Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
10 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 9./10. 2.2012. godine, do 09:00 sati.

 

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 9./10.2.2012.godine

 • U protekla 24 sata permanentno je vršena koordinacija u akcijama spašavanja, kao i drugim aktivnostima na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama. Posebno treba istaći izdavanje odobrenja za transport energenata i ostalih prijeko potrebnih životnih namirnica, vozilima kojima je zabranjen promet.
 • Ova aktivnost provođena je u tijesnoj saradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih/unutrašnjih poslova.
 • U 08,15 sati otvorena je za saobračaj za putnička vozila i autobuse dionica puta M-17 Mostar-Jablanica.
 • U 09,21 sati Ministarstvo sigurnosti BiH dostavilo je spisak osoba umrlih od posljedica smrzavanja u periodu 04.02.2012. do 08.02.2012.godine.      
 • U 09:45 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i drugih potrepština u općini Vareš: sela Brgule i Lazetovica.
 • U 10:06 sati Kantonalni štab CZ Kantona 10 je poslao obavijest da prihvata ponudu za pomoć firme „Krajina putevi d.d.” Bihać u raščišćavanju snijega, i to konkretno tri utovarivača.
 •  U 11:28 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i goriva u općinama Kalinovik (selo Bukovica), Gacko (Bahori i Lončari) i Bileća (Dječa).
 • U 11:31 sati od Ministarstva sigurnosti primljena je informaciji o koordinaciji frekvencija za humanitarne letove.
 • U 11:48 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i goriva u općini Nevesinje: sela Hrušta i Donja Bijenja.
 • U 12:00 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane, lijekova i drugih potrepština na područje Grada Mostara: sela Raška Gora, Vrda, Gorani, Brkanovo brdo i Jasenjani.
 • U 14,00 sati, održana je 4. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite Usvojeni su sljedeći zaključci, odnosno odluke:

-U naredna tri dana treba se fokusirati na prohodnost magistralnih putnih pravaca u FBiH, te, u saradnji s nižim nivoima vlasti, isto uraditi kada su u pitanju regionalni i lokalni putevi. Prohodnost treba omogućiti i željezničkom saobraćaju.
-Štab treba u potpunosti angažirati sve raspoložive materijalne i tehničke kapacitete na svim nivoima vlasti u FBiH i, u tom cilju, ostvariti punu saradnju s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom sigurnosti BiH i Republičkim štabom civilne zaštite Republike Srpske, s posebnim akcentom na povratnička naselja.
-Treba uložiti napore da se obezbijedi redovno snabdijevanje električnom energijom, što se posebno odnosi na rad termoelektrana, uz preporuku da se, gdje je to moguće, ostvare uštede u potrošnji struje. U saradnji s FMUP-om, treba organizovati bezbjedan i brz transport energenata.
-Kada je zdravstveni sektor u pitanju, zaključak je da treba nastaviti s dosadašnjim aktivnostima i dobrom organizacijom, a naročito na lociranju i, po potrebi, evakuiranju najtežih bolesnika i pružanju adekvatne medicinske pomoći.
-Neophodno je izvršiti kvalitetne i blagovremene pripreme i provođenje preventivnih mjera na područjima koja bi mogla biti pogođena odronima, klizištima i poplavama nakon otapanja velikih količina snijega.
- Donijeti novu naredbu o regulisanju saobraćaja i prometu saobraćajnih sredstava, uvažavajući potrebu liberalizacije te naredbe prema uslovima u kantonima;
-Donesena je načelna odluka za odobravanje 50.000,00 KM Vladi Kantona 10., odnosno Kantonalnom štabu civilne zaštite za plaćanje troškova angažiranja mehanizacije i drugih kapaciteta preduzeća „Krajinaputevi“ d.o.o Bihać i drugih angažiranih pravnih lica, na raščišćavanju komunikacija na području Kantona 10.
-Donesena je odluka za odbravanje finasijskih sredstava Crvenom krstu/križu Federacije BiH u visini 10.000,00 KM za nabavku lijekova prema specifikacijama ministarstva zdravlja..
Dogovoreno je da se sutrašnja zajednička sjednica sa Vladom Federacije BiH i rukovodiocima Javnih preduzeća održi sutra u 11,00 sati, a da se konferencija za medije održi u 13,00 sati.

 • Nakon vanredne sjednice Federalnog štaba CZ, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici preduzete su sljedeće aktivnosti:
 1. Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, svim Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Kantonalnim štabovima CZ dostavljana je Naredba o stavljanju van snage Naredbe Federalnog štaba CZ broj: 11-49/1-10/12 od 05.02.2012. godine i dopune Naredbe broj: 11-49/1-10-1/12 od 06.02.2012. godine. Ista je dostavljena i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i prometa i Graničnoj policiji.
 2.  Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, svim Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Kantonalnim štabovima CZ dostavljana je Naredba o zabrani kretanja svih teretnih vozila i autobusa na putnim pravcima koji povezuju putne komunikacije između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovački kanton i Kantona 10, osim vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafte, naftnih derivata, lož ulja, uglja), lijekova, medicinske opreme i sredstava i posebnih zahtjeva za uvoz – izvoz, koji mogu izazvati veće ekonomske štete. Ista je dostavljena i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i prometa i Graničnoj policiji.
 3. Svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ izdata je Naredba da ulože maksimalni napor na daljnjem rasčiščavanju regionalnih putnih pravaca, angažirajući pri tome svu raspoloživu mehanizaciju javnih komunalnih i privatnih preduzeća, privrednih društava i drugih.
 4. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija izdata je Naredba da svoju aktivnost u naredna tri dana fokusira na dalje čiščenje i održavanje prohodnosti svih magistralnih puteva, angažirajući pri tome svu raspoloživu mehanizaciju javnih komunalnih preduzeća. Prioritet dati probijanju putnih pravaca koji su još uvijek u prekidu. Na magistralnim putevima na kojima je očiščena jedna kolovozna traka, nastojati poboljšati situaciju omogućavanjem dvosmjernog saobraćaja.
 5. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija izdata je Naredba da se fokusira na održavanju prohodnosti željezničke trase u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 6. Svim Vladama kantona, Općinskim načelnicima, Kantonalnim upravama CZ i Općinskim službama CZ izdata je Naredba da sagledaju stanje prikupljanja i utroška finansijskih sredstava koja se realizuju po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
 7. Federalnom ministarstvu finansija upućen je Zahtjev za odobravanje finasijskih sredstava Crvenom križu FBiH.
 8. Federalnom ministarstvu finansija upućen je Zahtjev za odobravanje finasijskih sredstava Kantonalnom štabu CZ Kantona 10.

 

 • U 16,30 sati primljeni zaključci Vlade FBiH V.broj: 132/2012 od 09.02.2012.godine koje je donijela na svojoj 36 sjednici, a na kojoj je razmatrana informacija o stanju u FBiH s obzirom na stanje prirodne nesreće uzrokovane snježnim padavinama i niskim temperaturama. Na sjednici je analiziran dosadašnji rad Federalnog štaba CZ i data konkretna zaduženja za naredne aktivnosti štaba.
 • U 19,25 sati od OKC112 primljena informacije o helikopterskim letovima OS BiH na zahtjev FUCZ za 09.02.2012.godine:

-Općina Vareš sela Brgule i Lazetovica – angažovanje helikoptera dostava hrane i lijekova i dr. potrepština.Helikopter UH1H poletio na zadatak u 14:00 sati vratio se u 14:50 sati.
-Općina Nevesinje sela Hrušta i donja Bijenja – angažovanje helikoptera dostava hrane, lijekova i goriva. Helikopter MI-8 poletio na zadatak 13:40 sati i ostaje stacioniran u Mostaru
-Mostar –reon Raška Gora, Vrda, Gorani, Brkanovo i Jasenjani.EUFOR radio sa dva helikoptera akcija završena na dostavljanju hrane.
-Općina Kalinovik (selo Bukovica), Gacko (Bahori i Lončari) i Bileća (selo Dječa) – angažovanje helikoptera dostava hrane, lijekova i goriva. Odgođen za 10.02.2012. godine..

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:
1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 10,25 sati o stanju prometnica u F BiH
b) Izvještaj u 20,39 sati o stanju prometnica u FBiH
c) Informacija u 21,45 sati o problemu sa kamionima na autoputu u Jošanici

2. Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica:
a) U 15,17 sati, izvještaj o aktivnostima operativnog štaba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

3. Federalnog Hidrometeorološkog zavoda:
a) U 09,39 sati, vremenska prognoza za naredna tri dana

4. Crvenog križa Federacije BiH.
a) Izvještaj u 11,42 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
b) Izvještaj u 11,49 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
c) Izvještaj u 14,18 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
d) Izvještaj u 15,29 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH

5. Federalni agromediteranski zavod Mostar, u 11,16 sati dostavio je procedure za djelovanje odjeljenja za animalnu proizvodnju, biljnu proizvodnju i rad svih laboratorija FAZ-a u slučajevima angažovanja na zadacima zaštite i spašavanja.

III OSTALI DOGAĐAJI

1. POŽARI (LP-3)

Tuzlanski kanton
Općina Banovići. Dana 09.02.2012. godine, oko 10,30 sati, u naselju Oskova, došlo je do požara na krovnoj konstrukciji privatnog stambenog objekta. Intervencijom VJ Banovići, požar je lokaliziran i ugašen.
Općina Živinice. Dana 09.02.2012. godine, oko 09,15 sati, u naselju Gornja Lukavica, došlo je do požara na pomoćnom objektu (štala). Intervencijom IVJ Đurđevik, požar je lokaliziran i ugašen.

Unsko-sanski kanton
Općina Bihać. TVJ-a Bihać imala je intervenciju od 21:05 do 21:30 sati u Ul. 501 slavne brigade, zbog požara na elektro instalacijama u marketu „Đana“. Požar su gasili tri vatrogasca sa vozilom. Pričinjena je manja materijalna šteta. Dvije manje intervencije su bile zbog zapaljenja dimnjaka.
Općina Cazin. TVJ-a Cazin imala je jednu manju intervenciju, zbog zapaljenja dimnjaka.
Općina Velika Kladuša. TVJ-a Velika Kladuša imala je jednu intervenciju od 13:20 do 15:40 sati u naselju Vrnogračka Slapnica na zapaljenom stambenom objektu-kući. Požar su gasili šest vatrogasca sa dva vozila . Pričinjena je manja materijalna šteta. Druga manja intervencija je bila zbog zapaljenja dimnjaka.

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP – 4)

Zeničko-dobojski kanton
Općina Kakanj. Na području općine mehanizacijom firme Trgošped izvršeno je pročišćavanje puta i proširenje istih u naseljima Ribnica, Mioči i jedan dio naselja Brus i Crnač.
Pripadnici PVJ Kakanj su po dojavi o aktiviranju lavine na području naselja Ratanj izašli na lice mjesta i utvrdili da je jedna šupa za drva zatrpana lavinom i da niti jedna kuća nije ugrožena. Pripadnici PVJ su raščistili snijeg i omogučili prilaz šupi sa drvima.
Općina Olovo. Probijen put šumskim traktorom prema naselju Milunići MZ Duganđići.
Zbog nedostatka mehanizacije upućen zahtjev KUCZ za mehanizaciju, koja bi mogla čistiti snijeg na pravcima: Petrovići- Klis i Žeravice-Rubinići.
KŠCZ ZE-DO Kantona naredbom angažovao preduzeče HS Puteve za čišćenje snijega za naselja Klis i Rubiniće. Očekuje se da će mehanizacija koja je upućena na područje ove općine stići oko 00,00 sati.
Kako smo informisani od ostalih općinskih Operativnih centara civilne zaštite, na području njihovih općina, stanje se polagano normalizuje. Snabdijevanje energentima uredno.

Zapadnohercegovački kanton
U svim općinama se intezivno radi na raščišćavanju prometnica, gradskih ulica, i prilaza važnijim objektima.
Na magistralnim cestama i regionalnim cestama prometuje se veoma otežano i s čestim zastojima, relacija Široki Brijeg – Mostar, kao i na relacijama prema graničnim prijelazima. Poseban problem je prolazak vozila za opskrbu raznim robama.
Još uvijek imamo regionalnih i lokalnih cesta koji su i dalje u veoma teškom stanju tj. probijeni su uski prolazi, a ostalo je još nekoliko dionica prema udaljenijim mjestima (zaseocima).
Opskrba električnom energijom i vodom relativno dobra.

Tuzlanski kanton
U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona nije bilo sniježnih padavina. Prema izvještajima OSCZ sa Tuzlanskog kantona, nema zavejanih ili zametenih naselja.
Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.
Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
Općina Čelić. Prema izvještaju JU „Centar za socijalni rad“ Čelić, u toku dana je organizovana posjeta najugroženijim kategorijama stanovništva u naseljima Visori, Drijenča, Nahvioci, Stiari i Vražići i izvršena podjela paketa sa hranom i higijenskim artiklima.
Općina Kalesija. U toku dana 09.02.2012. godine, pripadnici Crvenog krsta sa službenicima OSCZ Kalesija, izvršili su obilazak ugroženih obitelji na području općine Kalesija i istim dostavili pakete sa hranom i higijenskim artiklima kao i potrebne lijekove. Prevoz i dostava paketa obavljen vozilom TUN tima.
U toku dana 09.02.2012. godine, službenici KUCZ Tuzla su, radi upoznavanja sa situacijom na terenu, obišli općine Srebrenik i Gradačac, a komadant KŠCZ Tuzla i direktor KUCZ Tuzla su obišli općinu Čelić.

Hercegovačko-neretvanski kanton
Polazeći od činjenice da postoji velika opasnost od poplava, uslijed otapanja velikih količina snijega u narednim danima, Županijski stožer civilne zaštite dana 09.02.2012. god. donio je Zaključak da se poduzmu sve mjere neophodne za provođenje preventivnih mjera zaštite od poplava.
Županijski stožer civilne zaštite uputio je Zahtjev Federalnom ministarstvu prometa i veza i Federalnoj Upravi civilne zaštite od kojih se traži pomoć u kamionima potrebitim za odvoženje velikih količina snijega na području grada Mostara.
- Od svih općinskih stožera civilne zaštite zatraženi su podatci o potrebama za lož uljem za bolnice, domove zdravlja, staračke domove i druge institucije od vitalnog značaja za funkcioniranje života.
Mostar. Od 22,34 do 23,04 sati puštena je el. energija u istočne dijelove grada koji su bili bez napajanja zbog kvara na dalekovodu.
- Željeznički promet na relaciji Mostar – Sarajevo je uredan.
Konjic. U središtu općine situacija je zadovoljavajuća, ali je problem u ruralnim dijelovima u koje nije moguće doći zbog velikih snježnih nanosa i nedostatka odgovarajućih strojeva. Opskrba el. energijom i vodom je uredna.
Čapljina. Radi se na raščišćavanju prometnica, kako u središtu općine, tako i u ruralnim dijelovima. Sve javne ustanove i trgovine normalno rade, a problema sa el. energijom ima samo u Višićima.
Neum. Od 17.20 sati počelo je postupno puštanje el. energije za sva kućanstva. Još uvijek nije prohodan put do svih zaselaka, ali se radi na čišćenju.

Jablanica. Na području općine još uvijek se radi na raščišćavanju lokalnih putova do udaljenih mjesta. Vodo i elektro opskrba su zadovoljavajuće, ali je u nekoliko naselja prisutan problem pucanja vodovodnih cijevi. Općinski stožer civilne zaštite zaprimio je veći broj zahtjeva za dostavu hrane i lijekova, te je u koordinaciji sa pripadnicima GSS vršena dostava. Magistralni put M16 je u funkciji, a regionalni Jablanica – Posušje je neprohodan od Risovca do Posušja.

Stolac. Područje općine uredno je opskrbljeno el. energijom, a svi cestovni pravci iz Stoca prema Mostaru, Čapljini, Berkovićima, Ljubinju i Neumu otvoreni su.

Čitluk. Svi putovi na području općine su prohodni. U prekidu je napajanje za sela istočnog dijela općine, a to su Blizanci, Krehin Gradac i Gradnići.

Prozor-Rama. Stanje na području općine je zadovoljavajuće. Glavni putni pravci u svim dijelovima općine su očišćeni i prohodni. Radi se i na čišćenju putova po zaseocima. Magistralni put M16.2 Prozor – Uskoplje (G. Vakuf) otvoren je za osobna vozila i dobrim dijelom proširen da bi se vozila mogla mimoilazit., a pravac M 16.2 Prozor – Jablanica još uvijek ima širinu samo za jedno vozilo. Regionalni put Prozor – Tomislavgrad je zatvoren. Očišćen je dio koji se nalazi na području općine Prozor-Rama.

Kanton Sarajevo
Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite u toku dana na čišćenju saobraćajnica KJKP „Rad“ je angažovao sve raspoložive mašine i kamione, kao i dodatne mašine i kamione, koje su obezbijedili Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinski štabovi civilne zaštite.
Općina Stari Grad. U toku dana bilo je angažovano 113 radnika na području Općine Stari Grad Sarajevo u drugoj smjeni. Čišćene su sljedeće ulice: Hafiza Trebinjca, Hasana Kaimije, Očaktum kod pekare, Garaplina stepenice-Turbe, Obala Kulina Bana-pločnici kod Gradske kafane, Stepenice pod Hridom. Smjena je prekinuta nakon 3 sata rada, radi organizovanja rada u III (noćnoj) smjeni. U noćnoj smjeni će se čistiti sljedeće ulice na kojima će biti angažovano 102 radnika: Zelenih Beretki, Obala Kulina Bana, Mula Mustafe Bašeskije. Angažovano je 12 pripadnika DVD Vratnik na rasčišćavanju snijega sa krova O.Š.Vrhbosna.
Općina Centar. Na osnovu podataka koje smo prikupili sa terena glavne saobračajnice u općina Centar su u najvećem dijelu očišćene i prohodne su za kretanje motornih vozila. Kako smo i ranije izvještavali svi pješački prolazi, prilazi kontejenerima i stajališta vozila javnog gradskog prevoza su također očišćeni. Problem i dalje predstavljaja suženost kolovoznih traka zbog snijega koji je ostao nakon prolaska grtalica.
Protekle noći završen je odvoz snijega iz ulice Koševo, te je tokom dana angažovana radna snaga za ručno čišćenje trotoara u o ovoj ulici i ulici Patriotske lige.
Na terenu je i danas bilo angažovano ljudstvo CZ, ali u nešto manjem broju (25 ljudi sa lopatama, krampama i razbijačima leda) zbog smanjenja obima poslova. Tokom dana bile su angažovane 3 mašine za čišćenje ulica na Mejtašu, Ciglanama i Marijin dvoru.
Danas su očišćene ulice: Avde Hume i Provare kao i dijelovi Pehlivanuše i Derebenta, a Sarač Ismailova, Buka, Kaptol, Armaganuša, Husrefa Redžića i Tahmišćina su proširene.
Tokom noći planirano je čišćenje sljedećih ulica: Augusta Brauna, Kalemova (ukoliko uslovi u ovoj ulici to budu dozvoljavali), Ašikovac i ulice u njegovoj blizini – u kojima to bude moguće.
Na poziv Civilne zaštite Općine Centar članovi planinarskih društava ''Runolist'', ''Centar'' i ''Žica'' su se tokom dana uspješno probili kroz snijeg do tri domaćinstva u zametenom dijelu Nahoreva (prema Skakavcu) i dostavili im pakete sa neophodnim namirnicama.
Ovom akcijom hrana je dostavljena porodici Predraga Aleksića i Ibri Ahmethodžiću koji živi sam.
Pripadnici civilne zaštite i lokalno stanovništvo je u više navrata intervenisalo po dojavama građana za hitne medicinske slučajeve kao i situacije u kojima su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.
Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je:

 • Po osnovu Odluke Štaba CZ 5 građevinskih mašina, kao i 50 osoba osoba sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novo Sarajevo;
 • U toku dana 08.02. i 09.02. dodatno je angažovano 7 kamiona i 3 skipa, u dvije smjene, za čišćenje i odvoz snijega.
 • Preko mjesnih zajednica je angažovano dodatno 125 osoba plus 45 radnika JKP „Rad“ na čišćenju saobraćajnica i pješačkih staza, što ukupno iznosi 170 dodatno angažovanih osoba;
 • Osim gore navedenih, na čišćenju su angažovani i pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ i to 12 pripadnika i vatrogasno vozilo;
 • Osim saobraćajnica, pripadnici Štaba CZ su angažovani na čišćenju(skidanja ledenica i snijega) objekata od značaja za Općinu, Kanton i federaciju BiH, koji se nalaze na teritoriji Općine.

Općina Novi Grad. U toku dana na čišćenju saobraćajnica radilo je 26 mašina i kamiona i 310 llica. Glavne saobraćajnice na cjelokupnom području općine Novi Grad su očišćene, u narednom periodu nastavit će se aktivnosti na čišćenju sporednih puteva, te čišćenje mjesta za kontejnere za smeće.
Općina Ilidža. Tokom dana se nastavilo sa čišćenjem ulica u mjesnim zajednicama Stup /1 mašina/, Rakovica / 1 mašina/, Vela /1 mašina/, Blažuj /1 mašina/. Jučer, je završeno čišćenje do Kampusa u Rakovici gdje se nalazi 50 osoba. U toku je intervencija vatrogasaca, koji čiste staru zgradu općine tj. zgradu u kojoj je sada smještena Policijska stanica Ilidže.
„Sarajevoputevi“ vrše odvoz snijega zbog proširenja saobraćajnica kojima je potrebno regulisati gradski saobraćaj.
Evakuacija troje djece iz Gornjeg Vlakova. Također je evidentiran i jedan smrtni slučaj u Gornjem Vlakovu ( vikendaš Alispahić Adem) – prijatelj ga pronašao mrtvog u vikendici. Traje uviđaj od strane Policijske stanice Ilidža i Doma zdravlja Ilidža.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana angažovano je 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 10 mašina od drugih firmi i privatnika, te 65 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.
Općina Vogošća. U toku proteklog dana nastavljene su aktivnosti na daljnjem čišćenju saobraćajnica na području općine, uz angažovanje svih struktura civilne zaštite, građana, 3 mašine i 2 kamiona.
U toku dana pripadnici struktura civilne zaštite su pomagali i bolesnim osobama, porodicama do kojih još nisu prohodne putne komunikacije za motora vozila (uručeni su neophodni lijekovi i paketi hrane).
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku proteklog dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 15 mašina, od toga 12 mašina od firmi koji rade redovno zimsko održavanje i 3 mašine dodatno angažovanih od drugih firmi, kao i 50 ljudi.
Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja.

Općina Trnovo. U toku dana 9 građevinskih mašina je radilo na čišćenju saobraćajnica u MZ Delijaš, Trnovo, Dejčići i Šabići. Još uvijek je neprohodan lokalni put prema selima Ozmine, Brda, Milišići, kao i lokalni put za selo Bašci i Ilovice u MZ Trnovo, te lokalni putevi za Ledići i Umičani u MZ Dejčići. U MZ Delijaš nisu prohodni Čunčići i Gornji Delijaši.
U toku noći Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinski štabovi civilne zaštite nastavit će se aktivnostima na uklanjanju posljedica od snježnih padavina.       

Kanton 10
Na području Herceg-Bosanske županije stanje na magistralnim pravcima je teško,za promet je zatvorena cesta Šuica-Livno kao i Glamoč- Mliništa. Za promet je u popodnevnim satima otvorena prometnica Šuica –Tomislavgrad.
Regionalni pravac Glamoč-Rore-Drvar i dalje je zatvorena za sav promet. Kao i putni pravac Tomislavgrad-Ravno-Rama.
Na području Herceg-Bosanske županije sva udaljenija sela su odsječena od općinskih središta i prometnica. Ekipe JP Komunalno Livno i angažirani privatni strojevi stalno su na terenu i pokušavaju odblokirati sela.
Na svim dionicama koje su prohodne kolnici su mjestimično suženi, ekipe zimske službe su na terenu održavaju prohodnost.
Tokom dana je dolazilo povremeno do prekida napajanja strujom zbog ispadanja iz napona 10 kvdv u Tomislavgradu u Glamoču.
Kontingent goriva sa pumpne stanice BM otišao u Kupres.
I dalje većina sela su odsječena od svojih središta.
Kantonalni Štab civilne zaštite prihvatio je ponudu firme : Krajina putevi dd Bihać i konkretno traže tri utovarivača za raščišćavanje snijega

Unsko-sanski kanton
Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni i saobraćaj se odvija bez zastoja i ograničenja za sve vrste vozila. Zbog ugaženog snijega na kolovozu saobraćaj se odvija otežano i usporeno. Na putu M-14 Bihać-Bos.Krupa, u kanjonu rijeke Une, ima osipanja i odrona kamenja i lavina na kolovoz, pa se vozačima preporučuje opreznija vožnja.
Na graničnom prelazu Izačić dozvoljen je saobraćaj za sve vrste vozila, s tim što je u R Hrvatskoj na putnom pravcu od Prijeboja prema Korenici i Otočcu na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila.
Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice

3. BIHAMK (stanje u 08:30 sati)
Na dionici magistralnog puta M-17 Jablanica-Mostar saobraćaju vozila do 5 tona.
I dalje je, zbog snježnih nanosa ili lavina, obustavljen saobraćaj na dionicama magistralnih puteva Livno-Šuica i Glamoč-Mlinište. Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Drvar-Glamoč, Tomislavgrad-Prozor, Ljubinje-Bileća i Nevesinje-Berkovići .
Zbog snježnih lavina, ne preporučuje se kretanje dionicom magistralnog puta M-20 Gacko-Tjentište (od Čemernog do Tjentišta).
Magistralni put M-18 Sarajevo-Foča prohodan je samo za putnička vozila. U funkciji je jedna traka, a saobraćaj se i dalje odvija jako otežano.
Otežano je saobraćanje i na većini ostalih putnih pravaca. Posebno izdvajamo puteve na području Hercegovine, jugozapadne i istočne Bosne. Dodatne poteškoće pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose. Pri ovako niskim temperaturama djelovanje posipnog materijaka je nemoguće, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Federalni štab Civilne zaštite donio je novu naredbu kojom se zabranjuje kretanje svih teretnih vozila i autobusa na putnim pravcima koji povezuju putne komunikacije između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10 (Livanjski kanton), osim vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova, medicinske opreme i sredstava i posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz koji mogu izazvati veće ekonomske štete. U skladu sa situacijom na ostalim putnim pravcima u FBIH, te potrebom za normalizovanje snadbjevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti, kantonalni štabovi civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim MUP-ovima na svom kantonu obezbjediti nesmetano odvijanje saobraćaja uz upotrebu propisne zimske opreme.
Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Stožera civilne zaštite HNK-a zabranjen je saobraćaj na području grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila.
Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Usljed pogoršanja vremenskih uslova i ekstremno niskih temperatura, izuzetno je povećan broj poziva putem telefona 1282 Pozivnog centra BIHAMK-a i zahtjeva za intervencijama Službe za pomoć na cesti.Iako su svi uposlenici Pozivnog centra angažovani 24 sata dnevno, a svi tehnički kapaciteti BIHAMK-a neprekidno na intervencijama, BIHAMK trenutno nije u mogućnosti odgovoriti svim zahtjevima. Stoga molimo sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje uz napomenu da prioritet u izlasku na intervencije imaju zahtjevi koji se odnose na vozila koja se nalaze na cesti i čije je osposobljavanje neophodno za normalno odvijanje saobraćaja. Također, još jednom apelujemo da se bez prijeke potrebe ne koriste motorna vozila. Napominjemo da BIHAMK u posljednjih nekoliko dana dnevno dobija na hiljade poziva za intervencijama (tokom proteklog vikenda takvih poziva je bilo više od 12 hiljada), a da je samo u prijepodnevnim satima danas pružena pomoć za dvije stotine učesnika u saobraćaju.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE