Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
06 Feb 2012

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 05./06.02.2012.godine, do 10:00 sati.

Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 04./05.02.2012.godine

I-Obavijestili smo vas da je dana 04.02.2012.godine, na osnovu procjene stanja na terenu izazvanog velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama, održana hitna telefonska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite na kojoj je donešen zaključak da se Vladi Federacije BiH predloži donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Ferderacije BiH uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

II-Istog dana Vlada Federacije BiH je održala svoju hitnu telefonsku sjednicu na kojoj je donijela ODLUKU o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Ferderacije BiH uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

Sadržaj Odluke u cijelosti će, osim u „Službenim novinama Federacije BiH“, biti objavljen i u medijima. Odluka je već dostupna na web-siteu Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).

III-Nakon donešene Odluke Federalni štab civilne zaštite donio je NAREDBU o angažiranju svih raspoloživih resursa pravnih lica i privrednih društava za raščišćavanje puteva od velikih snježnih nanosa na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredba sadrži 11. tačaka i zadataka koji se moraju izvršiti.

Navedena Odluka dostavljena je svim Kantonalnim štabovima civilne zaštite, općinskim štabovima civilne zaštite, ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i drugim institucijama Federacije BiH i javnim preduzećima od značaja za Federaciju BiH, a Naredba je dostavljena kantonalnim štabovima CZ Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, te općinskim štabovima CZ Konjic, Jablanica, Čapljina i Grad Mostar, te Općinskom štabu CZ Tuzla na daljnje postupanje.

IV-Na osnovu Naredbe i zahtjeva kantonalnih i općinskih službi CZ načelnik Federalnog štaba CZ uputio je zahtjev Ministarstvu odbrane BiH za angažovanje Oružanih snaga putem Ministarstva sigurnosti BiH, kojim se traži pomoć svih raspoloživih resursa Oružanih snaga za raščišćavanje velikih nanosa snijega i spašavanja ljudi.

V-Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH koji je donijela Vlada Federacije BiH utvrđeno je da se u federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvede neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Federalnog štaba CZ, kao i pružanja odgovarajuće stručne pomoći nižim organima vlasti, privrednim društvima i pravnim licima.
Analogno tome, tumačenjem Federalnog štaba CZ to znači da su, donošenjem ovakve Odluke obavezuju sva javna preduzeće i javne ustanove, privredna društva i privatna preduzeća, u narednom periodu dužni raditi pojačano radi izvršavanja redovnih zadataka, a posebno zadataka na provođenja mjera zaštite i spašavanja po naredbama nadležnih štabova civilne zaštite.

VI-Dana, 05.02.2012. godine održana je, u dva navrata, telefonska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite, na kojoj je razmatrana trenutna situacija na područjima Federacije BiH koja su zahvaćena velikim sniježnim padavinama i problemima koji su prouzrokovani istim. Telefonska sjednica završena je u 16.30 sati.

 • Svi članovi Federalnog štaba civilne zaštite, s kojima je ostvaren telefonski kontakt, dali su usmenu saglasnost na razmatranu problematiku koja se odnosila na stanje i probleme na terenu i donešene naredbe (kao u prilogu). Poseban akcent dat je na probleme koji se odnose na nedostavljanje blagovremenih izvještaja od strane kantonalnih štabova civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona. Razmatran je i zahtjev Bosansko-podrinjskog kantona za pomoć, te je zadužen načelnik FŠCZ, da odgovori ovom zahtjevu i donese odgovarajuće naredbe.

 

 • Dana, 05.02.2012. godine, Federalni štab civilne zaštite, uputio je Naredbe Kantonalnom štabu civilne zaštite Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neratvanskog kantona, radi provođenja određenih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, Crvenom križu / krstu Federacije BiH radi obezbjeđenja namirnica za povratnička naselja kjoja graviti ranu Bosansko-podrinjskom kantonu, Ministarstvu unutarnjih/unutrašnjih poslova Federacije BiH i kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova na području Federacije BiH, od kojih se traži dosljedna primjena Rješenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija od 03.02.2012. godine prema zabrani kretanja motornim vozilima na svim putnim pravcima posebno vozilima sa prikolicama i šleperima. Takođe se traži rigoroznije preduzimanje kaznenih odredbi prema prekršiocima tog rješenja kao i sankcionisanje nesavjesnih vozača sa vozilima u mirujućem stanju.
 • Na navedenim sjednicama Federalni štab civilne zaštite razmotrio je zahtjev Bosansko-podrinjskog kantona za pomoć u dostavljanju energenata i goriva, mehanizacije za raščišćavanje puteva, dodatnih finansijskih sredstvata i obezbjeđenja hrane za povratnička naselja na području Republike Srpske koja gravitiraju njihovom kantonu, te uspostavljanje suradnje sa predstavnicima RS-a na kvalitetnijem održavanju prohodnostih putevaca Sarajevo-Goražde preko Romanije i Sarajevo-Goražde preko Foče-Rogoja.

 

  •  Nakon toga zadužen je načelnik Federalno štaba civilne zaštite da da odgovor na određena pitanja iz zahtjeva i naređenja odgovarajućim institucijama za provođenje tražene pomoći i dostavljanje odgovarajućih pojašnjenja po traženom zahtjevu.
  • Pored toga, na zahtjev Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite uputio je zahtjev Republičkom štabu civilne zaštite Republike Srpske, da svojim snagama i uz koordinaciju Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK izvrše što bolje održavanje putnih komunikacija iz pravca Goražda prema Sarajevu (preko planinskih prevoja Romanija i Rogoj), odnosno da u skladu sa Sporazumom o suradnji u ostvarivanju zadataka civilne zaštite potpisanog između Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, prema njihovim mogućnostima i raspoloživim mašinama i opremom, pomognu nadležnim organima Bosansko-podrinjskog kantona na boljem održavanju navedenih putnih pravaca.

 

VII-OSTALI DOGAĐAJI

1. SNJEŽNI NANOSI-LAVINE (LP-4)
Kanton Sarajevo
Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo proglasila stanje prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, na terenu su angažovani svi raspoloživi materijalno-tehnički i ljudski kapaciteti, kako bi se što prije stavile u funkciju glavne saobraćajnice na području Kantonu Sarajevo, a samim tim omogućilo lakše kretanje ljudi i roba, te osigurale sve osnovne funkcije u Kantonu Sarajevo.
U organizaciji Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, Crveni križ Kantona je u toku jučerašnjeg dana pripremio i preko općinskih organizacija crvenog križa i općinskih štabova civilne zaštite podjelio 400 litara čaja i 250 litara graha sa mesom, ljudstvu koje je angažovano na čišćenju saobraćajnica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.
Kada je u pitanju odvijanje javnog gradskog prevoza na području Kantona Sarajevo, autobuski saobraćaj je od jučer od 09:50 sati produžen do relacije Vijećnica-Ilidža, uspostavljena je autobuska veza na relaciji Ilidža-Hrasnica i na relaciji Vijećnica-Dobrinja, a od 11:45 sati u funkciji je autobuska linija na relaciji Ilidža-Rakovica. Od 10:10 sati uspostavljena je i trolejbuska linija Trg Austrije-Dobrinja. Jučer je u GRAS-u radni dan za sve uposlene i svo raspoloživo ljudstvo je bilo angažovano na čišćenju depoa, zatrpanih vozila u čemu im je pomoć pružao i Turski bataljona SFOR-a koji su čistili prilaze saobraćajnicama, kao i uklanjanje snijega sa tramvajskih šina na relaciji od Baščaršije do Pofalića. Aktivnosti na uklanjanju snijega sa tramvajskih šina će se nastaviti u narednom periodu prema Čengić Vili, kako bi se što prije stvorili uslovi da tramvajski saobraćaj počne odvijati na relaciji Čengić Vila-Baščaršija.
U toku jučerašnjeg dana na čišćenju saobraćajnica KJKP „Rad“ je angažovao: 43 specijalna vozila, kao i 11 građevinskih mašina i 1 freza od koperanata, te 250 ljudi na ručnom čišćenju.
Općina Stari Grad. U toku jučerašnjeg dana na području općine radnici KJKP „Rad“ su radili na čišćenju saobraćajnica prema svom Planu utovara i odvoza snijega za sezonu 2011./2012.godinu.
Općina Centar. U toku jučerašnjeg dana konstantno je bilo angažovano 350 ljudi na ručnom rasčišćavanju i 5 mašina-vanredno (pored mašina iz KJKP „Rad“ sa kojima Općina ima ugovor za zimsko održavanje cesta) na čišćenju i osposobljavanju saobraćajnica. Također, zahvaljujući angažmanu pripadnika civilne zaštite i drugih građana mnoge ulice na području općine Centar prohodne su za pješake.
Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je:

 • Po osnovu Odluke Štaba CZ 5 građevinskih mašina, kao i 50 osoba osoba sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biro Novo Sarajevo;
 • Vanredno je angažovano dodatno 9 građevinskih mašina, što ukupno iznosi 14 mašina koje su tokom dana radile na čišćenju saobraćajnica;
 • Preko MZ-a angažovano je dodatno 100 osoba na čišćenju saobraćajnica i pješačkih staza, što ukupno iznosi 150 dodatno angažovanih osoba;
 • Osim gore navedenih, na čišćenju su angažovani i pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ i to 12 pripadnika i vatrogasno vozilo;
 • Pripadnici Crvenog križa su na terenu i u stacionarnom šatoru DVD Novo Sarajevo, koji se nalazi u neposrednoj blizini Općine, nude svim stanovnicima čaj, obilaze stare i iznemogle osobe a po potrebi donose lijekove.

- Pripadnici općinskog štaba CZ su posluživali paketima hrane i drugim potrepštinama bolesne i socijalno ugrožene osobe na teritoriji Općine Novo Sarajevo. Također, pripadnici općinskog štaba CZ su bili angažovani na čišćenju objekata od značaja za Općinu, Kanton i Federaciju BiH koji se nalaze na teritoriji Općine.
Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana vršeni su radovi na čišćenju saobraćajnica u MZ: Sokolje, Briješće, Boljakov Potok, Dobrinja, Otoka, S.Hrasno, Švrakino i Zabrđe gdje je bilo angažovano 5 dodatnih građevinskih mašina i 200 ljudi.
Općina Ilidža. Na otklanjanju posljedica od velikih snježnih padavina na području općine Ilidža angažovane su sve snage civilne zaštite (opštinski štab civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja-65 članova i 16 povjerenika civilne zaštite). U toku dana osim mašina od firme „Grakop“, koja je ugovorom vezana za održavanje putnih komunikacija, bilo je dodatno angažovano i 16 mašina i kamiona od drugih firmi i privatnika, tako da je očišćeno većina ulica u MZ: Hrasnica I i II, Sokolovići, Butmir, Lužani, Ilidža-centar, Blažuj, Stup, Stupsko brdo, Stup II, Otes, Osijek, Rakovica Vreoca i Vrelo Bosne. Za danas se planira nastaviti sa čišćenjem ulica u svim MZ na području općine Ilidža.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera i po Ugovoru sa Kantonom Sarajevo 4 mašine i 4 kamiona firme „Buco-merc“ d.o.o. Kiseljak, kao i dodatnih 10 mašina od drugih firmi i privatnika, te 87 ljudi.
Općina Vogošća. U toku dana na otklanjanju posljedica od velikih snježnih padavina je bilo angažovano više stotina građana-dobrovoljaca i 250 mobilizovanih pripadnika civilne zaštite, kao i 7 građevinskih mašina od firme koja je zadužena za redovno čišćenje putnih pravaca po Programu uklanjanju snijega, te 14 mašina (6 bagera, 2 utovarivača i 6 kamiona) koje su vanredno angažovani. 90 % putnih pravaca je djelimično ili u potpunosti očišćeno. Uspostavljena je GRAS-ova autobuska linija Vogošća-Sarajavo, dok je obezbijeđen prilaz svim vitalnim objektima (Domu zdravlja, ambulantama, prodavnicama, privrednim subjektima, školama, pekarama i autobuskim stajalištima. Također, je obezbijeđen prilaz kontejnerima za odlaganja smeća. Posebno treba naglasiti, da je osobama koje su imale potrebe za ljekarskim intervencijama (pregledi, odlazak na dijalize, trudnice i sl.) omogućeno ukazivanje istih.
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 20 mašina od toga 12 mašina od firmi koji rade redovno zimsko održavanje i 8 mašina dodatno angažovanih od drugih firmi, kao i 30 ljudi. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, s tim da se saobraćaj na relaciji Gajevi-Dragoradi odvija otežano. Saobraćajnice od općinskog značaja na području grada su prohodne, dok su još uvijek neprohodne saobraćajnice za Gornje Malešiće, Ulištovišće, Korita, Bokšiće, Ladževiće i Stomorine.
Općina Trnovo. U toku dana na čišćenju saobraćajnica bilo je angažovano 13 građevinskih mašina, tako da je saobraćajnica Babin Do- Dejčići- Trnovo očišćena i stavljena u funkciju, kao i saobraćajnica Krupac-Babin Do.   

Hercegovačko-neratvanski kanton
Napomena: Prema usmenim informacijama iz Grada Mostar, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u toku jučerašnjeg dana održala sjednicu i proglasila stanje prirodne i druge nesreće (Pismena potvrda nije stigla).

Preuzeti izvještaj od Željeznica FBiH prenosimo u cijelosti:
„Dana 03.02.2012. oko 18,00 u stanicu Mostar je prispio brzi voz Ploče-Sarajevo br 390. sa oko 50 putnika. Obzirom na informaciju da je pruga prema Sarajevu prekinuta uslijed sniježnog odrona između stanica Konjic i Bradina voz je zadržan u stanici Mostar cijelu noć. Imajući u vidu novonastalu situaciju oko sniježnih padavina i zavijanosti cijele Hercegovine, tražena je pomoć od Vatrogasnih jedinica grada Mostara na tel br.123 a potom smo upućeni na telefon broj 334-298 Krizni stožer gdje nam je rečeno da nemožemo očekivati pomoć jer nisu opskrbljene ni bolnice i ostale socijalne ustanove. Upućni smo na pekaru Tinjak koja jedina radi u Mostaru. U narednom periodu željezničari iz Mostara su se sami brinulu o putnicima. Prije svega na vozu je bila lokomotiva koja je grijala putnike. U jutarnjim satima 04.02. svima je omogućeno da u staničnoj kafani konzumraju tople napitke. U toku dana su u dva navrata dobili sendviče uz redovan obilazak od strane željezničkog osoblja i upiteda li trebaju neku pomoć. U jutarnjim satima 05.02. su ponovo ponuđeni toplim napitcima a zatim se otišlo u nabavku pita za sve putnike. Po dolasku sa hranom u voz utvrđeno je da su putnici iz voza odvedeni u hotel Ero u urganizaciji gradske uprave Mostara. Naprijed izneseno nedvosmisleno potvrđuje da smo se cijelo vrijeme brinuli o putnicima u granicama svojih mogućnost i u okvirima okolnosti koje su vladale i još uvijek vladaju u Mostaru i široj regiji Hercegovine.”
Grad Mostar. Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Stožera civilne zaštite HNK-a zabranjen je saobraćaj na području Grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila.
Općina Konjic. Na području općine Konjic blokirano je oko 150 sela. Sve raspoložive mašine su angažovane na raščišćavanju puteva.
- Na lokalitetu Gornja Ljuta nalazi se jedanaest ljudi u planinarskoj kući i jedina mogućnost da se do njih dođe je uz pomoć helikoptera. Podnijeli su zahtjev za pomoć u angažovanju helikoptera OS BiH.
Općina Jablanica. Tokom jučerašnjeg dana snage EUFORA su izvršile izviđanje terena jednim helikopterom na relaciji Jablanica-Drežnica s ciljem sagledavanja stanja na putnoj komunikaciji. Tokom noći izvršena je evakuacija jedne bolesne osobe iz MZ Doljani (radi neophodne dijalize). Evakuaciju su izvršili pripadnici gorske službe spašavanja, mještani MZ-a Doljani i pripadnici općinske Službe civilne zaštite. Bolesna osoba liječnički je zbrinuta u Domu zdravlja Jablanica odakle se treba dalje prevesti u bolnicu Konjic na dalju hospitalizaciju. Evakuacija završena u 23:50 sati.
Općina Čapljina. I dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće od snijega i leda na području općine Čapljina, od dana 03.02.2012. godine.
Općine Neum i Ravno. Na području ovih općina za saobraćaj su zatvoreni svi regionalni i lokalni putevi.

Zapadnohercegovački kanton
Napomena: Prema usmenim informacijama iz Gruda, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona je u toku jučerašnjeg dana održala sjednicu i proglasila stanje prirodne i druge nesreće (Pismena potvrda nije stigla).

Do daljnjeg je obustavljeno izvođenje nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona.
Magistralne ceste-dionice su relativno prohodne (jedna saobraćajna traka):
Posušje-Široki Brijeg-Mostar
Vinjani-Grude-Ljubuški-Čapljina
Regionalne ceste su također relativno prohodne (jedna saobraćajna traka), osim dionice Široki Brijeg-Čitluk, koja još nije prohodna.
Većina lokalnih cesta je i dalje neprohodna pogotovo prema udaljenijim mjestima (selima), tako da su i dalje blokirane većina mjesnih zajednica.
Napajanje električnom energijom je zadovoljavajuće, osim u Širokom Brijegu, gdje i sada u pojedinim mjesnim zajednicama nema električne energije jer se ne može doći i izvesti popravak.
Trudnica koja je jučer 04.02.2012. godine, porodila se u svojoj kući, u naselju Ploce, MZ Drinovci, općina Grude, uspješno je prebačena u bolnicu u Splitu (RH).
Općina Grude. Dana 05.02.2012. godine, u 17:00 sati, pripadnici Gorske službe spašavanja iz Posušja, u mjestu Cere probili su se do kuće u kojoj su boravile dvije starice, donjeli im hrane, pribavili im drva i dr..

Zeničko-dobojski kanton
Općina Kakanj. U toku noći 04.02.2012. godine, oko 20:30 sati, došlo je do rušenja krovne konstrukcije „JU Doma kulture" Kakanj, gdje je pričinjena veća matrijalna šteta na samom objektu, ali nije bilo povrijeđenih lica.
- Na području Općine Kakanj konstantno je angažovan Općinski štab civilne zaštite. Uključena je sva raspoloživa mehanizacija koja je angažovana na raščišćavanju snijega u mjestima, gdje nisu prohodne putne komunikacije. Do sada je u 90% MZ-a općine uspostavljena prohodnost putnih komunikacija, ali zbog visine snijega saobraćaj se odvija otežano. Za pojedine MZ uspostavlja se i redovan autobuski saobraćaj.
Općina Olovo. I dalje je na snazi Odluka o proglašenju prirodne nesreće donešena 04.02.2012. godine. Zimske službe su na terenu i do jučer je deblokirano oko 60 % naselja uz put M-18. Deblokirani su regionalni putevi: Olovo-Zavidovići, Olovo-Sokolac (na području općine Olovo). Zbog sniježnih nanosa i lavina još nije očišćen regionalni put Olovo-Han Pijesak. Od lokalnih puteva očišćeni su putevi za: Jelaške, Milanoviće, Musiće, Klinčiće, Ajdinoviće, Kruševo, Prgoševo, Gurdiće. Neke lokalne puteve očistili su sami mještani. Mašine za raščišćavanje upućene su i na lokalni put Olovo-Ponijerka ali nisu uspijele da ga deblokiraju.
Općina Zenica. Po dojavi građanina, u krugu firme „Linde Gas BH“ d.o.o. su smještena spremišta za Tehnički plin propan-butan, koje je potrebno povremeno odplinjavati, kako ne bi došlo do eksplozije istog. Obavješten pomoćnik Službe civilne zaštite općine Zenica, kako bi se ovaj problem riješio.
- Trenutno stanje na području općine se noramlizuje. Firme koje su angažovane na čišćenju putnih komunikacija su stalno na terenu i vrše čišćenje neprestano. U toku dana se očekuje uspostava odvijanja saobraćaja prema mjestima: Babino, Radinovići-Hrastovac i na putu prema Smetovima, kao i put prema Peševićima.
Na području općina: Žepče, Zavidovići, Visoko, Tešanj, Maglaj, Usora i Doboj-jug koje su zahvaćene sniježnim padavinama kao i druge općine, ali stanje na putnim komunikacijama je zadovoljavajuće i uglavnom su svi putni pravci prohodni. Snabdijevanje energentima, kao i vodom je uredno.

Kanton 10
Magistralni pravci na području kantona osposobljeni su za promet koji se odvija uz velike poteškoće zbog zaleđenosti saobraćajnica i jakoga vjetra. Za putnička vozila osposobljeni su pravci:
Livno-Šuica-Kupres-Bugojno; Livno-B.Grahovo-Drvar-Oštrelj-B.Petrovac; Livno-Glamoč-Mliništa- Mrkonjić grad; Livno-K.Han-Tomislavgrad; Livno-Split.
Putni pravac (M15) Šuica-Tomislavgrad-Studena vrila-Posušje i dalje je zatvoren za sav promet.
Regionalni putni pravac Glamoč-Rore-Drvar i dalje je zatvoren za sav promet. Značajan dio lokalnih saobraćajnica u svim općinama na području Kantona još nije osposobljen za promet, a na rasčišćavanju istih angažirana je mehanizacija komunalnih preduzeća i privatnih lica.

Bosansko-podrinjski kanton
Komunikaciona povezanost BPK-a je ugrožena. Putni pravci Goražde-Ustikolina-Grebak-Delijaš-Sarajevo i Goražde-Foča-Sarajevo su u prekidu. Putni pravac Goražde-Rogatica-Sarajevo preko Romanije u slučaju novih padavina će biti ugrožen, a i put preko Pala i Prače je teško prohodan. Pročišćavanje svih puteva na području BPK-a se odvija danonoćno, ali i pored toga stanje je izuzetno teško, jer se do mnogih sela još zadugo neće moći doći.
Općina Pale-Prača. I dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće. Mnoga sela na području ove općine su blokirana. Visina snijega iznosi od jedan metar u nižim do oko dva metra u višim područjima općine. Većina sela u rubnim dijelovima općine su zavejana i putevi do njih su neprohodni. Putna komunikacija prema Lunjama je deblokirana kao i putna komunikacija prema Donjim Brdarićima. Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom stanovnika kao ni za hranom i lijekovima.
Općina Goražde. Svi glavni lokalni putni pravci koji povezuju naseljena mjesta na području općine su otežano prohodni. Saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Zbog visine snijega i velikog broja makadamskih puteva većina sela u ovim mjesnim zajednicama je blokirana. Snabdjevanje vodom i električnom energijom je redovno. Na pročišćavanju puteva OŠCZ Općine Goražde je angažovao svu raspoloživu mehanizaciju
Općina Foča-Ustikolina. Visina snijega iznosi od 60 centimetara u nižim do 150 centimetara u višim predjelima općine. Sva sela koja pripadaju MZ Jabuka su zavejana. Broj stanovnika u ovim selima kreće se oko 50. Putna komunikacija Foča-Miljevina je i dalje blokirana.
Do sada nije bilo zahtjeva za evakuacijom niti za hranom i lijekovima.
Napajanje električne energije na području BPK-a Goražde je uredno i nije bilo prekida.   

Unsko-sanski kanton
Jučer u popodnevnim satim očišćeni su lokalni putevi prema naseljima Cvjetnić i Orašac grad u općini Bihać, tako da na području ovog Kantona više nema naseljenih mjesta do kojih se ne može doći usljed nevremena uzrokovanog snježnim padavinama.

Tuzlanski kanton
Napomena: Prema usmenim informacijama iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona je u toku jučerašnjeg dana održala sjednicu i proglasila stanje prirodne i druge nesreće (Pismena potvrda nije stigla).
Općina Tuzla. Operativne snage zaštite i spašavanja angažirane prema naredbi Općinskog štaba civilne zaštite, neprekidno su na terenu i obavljaju utvrđene prioritetne aktivnosti (deblokada puteva i saobraćajnica na cjelokupnom području općine Tuzla, omogućavanje nesmetanog pristupa javnim zdravstvenim ustanovama zbog prevoza bolesnika, te opskrba osnovnim životnim namirnicama ugroženog stanovništva, ogrijevom i sl.). Do sada su glavni putni pravci prohodni, visinske zone još uvijek nisu očišćene u potpunosti da bi se moglo vršiti nesmetano kretanje svih vozila na tom području, što se posebno odnosi na lokalne puteve po mjesnim zajednicama: Husino, Ljubače, Kiseljak, Srednja i Gornja Lipnica, Gornja Obodnica, Breške i lokalni putevi u MZ Centar i Mramor.
- Naselje Trakilovići, MZ-a Požarnica, potpuno je osječeno i nije moguć pristup mašinama.
I dalje su prioriteti raščišćavanja na visinskim dijelovima općine Tuzla, radi nesmetanog prijevoza bolesnika do zdravstvenih ustanova. Na području općine nisu zabilježeni problemi u napajanju el. energijom, vodom i centralnim grijanjem.
Općina Kladanj. Na području općine Kladanj visina sniježnih nanosa iznosi od 80 cm u naselju Stupari do 2 m u MZ Tuholj. Magistralni putevi su prohodni (M-18 i M-19) i većim dijelom lokalni putevi i ulice, dok se drugi dijelovi čiste od sniježnih nanosa. U toku jučerašnjeg dana radilo se na raščišćavanju puteva u MZ Tuholj (naselja Pauč, Selo Tuholj, Tuholj Dom, Meškovići, Suljići i Goletići), MZ Kladanj (naselja Hotani, Brateljevići, Gojakovići) i u MZ Turalići (putevi unutar sela). Transport pacijenata i lica kojima je potrebna dijaliza se odvija bez problema, kao i kućne posjete bolesnicima. Pristup zdravstvenim objektima je obezbijeđen. Napajanje el. energijom je uredno, kao i vodosnabdijevanje.
Općina Sapna. Na području općine Sapna ekipe putne operative su radile na raščišćavanju snijega sa lokalnih puteva tokom cijelog dana. Teška situacija je u onim MZ-a i mjestima koje se nalaze na većoj nadmorskoj visini. U toku jučerašnjeg dana očišćene su sljedeće dionice: Goduš-Obršine-Skakovica, Rastošnica-Čaklavica i Rastošnica-Čairi. Na čišćenju snijega intervenisano je i u MZ Kraljevići i u MZ Zaseok na dionici Zaseok-Gotovci. OSCZ Sapna će pratiti stanje na terenu i prema potrebi naložiti preduzećima čišćenje putnih komunikacija od sniježnih nanosa i za koje nije ugovoreno održavanje puteva. Nema problema u napajanju el. energijom, vodom, a u funkciji su i telefonske veze na području ove općine.
Općine: Živinice, Srebrenik, Teočak, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Banovići, Lukavac, Doboj- Istok, Čelić. Visina sniježnog pokrivača na području ovih općina je između 35-60 cm. Svi magistralni, regionalni i putevi prema MZ -a su otežano prohodni. Ekipe putne operative su na terenu i čiste se putevi. Evakuacija niti zbrinjavanje stanovništva nije potrebno u gore nabrojanim općinama. Nije bilo problema u napajanju el. energijom, vodom a u funkciji su i telefonske linije.
Obustavlja se nastava za osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona.

Upravo pristigla nova informacija (u 08,30 sati). U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona palo je u prosjeku oko 5 cm novog snijega. Prema izvještajima OSCZ sa Tuzlanskog kantona, nema zavejanih ili zametenih naselja. Svi putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.

O S T A L O

Služba za spašavanje sa visina Federalne uprave civilne zaštite. Dana, 04. i 05.02.2012.godine, imala je 7. intervencija koje su se odnosile na prevoz pacijenata iz padinskih dijelova Sarajeva, na dijalizu i njihovo vraćanje kućama. Dodatno su imali dvije intervencije prilikom vađenja automobila u Krupcu (prema Bjelašnici i Igmanu). Dana, 05.02.2012.godine, imali jednu dostavu lijekova na području MZ Jarčedoli, općina Stari Grad. U Službi je angažovano 18. pripadnika, 2 terenska vozila i 2 motorne sanke.

2. BIHAMK ( stanje u 06:30 sati)
Rješenjem Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija proglašeni su zimski uslovi za vožnju na svim magistralnim putevima na području FBiH, te se zabranjuje kretanje za zglobne autobuse, teretna vozila i šlepere.
Zbog snježnih nanosa ili lavina u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih puteva:

1. Konjic-Mostar,
2. Sarajevo-Foča,
3. Mostar-Nevesinje,
4. Tomislavgrad-Karlov Han,
5. Šuica-Tomislavgrad-Posušje,
6. Gacko- Tjentište i
7. Stolac-Neum.

Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Tomislavgrad-Prozor, Ljubinje-Bileća, Bileća-Berkovići-Stolac i Kula-Pale. Na putnim pravcima Sarajevo-Konjic, Sarajevo-Pale, Kupres-Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, Nevesinje-Gacko, te na putevima od Mostara prema Širokom Brijegu, Čapljini, Čitluku i Stocu saobraćaj se odvija otežano.
Na planinskom prevoju Romanija (Sarajevo-Rogatica) zabranjeno je saobraćanje teretnih vozila sa prikolicom i šlepere.Tokom noći počeo je ponovo padati snijeg, što dodatno otežava saobraćanje na putnim pravcima koji su otvoreni. Poteškoće vozačima pričinjava i jak vjetar koji stvara snježne nanose.
Apeluje se na vozače da na put ne kreću bez veće potrebe. Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Prisika-Aržano i Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija usporeno, kaže se u Informaciji Federalnog operativnog centra civilne zaštite.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE