Aktuelno

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite
08 Feb 2012

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) je Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (FMUP) naredio da mu, za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, stavi na raspolaganje helikopter. FMUP će odrediti koordinatora koji će biti ovlašten da na zahtjev FŠCZ angažira helikopter za spašavanje unesrećenih, bolesnih i drugih osoba, kao i za izviđanje terena. FŠCZ će cijeniti prispjele zahtjeve za zadatke i blagovremeno ih upućivati koordinatoru FMUP-a na odobrenje leta. Za provođenje ove naredbe odgovoran je federalni ministar ili osoba koju će on svojom odlukom odrediti kao odgovornu.

FŠCZ je dopunio je naredbu od 5. i 6.2.2012. godine godine kojom je zabranio kretanje vozila s prikolicama i šleperima. Dopunom ove naredbe, od zabrane kretanja izuzeta su vozila za prijevoz energenata (nafte, naftnih derivata, lož ulja, uglja i drugog) i za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i vozila koja prevoze mašine za raščišćavanje puteva i druga sredstava koja su angažovana na provođenju mjera zaštite i spašavanja. Za provođenje dopune naredbe odgovorni su kantonalni ministri unutrašnjih poslova, ili osobe koje će oni svojom odlukom odrediti kao odgovorne.

Kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite je FŠCZ naredio da na zahtjeve elektroprivrednih preduzeća u Federaciji BiH i zahtjeve OP „Elektroprijenosa BiH“ d.d. Banja Luka, usmjere ekipe za čišćenje snijega do elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH u kojima je nastao kvar, kako bi kvarovi mogli biti otklonjeni, te uspostavljeno normalno napajanje električnom energijom. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni i općinski štabovi, odnosno njihovi komandanti.

FŠCZ je donio i naredbu da kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite angažiraju svu potrebnu mehanizaciju radi raščišćavanja magistralnih i regionalnih puteva. Cilj je uspostavljanje komunikacija na svim putnim pravcima u Federaciji BiH. Ovu naredbu treba izvrštiti u roku od 48 sati, a za njeno izvršenje odgovorni su komandanti, odnosno načelnici kantonalnih i općinskih štabova civilne zaštite.

Stožeru civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona je FŠCZ poslao dopis kojim traži da naredi angažiranje Gorske službe spasavanja Mostar na potrazi i spasavanju nestale osobe. Također, treba izdati naredbu o angažiranju distributera naftom i naftnim derivatima u Mostaru. Što se tiče angažiranja helikoptera, FŠCZ je ukazao na činjenicu da Stožer HNK nije naveo razloge i područje angažiranja letjelice. Federalni štab je dobio jako puno zahtjeva za angažiranje helikoptera, te u svakom konkretnom slučaju mora biti procijenjeno gdje je to najhitnije u cilju spašavanja ugroženog stanovništva. Kad je riječ o zahtjevu Stožera HNK za angažiranje dva kamiona, FŠCZ je angažirao kamione iz Tuzlanskog kantona i već je uspostavljena veza sa šefom Službe civilne zaštite Grada Mostara radi njihovog prihvata, smještaja i angažiranja.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE