Sarajevo, 20. novembar/studeni 2003.

39. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NOVČANOJ
POTPORI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

U skladu sa primjedbama i sugestijama datim u parlamentarnoj, kao i u raspravi na 37. sjednici Vlade o Nacrtu, Vlada je danas u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim se zakonom, izdvajanjem iz Budžeta Federacije BiH tri odsto godišnje, obezbjeđuje podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ta će se sredstva koristiti za oživljavanje nekorištenih prirodnih resursa, povećano zapošljavanje u privatnim poljoprivrednim posjedima i podizanje životnog standarda u seoskim poljoprivrednim domaćinstvima.

Preraspodjela sredstava po kantonima vršit će se na osnovu procentualnog udjela pojedinih resursa po kantonima u ukupnoj proizvodnji u Federaciji, dok o odabiru prioriteta za novčanu podršku (proizvodnja ili proizvodi) odlučuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz saglasnost Federalne vlade.

Kao korisnici ovih sredstava, Prijedlogom zakona, definirana su fizička i pravna lica koja imaju prebivalište i registrirana su za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje na teritoriji FBiH i koja proizvode za tržište. Namjena novčane podrške se kreće od poticaja u razvoju stočarstva, voćarstva sa vinogradarstvom i ratarstva sa povrtlarstvom, preko subvencioniranja kamata za investicione kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji do participacije za projekte novih tehnologija i organsku proizvodnju.

Sredstva će se korisnicima dijeliti svake godine na osnovu Odluke o vrsti, kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih potpora koju će donositi Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Federalni ministar će po usvojenoj Odluci donijeti uputstvo o uvjetima koji se moraju zadovoljiti da bi se dobila novčana podrška iz ovih sredstava. Biće preciziran postupak prijavljivanja, kao i evidentiranje ostvarene pomoći, način isplate i obaveze koje korisnik mora ispuniti nakon prijema ovih sredstava.

O PRIJEDLOGU POSLANIKA IZUDINA KEŠETOVIĆA

Polazeći od stanovišta Federalnog ministarstva finansija Vlada je, na današnjoj sjednici, ocijenila da nije potrebno donositi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH koji je u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH podnio Izudin Kešetović. U obrazloženju mišljenja se ističe da se većina predloženih promjena koje se, uglavnom, odnose na pojašnjenje odredaba o doprinosima i taksama, mogu prihvatiti iako nisu neophodne. Međutim, eksplicitno propisivanje roka za plaćanje obaveza doprinosa, prema mišljenju Vlade, predstavlja novo sistemsko rješenje koje po svojoj prirodi spada u domen Zakona o doprinosima, a ne ovog zakonskog akta.

SKRAĆENJE SLUŽENJA VOJNOG ROKA JULSKOJ KLASI

Vlada je donijela Odluku kojom je regulisano da se 30 dana ranije sa služenja vojnog roka otpuste vojnici koji su služenje započeli u julu ove godine.

Naredbu o otpustu vojnika na osnovu ove odluke i procedurama njenog provođenja donijet će federalni ministar odbrane.

MOGUĆNOST SUBVENCIONIRANJA KORISNIKA LOŽ-ULJA

U skladu sa izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga kojima je predviđeno pravo na subvenciju iz Budžeta FBiH za korisnike ulja za loženje, Vlada je danas razmatrala uvjete i način ostvarivanja ove subvencije koja bi se odnosila na pravna lica koja koriste lož-ulje ekstra lahko i lahko specijalno (EL i LS ). Prema obrazloženju Federalnog ministarstva finansija, razlog više donošenju ovakve odluke je ublažavanje posljedica primjene izmijenjene Tarife poreza na promet proizvoda kojima su ovi energenti oporezovani po stopi od 20, umjesto dotadašnjih deset posto.

Nakon rasprave, zaključeno je da Federalno ministarstvo finansija, na bazi danas rečenih prijedloga i sugestija, kao i pismeno formulisanih primjedaba ostalih federalnih ministarstava, u roku od sedam dana pripremi Prijedlog odluke o ovim pitanjima.

SAGLASNOST ZA “ NUOVI ORIZZONTI ”

Vlada je dala saglasnost italijanskoj nevladinoj organizaciji “Nuovi Orizzonti” za osnivanje predstavništva na području Federacije BiH sa sjedištem u Međugorju. Organizacija će se baviti problemima mladih s ciljem da ih motiviše za poboljšanje njihovog života, pa će u tom smislu sarađivati sa javnim i privatnim ustanovama, kao i volonterskim udrugama. Kroz javno istraživanje će se nastojati skrenuti pažnja javnosti na probleme mladih.

PROGRAM ZA NACIONALNI PARK IGMAN,
BJELAŠNICA, TRESKAVICA I KANJON NERETVE

Premda nepotpuna i neujednačena, dosadašnja istraživanja i saznanja ukazuju na visoke prirodne vrijdenosti područja planina nadomak Sarajeva – Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice. Te vrijednosti, prema međunarodnim kriterijima, omogućavaju da se ovo područje proglasi nacionalnim parkom.

Stoga je Vlada danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša, prihvatila Program za pripremu dokumenata za Nacionalni park Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon Rakitnice. Priprema i izrada normativnih dokumenata sa preliminarnim odrednicama koje trebaju biti temelj za pokretanje daljih aktivnost radi izrade planova i projekata zaštite, uređenje i korištenja ovog područja. Argumente za opravdanost proglašenja područja nacionalnim parkom trena dati studija o izvodljivosti. Potrebno je izraditi Prostorni plan, te dinamiku provođenja programskih aktivnosti.

Racionalnim planiranjem zaštite i korištenja resursa i prostora moguće je osigurati trajnu zaštitu Igmana, Bjelašnice, Treskavice i Rakitnice, eventualno i Jahorine, te unaprijediti život i rad na ovim područjima na principu održivog razvoja.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada je, razmatrajući prijedlog dvojice potpredsjednika Federacije BiH potrebi o obezbjeđenja interventne pomoći iz Budžeta FBiH za saniranje i izgradnju dijela putne mreže u Žepi, zadužila federalna ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i financija da, u okviru raspoloživih sredstava, pronađu adekvatna rješenja, te da prijedlog odluke dostave na razmatranje Vladi. Riječ je o putnoj komunikaciji koja spaja Žepu i Srebrenicu, neophodnoj za normaliziranje života povratnika na ovom području.

Više odluka, koje je na današnjoj sjednici donijela Vlada, imaju za predmet regulisanja unutrašnju preraspodjelu sredstava odobrenih pojedinim budžetskim korisnicima (Ombudsmeni FBiH, Porezna uprava FBiH) za redovan rad i aktivnosti u ovoj godini.

Na ovoj sjednici Vlada je donijela Zaključak o određivanju naknade članovima Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda (tenderska komisija). Propisano je da će ova naknada iznositi 75 posto prosječne plaće u FBiH u mjesecu oktobru ove godine, a pripada mjesečno članovima Komisije za izvršeni rad, počev od 27. marta 2003. godine kada je ovu komisiju imenovala Vlada FBiH. Vlada je zadužila Federalno ministarsto financija da pripremi prijedlog uredbe kojom će na jedinstven način biti regulisane naknade članovima komisija koje za određene poslove formira Vlada.

PROGRAM MJERA U OBLASTI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Cilj Programa mjera u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, kojeg je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u formi Prijedloga utvrdila Vlada FBiH i uputila Federalnom parlamentu, jeste aktivnije sudjelovanje odgovarajućih tijela u rješavanju problema u ovoj oblasti i iznalaženju trajnih izvora sredstava za konsolidiranje mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Prema Programu, koji će biti dorađen na temelju danas iznijetih sugestija, trajni je zadatak poboljšanje naplate tekućih doprinosa za MIO, kao i naplata dugovanja iz prethodnih godina, te definiranje i naplata obveza Vlade FBiH prema Federalnom zavodu MIO na temelju prispjelih dugovanja. Nužno je, naime, da Porezna uprava na svim razinama intenzivira kontrolu kako bi naplata doprinosa bila povećana za dva do tri posto.

Nužno je onemogućiti isplate plaća na koje nisu uplaćeni i doprinosi, pa stoga poslovne banke putem kojih se isplaćuju zarade treba, i kroz izmjene zakona, učiniti odgovornima za redovitu naplatu doprinosa. Izmjenama zakonskih propisa treba pojednostaviti proceduru uplate poreza i doprinosa na plaće, odnosno omogućiti obveznicima izvršenje ove obveze uplatom po jednoj zbirnoj stopi.

Izmjenama sustavnih propisa o radu, najnižoj cijeni rada i drugima, treba omogućiti lakše upošljavanje, odnosno prelazak iz neformalnog u formalni sektor, a rad “na crno” smanjivati i pojačanim inspekcijskim djelovanjem. I ovim potezom bi trebalo ostvariti pozitivne učinke od dva do tri posto.

STRATEGIJA KONTROLE UPOTREBE DUHANA U FBiH

Izrada dokumenta Strategija kontrole upotrebe duhana u FBiH, koja je dobila podršku na današnjoj sjednici Federalne vlade, predstavlja rezultat aktivnosti ostvarenih unutar komponente 4 Projekta Svjetske banke koji se odnosi na institucionalnu podršku Zavodu za javno zdravstvo FBiH, realiziranu tokom prošle i ove godine u saradnji sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo Helsinki KTL.

U finalizaciji ovog dokumenta, radna grupa za njegovu izradu koristila se pokazateljima situacione analize proizvodnje, prometa i potrošnje duhanskih proizvoda u FBiH. Tako se ukazuje na povećanje površina zasijanih duhanom, kao i prinosa po hektaru iz godine u godinu, dok povećanje proizvodnje duhanskih prerađevina ilustrira podatak da je broj cigareta po stanovniku godišnje sa 1.373 u 1997. godini povećan na 2.145 cigareta u 2001. godini. Inače, u FBiH ima 37,6 posto pušača u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Strategija obuhvata aktivnosti iz oblasti unapređivanja aktuelnog zakonodavstva o kontroli duhana u FBiH sa prijedlozima za harmonizaciju sa relevantnim međunarodnim dokumentima, zatim aktivnosti na promociji zdravlja i zdravstvenoj edukaciji stanovništva i istraživanjima trendova proizvodnje, prometa i potrošnje duhanskih proizvoda. U okviru ovih mjera, posebno je ukazano na potrebu zabrane reklamiranja cigareta od strane proizvođača, kao i zabrane pušenja na javnim mjestima.

Kako ovaj dokumenat predstavlja sveobuhvatan, kontinuiran i multisektorijalan pristup reduciranju pušenja kao štetne životne navike, zasnovan na principima intersektorijalne saradnje i partnerstva, Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Zaključak o formiranju intersektorijalnog Koordinacionog odbora koji će biti odgovoran za realizaciju programiranih aktivnosti.

RIJEŠITI STATUS POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA SARAJEVO

Vlada je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dosadašnjim aktivnostima i prijedlozima o rješavanju statusa Poljoprivrednog instituta u Sarajevu.

Prilikom razmatranja Informacije o stanju u poljoprivredi, Parlament Federacije BiH je dao preporuku Vladi i resornom ministarstvu da riješi status ovog Instituta.

Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćena je inicijativa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da jedan od načina bude povezivanje ovog instituta sa Poljoprivrednim fakultetom, što treba da bude predmet daljnjih razgovora na ovu temu.

O KORIŠTENJU BELGIJSKIH KREDITA

Od 1996. do 2001. godine Kraljevina Belgija je Bosni i Hercegovini dodijelila tri robna kredita radi kupovine belgijskih kapitalnih dobara i industrijske opreme. Financijsku protuvrijednost tako nabavljenih roba BiH će vratiti beskamatno, nakon desetogodišnje odgode i kroz 20 godišnjih otplata.

Prvi kredit, dodijeljen 28. listopada 1996. godine iskorišten je u cijelosti u Federaciji BiH, temeljem ugovora BiH s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, Kantonom Sarajevo i “Elektroprivredom BiH”.

Drugi belgijski kredit od 1,66 milijuna eura je 1998. godine BiH supsidijarno dodijelila Federaciji BiH, a treći kredit od 1,65 milijuna eura dodijeljen joj je 2001. godine. Za impelmentiranje posljednja dva kredita zadužena je Investicijska banka FBiH.

Radi korištenja neutrošenih 2.639.894,09 eura drugog i trećeg kredita, Vlada FBiH je danas zaključila da će implementiranje ovog iznosa Investicijska banka FBiH obavljati kao komisioni posao za Federaciju, o čemu će biti zaključeni aneksi postojećih ugovora.

Ova sredstva će krajnjim korisnicima biti davana s rokom otplate od osam godina, uz grace period od godine dana i kamatu od dva posto. Namijenjena su infrastrukturnim projektima u sektorima transporta, telekomunikacija, zdravstva i energetike. Projekti će biti kreditirani posredstvom nadležnih ministarstava i kroz izravne kontakte s mogućim korisnicima putem javnih oglasa. Zaključeno je kako će sama Investicijska banka izabrati instrumente osiguranja naplate, ovisno o korisniku kredita i njegovom bonitetu.

O KREDITU SVJETSKE BANKE

Vlada je raspravljala o do sada provedenim aktivnostima na ispunjenju uslova za dobijanje druge tranše BAC kredita (za prilagođavanje poslovnog ambijenta) Svjetske banke.

Kao jedan od uvjeta za drugu tranšu SB je zatražila detaljnu reviziju portfolija Federalne investicijske banke, sa posebnim osvrtom na kvalitetu portfolija kapitala banke, na osnovu čega će se odlučivati o njenoj budućnosti. U skladu s tim, Vlada je zadužila Fondaciju “Odraz” da pristupi raspisivanju tendera za reviziju IBF. Revizija će se obaviti u skladu sa važećim zakonima Federacije BiH i međunarodnim standardima, a odabir revizorske firme će se izvršiti sa liste firmi u Agenciji za bankarstvo. Poslovi revizije portfolija Federalne investicijske banke sa stanjem 30. 6. 2003. godine moraju biti završeni najkasnije do 31. decembra 2003.

Vlada se saglasila sa preporukom Svjetske banke da se za finansiranje ove revizije koriste sredstva kredita za tehničku pomoć u privatizaciji (PTAC). Istovremeno, odlučeno je da se od Svjetske banke zatraži produženje roka zatvaranja BAC kredita do kraja 2004. godine.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.30 sati.