće ekonomske štete.

Za odobrenje prevoza nadležan je Federalni štab civilne zaštite, a provođenje naredbe izvršit će komandant, odnosno načelnik Federalnog štaba civilne zaštite i federalni ministar unutrašnjih poslova ili osoba koju on svojim rješenjem ovlasti.

U skladu sa situacijom na ostalim putnim pravcima u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno manje ugroženim kantonima, te potrebom za normaliziranje snabdijevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti, kantonalni štabovi civilne zaštite će, u saradnji s nadležnim ministarstvom unutrašnjih poslova na svom kantonu, obezbijediti nesmetano odvijanje saobraćaja uz upotrebu propisane zimske opreme, a gdje su za to stvoreni uslovi, o čemu kantonalni štab civilne zaštite donosi odgovarajuću saglasnost. Za provođenje ovoga odgovoran je komandant, odnosno načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite i kantonalni ministar unutrašnjih poslova ili osoba koju on svojim rješenjem ovlasti.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE