Sarajevo, 23 juni/lipanj 2005.


115. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O BUDŽETIMA U FBiH

Implementacija preuzetih reformskih obaveza u oblasti budžetske politike i upravljanja javnim finansijama nametnula je potrebu mijenjanja zakonskih rješenja koja su na snazi od 1998. godine, iz kojih je razloga Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o budžetima u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Budući da je riječ o obimnim promjenama dosadašnjih rješenja predložen je novi zakon umjesto izmjena postojećeg.

Nakon što je, na jednoj od ranijih sjednica, obavljena rasprava o Prednacrtu zakona u koji su, potom, ugrađene primjedbe i prijedlozi federalnih ministarstava, danas utvrđenim Nacrtom zakona uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje Budžeta Federacije BiH, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija budžeta i drugih budžetskih korisnika. Sukladno već izvršenim promjenama u upravljanju javnim sredstvima, Nacrt zakona obuhvatio je uvođenje trezorskog poslovanja na nivou Federacije i kantona i predvidio takvo poslovanje i u izvanbudžetskim fondovima i općinama.

Nacrt zakona, također, propisuje obavezu utvrđivanja okvirnog budžeta za vremensko razdoblje duže od godinu dana, a obuhvata najmanje tri fiskalne godine, kao i obavezu izrade konsolidovanih budžeta i konsolidaciju finansijskih izvještaja na svim nivoima vlasti.

Kako bi se osiguralo da Vladini programi postižu namjeravane rezultate i da se zaštite od gubitaka, prevare i lošeg uprravljanja, te da se resursi koriste u skladu sa programiranim zadacima, Nacrtom zakona uspostavlja se sistem interne kontrole i interne revizije.

Radi fiskalne održivosti i održivog ekonomskog razvitka Bosne i Hercegovine sistemski se uređuje pitanje zaduživanja, izdavanja jamstava i garancija vlade, te upravljanje dugom na svim nivoima vlasti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Nakon što je Nacrt zakona podržan u parlamentarnoj raspravi, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama. Riječ je o promjeni imena naseljenog mjesta Očevlje Gornje u Oćevija u općini Vareš. Ova izmjena uslijedila je nakon što su stanovnici ovog mjesta, u okviru propisanih procedura, izrazili interes za ovakvom promjenom, jer se njihovo mjesto tako zvalo od davnina.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Uvažavajući prijedloge i sugestije iz parlamentarne rasprave (u septembru prošle godine Predstavnički dom usvojio, a Dom naroda Parlamenta FBiH odbio Prijedlog zakona, pa je zakon povučen iz procedure do isteka roka predviđenog Poslovnikom ovog parlamentarnog doma) Vlada je, sa današnje sjednice, u parlamentarnu proceduru ponovo uputila Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava. Njegovo donošenje je neophodno zbog toga što se preuzimanje kontrole nad dioničkim društvima ne može obaviti u okvirima postojeće zakonske regulative, pa ju je nužno uskladiti sa Europskim smjernicama za reguliranje procesa preuzimanja.

Preuzimanje je, prema Prijedlogu zakona, jedan od načina kupovine kontrolnog paketa dionica, a zasniva se na visini upravljačkih prava iz čega proizilazi i logičan pristup investiranja u kontrolni paket dionica (preuzimanje društva) kako bi investitor mogao odlučivati o bitnim stvarima u društvu. Stoga se njime definiraju uvjeti i postupci kojima se stjecateljima (investitorima) dionica iznad propisanog praga nalaže obveza provedbe tendera i tako stvara ravnoteža nužna radi zaštite malih dioničara, ali i samih investitora koji žele investirati u društvo. Tako je obaveza raspisivanja tender ponude za preuzimanje (osim izuzetaka koji su taksativno nabrojani) propisana za fizička ili pravna lica koja steknu više od 30 posto dionica sa pravom glasa. Raspisivanjem tender ponude ostalim dioničarima se pruža mogućnost prodaje svih preostalih dionica dioničkog društva pod jednakim uslovima, onda kada oni više ne žele ostati dioničari društva koje je predmet preuzimanja.

Prijedlogom zakona propisane su i sankcije čiji je cilj da se maksimalno ispoštuje i zaštiti transparentnost u slučaju preuzimanja kontrole nad društvom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

Izmjene i dopune Zakona o privatizaciji koje je na današnjoj sjednici, uz uvažavanje primjedbi iz parlamentarne rasprave o Nacrtu zakona, predložila Vlada imaju za cilj da, u skladu sa iskustvom u njegovom provođenju, preciziraju neke odredbe i otklone nejasnoće koje su dovodile do usporavanja procesa privatizacije.

Jednom od dopuna propisana je obaveza privatiziranja veterinarskih stanica, budući da je riječ o javnoj djelatnosti i da je to već učinjeno u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu da su za privatizaciju preostala velika preduzeća iz komercijalne djelatnosti, koje je prethodno potrebno restruktuirati, Prijedlog zakona predviđa podjelu preduzeća na tehnoekonomske cjeline. Takvi dijelovi preduzeća moraju pripremiti svoje početne bilanse i programe privatizacije uz stručnu saradnju nadležne agencije i organa koji vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala u preduzeću.

Pored privatizacije koja se vrši prodajom kapitala, imovine, kao i dionica i udjela preduzeća u drugom pravnom licu, izmjenama se predviđa i privatizacija koju vrše nadležno ministarstvo i nadležna agencija u formi zaključivanja ugovora o zajedničkom ulaganju, s tim da je izbor partnera potrebno obezbijediti u skladu sa principima javnosti i konkurentnosti.

Predviđeno je da u postupku privatizacije po ovom zakonu kapital, imovinu, dionice i udjele preduzeća mogu kupovati sva domaća i strana pravna i fizička lica čiji je privatni kapital veći od 50 posto.

Propisano je da će se postupci privatizacije pokrenuti do stupanja na snagu ovog zakona završiti po njegovim odredbama.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O RJEŠAVANJU
RADNO-PRAVNOG STATUSA ZAPOSLENIKA KOJI DRAGOVOLJNO
NAPUŠTA POSLODAVCA U PROCESU REKONSTRUIRANJA

Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt zakona o rješavanju radno-pravnog statusa zaposlenika koji dragovoljno napušta poslodavca u procesu rekonstruiranja.

Razlog za donošenje ovog zakona je taj što poduzeća pokazuju višak djelatnika koji, istodobno, rade u neformalnom sektoru povećavajući dugovanja poduzeća temeljem stečenih prava iz radnog odnosa. To, u konačnici, predstavlja kočnicu u procesu njihova restruktuiranja, odnosno privatiziranja.

Iako je ova oblast sustavno i na cjelovit način uređena zakonima o radu, o mirovinskom i invalidskom osiguranju i o doprinosima, određena pitanja iziskuju specifična rješenja u vremenski ograničenom razdoblju, radi čega je Vlada ponudila Nacrt novog zakona.

Dajući pristanak na dragovoljno napuštanje poslodavca, uposlenik se, temeljem novopredloženih rješenja, odriče prava iz radnog odnosa (plaća, otpremnina, naknade, regres, dnevnice), a zauzvrat će mu radni staž biti uvezan za razdoblje u kojem poslodavac nije uplaćivao doprinose.

O NAJNIŽOJ NETO SATNICI U FBiH

Budući se Opći kolektivni ugovor (zaključen između Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH) i granski kolektivni ugovori ne primjenjuju na poduzeća s većinskim ili cjelokupnim privatnim kapitalom, prepušteno je volji poslodavaca utvrđivanje najnižih plaća koje su ispod onih utvrđenim kolektivnim ugovorima. Stoga je Vlada FBiH, polazeći od zadovoljavanja temeljnih potreba uposlenika u ovim poduzećima i članova njihovih obitelji, a imajući u vidu njihovo teško ekonomsko-socijalnio stanje, danas razmatrala zakonski projekt što ga je ponudilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike čiji je cilj utvrđivanje najniže neto satnice u FBiH.

Zaključeno je kako će, pošto u ponuđeni tekst budu ugrađene sugestije iz današnje rasprave, on još jednom biti razmotren na sjednici Federalne vlade.

ZA IZGRADNJU NOVIH PROIZVODNIH ELEKTROENERGETSKIH
KAPACITETA U FBiH NEOPHODNA SAGLASNOST FEDERALNE VLADE

U skladu sa zaključkom jedne od prethodnih sjednica, kada je usvojena Odluka o usvajanju izmjena Plana za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, za današnju sjednicu Vlade FBiH, pripremilo prečišćeni tekst ovog Plana. Pored toga, u pomenutoj odluci je precizirano da je “za pristup realizaciji bilo kojeg projekta iz Plana, uključujući i pokretanje postupka za dodjelu koncesija za objekte iz Plana neophodna saglasnost Vlade FBiH.”

Tako đer je regulisano da će se realizacija novih objekata iz ovog Plana i postupak dodjele koncesija za njih provoditi u skladu sa va že ćim zakonima i propisima kojima je regulisana ova oblast , ovim Planom i Dokumentom o politici dodjele koncesija u energetskom sektoru .

SREDSTVA ZA “DJEČIJU NEDJELJU

Vlada je donijela Odluku kojom se utvr đuje na čin i kriterij naplate sredstava u oktobru 2005. godine za “Dje čiju nedjelju ” na podru čju FBiH .

U skladu sa tim predvi đeno je da se po jedan posto napla ćuje za svaku kupljenu voznu kartu u doma ćem i me đunarodnom željezni čkom , brodskom , avio i autobuskom saobra ćaju . Isti će se procenat napla ćivati i uz svaku kupljenu kartu za pozori šte , kino , kao i druge kulturne manifestacije i sportske priredbe , kao i uz kupljene gramofonske plo če , muzi čke kompakt diskove i video kasete .

U ovom će se periodu napla ćivati 20 posto na po štanske po šiljke u unutra šnjem saobra ćaju , osim na po šiljke novina i časopisa .

Preduze ća , poslodavci i druga pravna i fizi čka lica du žna su da sredstva prikupljena na ovaj na čin na podru čju kantona uplate na uplatne ra čune u bud žet kantona u roku od 15 dana po isteku oktobra u skladu sa Pravilnikom o na činu uplate javnih prihoda bud žeta i vanbud žetskih fondova u FBiH .

Ova će se sredstva koristiti za pokrivanje tro škova obilje žavanja “Dje čije nedjelje ”.

ODLUKE O RJE ŠAVANJU STATUSA ZAPOSLENIKA I PREUZIMANJU IMOVINE ZAVODA ZA RA ČUNOVODSTVO I REVIZIJU FBIH , TE PRESTANKU OBUKE ZA REVIZORE I RA ČUNOVO ĐE

U skladu sa Zakonom o ra čunovodstvu i reviziji FBiH , Vlada je donijela dvije odluke koje se odnose na prestanak rada Zavoda za ra čunovodstvo i reviziju u FBiH . Prema prvoj odluci, zaposlenike, imovinu, arhivu, potraživanja i dugovanja ovog zavoda preuzima Federalno ministarstvo finansija.

Organ upravljanja Zavoda je u obavezi da sačini njegov završni izvještaj o stanju imovine, potraživanja i dugovanja i do kraja ove godine dostavi ih Federalnom ministarstvu finansija.U skladu s tim će ministarstvo napraviti plan naplate potraživanja i prioritete plaćanja dugovanja te preuzeti imovinu, arhivu i drugu dokumentaciju Zavoda.

Upravni odbor Zavoda, kao i direktor i zamjenik direktora ove institucije prestaju sa radom 31.12.2005. godine.

Drugom odlukom Vlada je ovom Zavodu dala ovlašćenje da u zakonom propisanom roku okonča započete poslove po programu obuke i izdavanju certifikata za zvanja samostalnog računovođe i revizora.

Lica koja su po starim propisima počela ovaj program obuke imaju pravo da ga završe po ranije važećim procedurama i ako uspješno polože ispit dobiće uvjerenje i certifikat o profesionalnom zvanju u oblasti računovodstva i revizije.

U skladu sa Zakonom oni će dobiti dozvolu za rad (licencu) na temelju stečenog zvanja i podnesenog zahtjeva.

Rok za okončanje ovih poslova je 18. septembar ove godine.

SAGLASNOST MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA I DIREKCIJI ZA CESTE FBiH ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZBOG POSEBNIH INTERESA, OKOLNOSTI I NAMJENE

Vlada je Federalnom ministastvu prometa i komunikacija i Direkciji cesta FBiH dala saglasnost na zaključivanje Ugovora sa Žepa “Inžinjeringom “ iz Sarajeva za finansiranje rekonstrukcije i sanacije saobraćajnice na području Žepe u iznosu od 100 hiljada KM, koja se kao partnerska sredstva obezbjeđuju zbog posebnih interesa, okolnosti i namjene.

Ova sredstva osigurana su u Budžetu FBiH za 2005 godinu za rekonstrukciju i investiciono održavanje infrastrukture a implementiraće ih Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u skladu sa Programom utroška investicijskih sredstava gdje je planirano i izdvajanje za Žepu u odobrenom iznosu.

Projekat sanacije saobraćajnice na području Žepe koji je, uz podršku Regionalnog ureda OHR-a, realiziralo preduzeće Žepa “Inženjering “ vlastitim ulaganjem, Vlada FBiH je ocijenila značajnim u pomaganju povratka izbjeglica na područje Žepe.

OBNOVA MOSTOVA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FBiH

Odlukom Vlade FBiH podržana je inicijativa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za obnovu mostova na magistralnim putevima u Federaciji BiH : most preko Drinjače u Kladnju na cesti M-18, most preko Vrbasa u Jajcu na cesti M-5 i most preko akumulacije Vrbasa na cesti M-16.

Ukupna vrijednost ovih radova je 2,11 miliona KM od čega polovinu finansira EURO-FOR. Preostali iznos od 1,055 miliona KM će se planirati u Budžetu FBiH za 2006. godinu s tim što ostaje obaveza Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Direkcije cesta FBiH da sami pokušaju iznaći ova sredstva za finansiranje Projekta, budući da se budžeti entiteta i Distrikta Brčko za 2006. godinu moraju usaglasiti sa Budžetom na nivou države.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA ZDRAVSTVENE INSTITUCIJE OD ZNAČAJA ZA FBiH

Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju BiH” utvrđenih proračunom FBiH za 2005. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva.

Riječ je o ukupno 1,6 milijuna konvertibilnih maraka raspoređenih na sedam programa. Tako je na ime sufinanciranja nabavke angiografske opreme za Kliničku bolnicu Mostar izdvojeno 500.000 KM. Po 200.000 KM namijenjeno je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (nabavka anestezioloških uređaja), Kantonalnoj bolnici Bihać (sufinanciranje sanacije temeljne konstrukcije objekta), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (sufinanciranje nabavke magnetne rezonence), Kantonalnoj bolnici Goražde (sufinanciranje nabavke medicinske opreme) i općini Sanski Most (potpora za izgradnju Opće bolnice). Županijska bolnica Livno 100.000 KM odobrenih sredstava iskoristit će za nabavku anesteziološkog aparata.

ČLANOVI FEDERALNE VLADE UPOZNATI S PRIJEDLOGOM
POLAZNIH OSNOVA ZA SPORAZUM O RJEŠAVANJU OTVORENIH
PITANJA IZMEĐU VLADE FBiH I “ALUMINIJA” d.d. MOSTAR

Članovi Vlade FBiH upoznati su danas s Prijedlogom polaznih osnova za Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i “Aluminija” d.d. Mostar. Na ovaj dokument su, nakon što je u potpunosti usuglašen, 16. lipnja ove godine potpise stavili članovi Radne skupine Vlade FBiH premijer FBiH dr. Ahmet Hadžipašić, dopremijer i federalni ministar financija Dragan Vrankić, dopremijer i federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac i federalna ministrica pravde Borjana Krišto i predstavnici “Aluminija” (predsjednik Nadzornog odbora Ivo Lasić i direktor mr. Mijo Brajković).

Ovim dokumentom definirano je deset ključnih pitanja: uvezivanje radnog staža za 3.413 djelatnika “Aluminija”, obeštećenje djelatnika na ime ustupanja vlasničkog udjela, rokovi do kojih su uposlenici dužni dostaviti dokumentaciju i način na koji to mogu učiniti, struktura kapitala, predmet prodaje, prodaja kapitala, prednost pri kupovini kapitala, izdvajanja za ekologiju, tijela upravljanja poduzećem i način zaključivanja i važenja Sporazuma.

Prijedlog polaznih osnova bit će upućen radi potvrđivanja i davanja suglasnosti za potpisivanje Sporazuma Parlamentu Federacije BiH, s jedne, te Skupštini dioničara “Aluminija” d.d. Mostar, s druge strane.

Kako je obrazloženo u ovom dokumentu, “ovaj prijedlog je jednostavan i brzo provodiv, bez dodatnih sudskih i revizorskih postupaka, a potpuna provedba moguća je u kratkim rokovima”. Također se dodaje kako bi “Sporazum donio dobrobit za sve sudionike”.

USVOJEN SREDNJOROČNI PROGRAM REKONSTRUKCIJE
I IZGRADNJE MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BiH

U sljedećih pet godina, sukladno današnjim Zaključcima kojima je Vlada FBiH usvojila Program rekonstrukcije i modernizacije mreže magistralnih cesta u FBiH za razdoblje 2005.-2010. godina (Srednjoročni program), bit će realizirano ukupno devet projekata.

U šest slučajeva riječ je o izgradnji novih cesta, jedan projekt odnosi se na rekonstrukciju, a dva na saniranje postojeće ceste.

Planirana je izgradnja autocesta Tuzla - rijeka Sava (Orašje), brze ceste Lašva - Donji Vakuf, magistralne ceste Bihać - Bosanska Krupa, južne obilaznice Mostar (spoj magistralnih cesta), magistralne ceste Stolac - Neum, te magistralne ceste - dionice Renovica - Mesići (dovršetak magistralne ceste M5).

Bit će rekonstruirana cesta Sarajevo - Tuzla (od Jošanice do Šićkog Broda), a sanirane magistralne ceste Sanski Most - Ključ (dionica na cesti M15) i Velika Kladuša - Srbljani.

Jedan od ciljeva Programa jeste omogućavanje povećavanja prosječne brzine na cestama, te time brži protok putnika i roba uz smanjenje ekploatacijskih troškova vozila. Uz to, suvremenije ceste doprinijet će smanjenju broja prometnih nezgoda.

Zaključcima je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkciju cesta FBiH za provedbu Programa i sačinjavanje prioritetnog popisa projekata po godinama realiziranja, a Federalno ministarstvo financija da predloži mogući model financiranja Programa.

O RADU FEDERALNOG PRAVOBRANITELJSTVA U PROŠLOJ GODINI

Federalno pravobraniteljstvo je lani u radu imalo 2.811 predmeta, od čega je 1.326 novoprimljenih. Kako se kaže u danas razmatranom Izvješću o radu Federalnog pravobraniteljstva za 2004. godinu, okončana su ukupno 1.294 predmeta, a od onih primljenih u toj godini završeno ih je 94 posto. Najveći broj od 1.562 predmeta odnosi se na parnične i ovršne postupke čiji ishod zavisi isključivo od ažurnosti sudova.

Kada su u pitanju parnični predmeti, njih je lani bilo 1.520 (od kojih 368 novoprimljenih), a rad je okončan na 271 predmetu. U 26 slučajeva se kao tužitelj pojavljuje Federacija BiH, a u ostalim je FBiH tužena strana, pri čemu potraživanja tužitelja iznose nekoliko desetaka milijuna konvertibilnih maraka.

Od 13 predmeta iz upravnog postupka, koji se odnose na stambenu oblast i eksproprijaciju, riješena su tri.

Kod predmeta iz ovršnog postupka (ukupno 303) lani je završeno njih 77. Velikom broju nezavršenih predmeta uzrok je, navodi se u Izvješću, sporost sudova.

Predmeta koji se odnose na davanje mišljenja u Federalnom pravobraniteljstvu je prošle godine bilo ukupno 82, a među njima i 79 novoprimljenih koji su u potpunosti okončani. Od 203 predmeta koja se odnose na ovjeru ugovora o otkupu stanova u procesu priivatizacije, okončano je 196, a od 28 predmeta koje zemljišno-knjižni uredi dostavljaju Pravobraniteljstvu (radi kompletiranja i dostavljanja Povjerenstvu za reviziju zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana u razdoblju od 1. travnja 1992. do 31. prosinca 2001. godine) okončana su četiri.

Nakon rasprave o Izvješću, Vlada FBiH je, imajući u vidu važnost Federalnog pravobraniteljstva kao zaštitnika materijalnih interesa FBiH, zadužila Federalno pravobraniteljstvo da, u suradnji s federalnim ministarstvima, pripremi prijedlog za kadrovsko i funkcionalno jačanje ove insitucije.

FINANSIJSKE ODLUKE

Sa više danas donesenih odluka Vlada je odobrila izdvajanja iz ovogodišnjeg federalnog Budžeta za implementaciju određenih projekata ili poboljšanje uvjeta rada u pojedinim federalnim organima uprave. Tako je Sudskoj policiji FBiH odobreno 150.000 KM za nabavku materijalno-tehničkih sredstava, naoružanja i opreme, Odboru državne službe za žalbe 40.000 KM, a Federalnom zavodu za statistiku 25.000 KM za neophodnu i hitnu nabavku personalnih računara. Odobreno je i izdvajanje 473.721 KM namijenjenih obezbjeđenju uslova za rad i normalno funkcioniranje Komisije za koncesije FBiH.

KADROVSKA PITANJA

U okviru stvaranja uvjeta za implementaciju drugog projekta Podrške zapošljavanju (SEPS) koji su odobrila oba doma Federalnog parlamenta i koji je postao efektivan 29. marta ove godine, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Rješenje o imenovanju članova Koordinacionog odbora za ovaj projekat. Ovaj odbor, u koji su imenovani resorni federalni (Radovan Vignjević) i kantonalni ministri (Hajrudin Ibrahimović iz Sarajevskog, Vladan Remetić iz Tuzlanskog, Dušan Račić iz Hercegovačko- neretvanskog i Aida Blažević iz Unsko-sanskog kantona), te direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje FBiH Hasan Musemić će, u ime Vlade FBiH, bliže i potpunije nadgledati i pratiti implementaciju ovog značajnog projekta.

Vlada je razmatrala i utvrdila Odgovor na Prigovor na njeno Rješenje o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji je uložio Eldin Đonlagić, jedan od kandidata koji su se prijavili na Oglas na upražnjenu poziciju direktora pomenute uprave.

U odgovoru koji će, sukladno Zakonu, biti proslijeđen Ombudsmenima FBiH, se ističe da Prigovor nije osovan jer je procedura izbora i imenovanja provedena na najbolji mogući način i uz striktno poštivanje principa Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45 sati.